× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی مقایسه تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلوئید بر ترمیم زخم فشاری بیماران بستری در بخش های ویژه

نویسندگان

  • مهربانی, محمد سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه. کرمانشاه. ایران
  • نوروزی تبریزی, کیان گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران
  • کریملو, مسعود گروه آمار حیاتی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .تهران. ایران.

چکیده

   چکیده مقدمه: زخم فشاری یک تشخیص و نیاز مراقبتی مهم پرستاری در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بوده که علاوه بر به تعویق انداختن بهبودی، هزینه های زیادی را به بیمار و خانواده وی تحمیل می کند. مهمترین روش مراقبتی برای این زخم ها پانسمان است. لذا این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلوئید بر ترمیم زخم فشاری بیماران بستری در بخش های ویژه بیمارستان های شهدا و فارابی کرمانشاه انجام شده است.   مواد و روش ها: در این پژوهش کارآزمایی بالینی 29 بیمار با 40 زخم فشاری درجه 2 و 3 که ویژگی های مورد نظر پژوهشگر را داشتند بعنوان مشارکت کننده در پژوهش انتخاب و پس از همسان سازی بطور تصادفی بر حسب بیمارستان بستری به دو گروه درمان و کنترل تقسیم شده اند ( بیمارستان بطور تصادفی و نمونه ها بصورت هدفمند انتخاب شدند). گروه درمان (پانسمان عسل) تعداد 15 بیمار با 20 زخم فشاری در بیمارستان شهدا و گروه کنترل (پانسمان هیدروکلوئید) تعداد 14بیمار با 20 زخم فشاری در بیمارستان فارابی شهر کرمانشاه تحت مراقبت قرار گرفتند. ابزار ارزیابی زخم، مقیاس زخم فشاری (پوش) Pressure Ulcer Scale (PUSH)  بود، که در بدو بستری و سپس بصورت هفتگی تا 5 هفته زخم ها ارزیابی و نمره پوش تعیین شده و بعد از مداخله با مقایسه نمرات پوش در دو گروه قبل و بعد و بین گروه ها میزان بهبودی سنجیده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.    یافته ها: یافته ها نشان داد که در دو گروه پانسمان عسل و پانسمان کامفیل میانگین نمره پوش نمای نزولی داشته و میانگین هر دو گروه قبل و بعد اختلاف معنا داری نشان داده است (سیر بهبودی با 001/0>P). هرچند که در گروه بیماران پانسمان عسل شیب کاهش نمره پوش تندتر و وضعیت ترمیم بهتری در هنگام مراقبت داشتند، اما از لحاظ آماری بین دو گروه بعد از مداخله تفاوت معنی داری مشاهده نشده و میزان بهبودی زخم تفاوت آماری نشان نداد (15/0P=).   نتیجه گیری: در این پژوهش تاثیر پانسمان با عسل و پانسمان هیدروکلوئید در ترمیم زخم فشاری نتایج مشابهی نشان داده و هر دو در بهبودی زخم فشاری موثر بوده اند. لیکن راحتی تهیه، مقرون به صرفه بودن و طبیعی بودن پانسمان عسل در ترمیم زخم فشاری موجب گردید (با توجه به امکان تهیه آسان در داخل کشور) تا این پانسمان به عنوان گزینه مناسبتر و بهتر در ترمیم زخم فشاری توصیه گردد. 

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زخم فشاری یک تشخیص مهم پرستاری در بیماران آی سی یو بوده که علاوه بر به تعویق انداختن بهبودی، هزینه های زیادی را به بیمار و خانواده وی تحمیل می کند. مهمترین روش مراقبتی برای این زخمها پانسمان بوده و چون نتایج حاصل از هر کدام از پانسمان ها بطور دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته، این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلوئید در ترمیم زخم های فشاری انجام شده است.در این تحقیق ...

زمینه و هدف : راه‌های جلوگیری از عفونت زخم متعدد بوده و یکی از آنها انجام پانسمان محل زخم است. پانسمان می‌تواند باعث نوعی آرامش روحی برای بیمار ‎شود. از طرفی انجام آن باعث محدودیت‌هایی برای بیمار از جمله جلوگیری از استحمام و صرف هزینه خواهد شد. لذا بر آن شدیم تا در این مطالعه تاثیر استمرار پانسمان بر میزان عفونت زخم را 48 ساعت اول بعد از عمل مورد بررسی قرار دهیم. روش بررسی : در این مطالعه مد...

  Background & Aims: Consistent with recent scientific advances in wound treatment , modern dressing, using technology and knowledge were designed and produced . Such a dressing can provide an appropriate environment for moisturizing wound healing by maintaining and controlling moisture along with other conditions. This study aims to compare the effect of dry and moist dressing on burn wound he...

پانسمان بیولوژیک با پرده آمنیوتیک یکی از روشهای درمانی جهت جایگزینی پوست از دست رفت در بیماران مبتلا به سوختگی است درمطالعه ای که به صورت آینده نگر بر روی 80 بیمار مبتلا به سوختگی که تحت درمان با پانسمان بیولوژیک با پرده آمنیوتیک قرار گرفتند و مقایسه آن با بیمارانی که تحت درمان با پانسمان آنتی میکروبیال بودند نتایج ذیل حاصل گردید.9/56% افراد مورد مطالعه مبتلا به عفونت موضعی بودند که 5/17% مربوط...

چکیده مقدمه: سوختگی، یکی از مشکلات عمده سلامت عمومی در سراسر دنیا و مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. در ایران صدمه‌های ناشی از سوختگی، باعث بیماری و افزایش قابل توجه میزان مرگ ومیر، مخصوصاً کودکان می‌شود. عفونت علت اصلی مرگ در این بیماران است. استفاده عاقلانه و بجا از داروهای ضدمیکروبی باعث مقاومت کمتر در باکتری‌ها، تأثیر بیشتر آنها و کاهش خطر سپسیس می‌شود. هدف: هدف این مطالعه، مقایسه دو د...

زمینه و هدف: سوختگی مصیبت و فاجعه ای است که متاسفانه هر روز اتفاق می افتد و مشکلات جسمی- روانی و فیزیولوژیک برای فرد مصدوم و خانواده اش بوجود می آورد. یکی از مهمترین مشکلات در این بیماران عفونت های بیمارستانی می باشد و عفونت زخم های سوختگی و عدم رعایت اصول مراقبت صحیح از آنها توسط کادر پرستاری یکی از نارسایی های بهداشتی، درمانی به حساب می آید، زیرا طول مدت اقامت بیمار را در بیمارستان افزایش داد...