بررسی مقایسه تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلوئید بر ترمیم زخم فشاری بیماران بستری در بخش های ویژه

نویسندگان

  • مهربانی, محمد سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه. کرمانشاه. ایران
  • نوروزی تبریزی, کیان گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران
  • کریملو, مسعود گروه آمار حیاتی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .تهران. ایران.

چکیده

   چکیده مقدمه: زخم فشاری یک تشخیص و نیاز مراقبتی مهم پرستاری در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بوده که علاوه بر به تعویق انداختن بهبودی، هزینه های زیادی را به بیمار و خانواده وی تحمیل می کند. مهمترین روش مراقبتی برای این زخم ها پانسمان است. لذا این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلوئید بر ترمیم زخم فشاری بیماران بستری در بخش های ویژه بیمارستان های شهدا و فارابی کرمانشاه انجام شده است.   مواد و روش ها: در این پژوهش کارآزمایی بالینی 29 بیمار با 40 زخم فشاری درجه 2 و 3 که ویژگی های مورد نظر پژوهشگر را داشتند بعنوان مشارکت کننده در پژوهش انتخاب و پس از همسان سازی بطور تصادفی بر حسب بیمارستان بستری به دو گروه درمان و کنترل تقسیم شده اند ( بیمارستان بطور تصادفی و نمونه ها بصورت هدفمند انتخاب شدند). گروه درمان (پانسمان عسل) تعداد 15 بیمار با 20 زخم فشاری در بیمارستان شهدا و گروه کنترل (پانسمان هیدروکلوئید) تعداد 14بیمار با 20 زخم فشاری در بیمارستان فارابی شهر کرمانشاه تحت مراقبت قرار گرفتند. ابزار ارزیابی زخم، مقیاس زخم فشاری (پوش) Pressure Ulcer Scale (PUSH)  بود، که در بدو بستری و سپس بصورت هفتگی تا 5 هفته زخم ها ارزیابی و نمره پوش تعیین شده و بعد از مداخله با مقایسه نمرات پوش در دو گروه قبل و بعد و بین گروه ها میزان بهبودی سنجیده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.    یافته ها: یافته ها نشان داد که در دو گروه پانسمان عسل و پانسمان کامفیل میانگین نمره پوش نمای نزولی داشته و میانگین هر دو گروه قبل و بعد اختلاف معنا داری نشان داده است (سیر بهبودی با 001/0>P). هرچند که در گروه بیماران پانسمان عسل شیب کاهش نمره پوش تندتر و وضعیت ترمیم بهتری در هنگام مراقبت داشتند، اما از لحاظ آماری بین دو گروه بعد از مداخله تفاوت معنی داری مشاهده نشده و میزان بهبودی زخم تفاوت آماری نشان نداد (15/0P=).   نتیجه گیری: در این پژوهش تاثیر پانسمان با عسل و پانسمان هیدروکلوئید در ترمیم زخم فشاری نتایج مشابهی نشان داده و هر دو در بهبودی زخم فشاری موثر بوده اند. لیکن راحتی تهیه، مقرون به صرفه بودن و طبیعی بودن پانسمان عسل در ترمیم زخم فشاری موجب گردید (با توجه به امکان تهیه آسان در داخل کشور) تا این پانسمان به عنوان گزینه مناسبتر و بهتر در ترمیم زخم فشاری توصیه گردد. 

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زخم فشاری یک تشخیص مهم پرستاری در بیماران آی سی یو بوده که علاوه بر به تعویق انداختن بهبودی، هزینه های زیادی را به بیمار و خانواده وی تحمیل می کند. مهمترین روش مراقبتی برای این زخمها پانسمان بوده و چون نتایج حاصل از هر کدام از پانسمان ها بطور دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته، این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلوئید در ترمیم زخم های فشاری انجام شده است.در این تحقیق ...

زمینه و هدف : راه‌های جلوگیری از عفونت زخم متعدد بوده و یکی از آنها انجام پانسمان محل زخم است. پانسمان می‌تواند باعث نوعی آرامش روحی برای بیمار ‎شود. از طرفی انجام آن باعث محدودیت‌هایی برای بیمار از جمله جلوگیری از استحمام و صرف هزینه خواهد شد. لذا بر آن شدیم تا در این مطالعه تاثیر استمرار پانسمان بر میزان عفونت زخم را 48 ساعت اول بعد از عمل مورد بررسی قرار دهیم. روش بررسی : در این مطالعه مد...

زمینه و هدف: نوع پانسمان مورد استفاده تأثیر به سزایی در میزان درد هنگام تعویض پانسمان بیماران دارد. به همین دلیل این مطالعه به منظور مقایسۀ اثر پانسمان اکتی کوت و پانسمان معمول بردرد بیماران سوخته هنگام تعویض پانسمان انجام شد. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی بر روی 64 نفر دارای زخم سوختگی درجه دو و سه در بیمارستان ولی عصر(عج) اراک انجام گردید. بیماران به روش تصادفی ساده در دو گرود آزمایش(در...

زمینه و هدف: همگام با پیشرفت های علمی اخیر در زمینه درمان زخم، پانسمان های مدرن با بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز طراحی و تولید شدند. چنین پانسمان هایی می توانند با حفظ و کنترل رطوبت زخم در کنار سایر شرایط، محیط مناسب ی را برای درمان مرطوب زخم فراهم نمایند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر دو روش پانسمان خشک و مرطوب بر بهبود زخمهای سوختگی بوده است.   روش بررسی : این پژوهش نیمه تجربی و روش نمونه ...

پانسمان بیولوژیک با پرده آمنیوتیک یکی از روشهای درمانی جهت جایگزینی پوست از دست رفت در بیماران مبتلا به سوختگی است درمطالعه ای که به صورت آینده نگر بر روی 80 بیمار مبتلا به سوختگی که تحت درمان با پانسمان بیولوژیک با پرده آمنیوتیک قرار گرفتند و مقایسه آن با بیمارانی که تحت درمان با پانسمان آنتی میکروبیال بودند نتایج ذیل حاصل گردید.9/56% افراد مورد مطالعه مبتلا به عفونت موضعی بودند که 5/17% مربوط...

زمینه و هدف: پانسمان بیولوژیک با پرده آمنیوتیک یکی از روشهای درمانی بافتهای سوخته در بیماران مبتلا به سوختگی است. روشهای مختلفی برای درمان موضعی سوختگی وجود دارد که می‌توان به پانسمان آنتی‌میکروبیال (با استفاده از دارو‌های آنتی‌بیوتیک موضعی) و پانسمان بیولوژیک (با استفاده از بافتهای موجودات زنده), اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه این دو روش از نظر میزان بروز عوارض ناشی از سوختگی, هزینه درما...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود