بررسی مقدماتی احتمال تولید موتانت با استفاده از مواد شیمیایی جهش زا در چند رقم زیتون (.Olea europea L)

نویسندگان

  • حسن حاج نجاری
  • سونا حسین آوا
چکیده مقاله:

با توجه به ویژگی ها و خصوصیات کمی و کیفی مطلوب در چهار رقم زیتون روغنی محلی، زرد، لچینو و مانزانیلو به منظور افزایش توان ریشه زایی قلمه ها و تولید گیاهان پاکوتاه آزمایش هایی جهت بررسی قدرت جهش زایی ترکیبات موتاژن دی اتیل سولفات و دی متیل سولفات انجام شد. در این راستا غلظت های متفاوتی از این مواد بر قلمه های نیمه خشبی هر یک از ارقام فوق در یک طرح فاکتوریل دو عاملی به کار برده شد. نهال های به دست آمده از قلمه های تیمار شده و شاهد در شرایط گلخانه انتظار و هوای آزاد از نظر خصوصیات ظاهری نظیر ریشه زایی، پاکوتاهی تنه، فرم برگ ها و میزان رشد شاخه های سال جاری و سایر خصوصیات مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که در بین تیمارهای مختلف، ترکیب شیمیایی دی متیل سولفات در غلظت 0.1 درصد باعث وقوع بیشترین تغییرات بر صفت ریشه زایی در رقم مانزانیلا، و تیمار دی اتیل سولفات 0.03 درصد در رقم روغنی موجب تغییرات مورفولوژیک به ویژه ارتفاع نهال و تولید گیاهان پاکوتاه شدند. علاوه بر این، ترکیبات جهش زای فوق موجب وقوع تغییرات مورفولوژیک دیگر در سایر صفات نظیر اندازه، رنگ و تعداد برگ، رنگ پوست و جوانه شدند. این مشاهدات نشان داد که امکان تولید موتانت در زیتون با استفاده از مواد شیمیایی جهش زا وجود دارد و لازم است برای تعیین میزان سودمندی آن ها این پژوهش ادامه یابد. در بین چهار رقم، رقم لچینو به هیچ یک از تیمارهای اعمال شده پاسخ نداد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی میوه ارقام زیتون (.olea europea l)در استان لرستان

با توجه به تفاوتهای موجود در خواص ارثی و نیازهای محیطی که در ارقام زیتون وجود دارد بررسی های فنولوژیک جهت تعیین سازگاری و منطقه ای کردن ارقام تجارتی داخلی و خارجی از مسائل مهم طرح توسعه کشت زیتون می باشد. به منظور ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی میوه ارقام زیتون در استان لرستان این پژوهش در سال 1392 روی چهار رقم مشترک زیتون در سه منطقه از استان براساس آزمایش تجزیه مرکب با دو فاکتور منطق...

میزان گلهای کامل‘ خصوصیت گرده افشانی وریزش میوه درسه رقم زیتون (olea europea L.) محلی ایران‘ روغنی‘ ماری و فیشمی

میزان گلهای کامل ونر در سه رقم زیتون محلی ایران (روغنی‘ ماری و فیشمی) ومیزان خودگشنی ‘ دگر گشنی ‘ خودگشنی + دگر گشنی و ریزش میوه در دو رقم روغنی وماری مورد مطالعه قرار گرفت. بیشترین درصد گلهای کامل بترتیب مربوط به ارقام فیشمی ‘ روغنی وماری بود. درصد خودگشنی وخودگشنی + دگر گشنی در رقم ماری نسبت به روغنی بالاتر بود. اختلاف بین درصد دگرگشنی و ریزش میوه در دو رقم مذکور معنی دار نبود.

متن کامل

بررسی سازگاری و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد چند منظوره در قم

به منظور بررسی سازگاری ارقام مختلف زیتون در قم، آزمایشی با استفاده از دوازده رقم، در مزرعه مارون از توابع استان قم، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. در این تحقیق به مدت سه سال صفات مختلف مورفولوژیکی نظیر ارتفاع درختچه، قطر تنه نهال در محل یقه، زنده‌مانی و قطر تاج پوشش مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور مقایسه مقاومت درخت در برابر باد و تعیین سطح سایه انداز، مشخصه‌هایی از جم...

متن کامل

بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از متابولیت‌ها و ویژگی‌های فتوسنتزی در نهال‌های زیتون (Olea europaea L.) رقم زرد

زیتون به دلیل ساختار برگ­ها و وجود مکانیسم­های تحمل به خشکی، به­خوبی با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک سازگار شده است. رقم زرد، یک رقم بومی دومنظوره و مهم­ترین رقم باغات زیتون ایران می­باشد. این پژوهش برای بررسی اثر تنش خشکی روی برخی صفات متابولیکی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال­های رقم زرد در شرایط گلخانه اجرا شد. در این تحقیق از نهال­های یک­ساله (ریشه­دار شده) رقم زرد استفاده شد. نهال­ها به گلد...

متن کامل

مطالعه ساختار ژن OeAOX2 مرتبط با ریشه زایی در بین ژنوتیپ های زیتون (Olea europea L.) بومی ایران

زیتون (Olea europaea L.) یکی از مهمترین گونه های باغی در حوزه مدیترانه است که روش تکثیر آن از طریق قلمه می-باشد. ریشه‌زایی قلمه‌ها یکی از فرآیندهای اساسی در ازدیاد گیاه زیتون است. توانایی ریشه‌زایی در قلمه گیاهان و ارقام مختلف بطور معنی‌داری با یکدیگر متفاوت است. از طرفی ژن‌های متعددی در این فرآیند نقش دارند. یکی از این ژن‌ها OeAOX2 می‌باشد که در تعادل انواع اکسیژن واکنشی نقش اصلی را بر عهده دا...

متن کامل

ریزازدیادی زیتون .Olea europaea L

در این بررسی جوانه های انتهایی و جانبی (قطعات گره دارای دو جوانه) از پایه های برتر موجود در رویشگاه طبیعی زیتون از جمله طارم، منجیل، رودبار و گرگان و نیز پایه های موجود در موسسه محل تحقیق در فصول مختلف سال برداشت شد و پساز اعمال تیمارهای ضدعفونی کننده با دو عامل کلرور مرکوریک و هیپوکلریت سدیم و نیز تلفیقی از آنها، روی دو محیط کشت پایه MS و OM استقرار یافتند. نمونه های مستقر شده جهت تحریک شاخه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 1

صفحات  33- 43

تاریخ انتشار 2008-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023