بررسی مقدماتی ویژگی های آکوستیک چوب افرا پلت

نویسندگان

  • مرتضی ملائی کندلوسی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
  • مهران روح نیا دانشیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
  • نوید نعیمیان استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
چکیده

این تحقیق با هدف بررسی مقدماتی و شناسایی خواص آکوستیکی چوب افرا پلت انجام شد. خواص آکوستیکی مورد بررسی شامل فاکتور کیفیت، ضریب آکوستیک، کارآیی تبدیل آکوستیک، و مدول الاستیسیته (یانگ) بود که با استفاده از آزمون غیر مخرب سیستم مغناطیسی ارتعاش اجباری در تیر دوسر آزاد انجام شد. از آنجا که خواص ارتعاشی چوب به‌شدت تحت تأثیر مواد استخراجی آن است، نمونه‏ها به منظور کاهش محتوای مواد استخراجی در معرض حلال‌شویی (آب و مخلوط الکل و استن) نیز قرار گرفت و خواص آکوستیک آن‌ها قبل و بعد از هر مرحله حلال‌شویی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد چوب گونة افرا می‌تواند برای ساخت صفحات پشتی ویلن، به‌خصوص کمان ویلن و تار و سازهای بادی، استفاده شود. همچنین، حذف مواد استخراجی با حلال‌شویی بر مدول الاستیسیته بی‌تأثیر بود، ولی بر فاکتور کیفیت و ضریب آکوستیک و کارآیی تبدیل آکوستیک تأثیر مثبت داشت و موجب بهبود این خواص در چوب شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر فاصله کاشت بر مرفولوژی الیاف چوب گونه افرا پلت¬¬ velutinum L.) (Acer

در این پژوهش اثر فاصله کاشت بر مرفولوژی الیاف چوب افرا پلت بررسی شد. به این‌منظور از هر تیمار شامل فاصله‌های کاشت درختان افرا پلت به ابعاد 1×1، 5/1×5/1 و 2×2 متر، 4 اصله درخت از جنگل آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (شصت‌کلاته گرگان) قطع گردید و فاکتورهایی مانند ارتفاع و رویش سالانه قطری درختان، طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف بر روی آنها اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری ویژگی‌های ...

متن کامل

بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های خمیرکاغذهای مونواتانول‌آمین و سودا به‌همراه افزودنی آنتراکینون از چوب افرا پلت

 یکی از راهکارهای مهم تأمین مادۀ خام لیگنوسلولزی صنایع سلولزی کشور، توسعۀ زراعت چوب در نقاط مستعد ایران است. در میان گونه‌های بومی جنگل‌های شمال کشور، پلت با توجه به تطابق اکولوژیکی و تندرشد بودن می‌تواند در کنار دیگر گونه‌های تندرشد به‌عنوان یک گونه مستعد در زراعت چوب مدنظر قرار گیرد. این تحقیق با هدف بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذهای ساخته‌شده از گونۀ افرا پلت با استفاده از فرایندهای مونو‌اتانول‌آم...

متن کامل

خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور

بمنظور تعیین ویژگی‌های مهم خواص مکانیکی چوب گونه‌افرا(پلت) در جنگل‌های چهار منطقه رویشگاهی شمال کشور(منطقه شفارود گیلان، استان گلستان، سنگده و ویسر) براساس استاندارد ASTM آئین نامه D143-52 از این گونه 12 درخت انتخاب شد و پس از قطع و تبدیل و انجام آزمایشای مختلف، مقاومت‌های مجاز گونه فوق تعیین گردید. این داده‌ها در دو گروه خشک و سبز در رویشگاه‌های مختلف بوسیله تجزیه واریانس و طبقه‌بندی دانکن انج...

متن کامل

بررسی مقدماتی اثرات فاصله کاشت بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه افرا پلت (Velutinum Acer)

در این پژوهش اثر فاصله کاشت بر روی خصوصیات فرم تنه درخت مانند مخروط‌شدگی، برون‌مرکزی، درصد بیضوی‌شدگی و همچنین مقادیر ارتفاع، رویش قطری و رویه زمینی درختان بررسی شد. به ‌این منظور از هر تیمار شامل فاصله‌های کاشت درختان افرا پلت به ابعاد 1×1، 5/1×5/1 و 2×2 متر 4 اصله درخت از جنگل آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (شصت‌کلاته گرگان) قطع گردید و اثر متغیر‌های بالا بر روی آن‌ها مطالعه ...

متن کامل

خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور

بمنظور تعیین ویژگی های مهم خواص مکانیکی چوب گونه افرا(پلت) در جنگل های چهار منطقه رویشگاهی شمال کشور(منطقه شفارود گیلان، استان گلستان، سنگده و ویسر) براساس استاندارد astm آئین نامه d143-52 از این گونه 12 درخت انتخاب شد و پس از قطع و تبدیل و انجام آزمایشای مختلف، مقاومت های مجاز گونه فوق تعیین گردید. این داده ها در دو گروه خشک و سبز در رویشگاه های مختلف بوسیله تجزیه واریانس و طبقه بندی دانکن انج...

متن کامل

بررسی مقدماتی اثرات فاصله کاشت بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه افرا پلت (velutinum acer)

در این پژوهش اثر فاصله کاشت بر روی خصوصیات فرم تنه درخت مانند مخروط شدگی، برون مرکزی، درصد بیضوی شدگی و همچنین مقادیر ارتفاع، رویش قطری و رویه زمینی درختان بررسی شد. به این منظور از هر تیمار شامل فاصله های کاشت درختان افرا پلت به ابعاد 1×1، 5/1×5/1 و 2×2 متر 4 اصله درخت از جنگل آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (شصت کلاته گرگان) قطع گردید و اثر متغیر های بالا بر روی آن ها مطالعه ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 68  شماره 4

صفحات  959- 970

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021