بررسی منحنی فضایی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای آسیایی (مطالعة موردی: گاز دی‌اکسیدکربن و ذرات معلق)

نویسندگان

چکیده

منحنی زیست محیطی کوزنتس یکی از شناخته‌شده‌ترین مفاهیم در حوزة اقتصاد محیط زیست است‌که در خلال بیست سال گذشته در ابعاد مختلف توسعه یافته است. یکی از پیشرفت‌های جدید در مطالعة رابطة میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده‌های زیست محیطی است‌که به نام خودهمبستگی فضایی پدیده‌های زیست محیطی شناخته می‌شود. ایدة منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس کاملا شبیه منحنی زیست محیطی کوزنتس است، با این تفاوت که به پدیدة خودهمبستگی فضایی آلاینده‌های زیست محیطی به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی مدل توجه می‌کند. این مقاله تلاش می‌کند تا با استفاده از مدل داده‌های تلفیقی فضایی، منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس را برای دو آلایندة دی‌اکسیدکربن و ذرات معلق در حوزة جغرافیایی کشورهای آسیایی و در بازه زمانی 1999 تا 2007 برآورد سازد. هدف این تحقیق پاسخ به این سوالات است که آیا پدیدة خودهمبستگی فضایی در خصوص آلاینده جهانی دی‌اکسید‌کربن و آلاینده محلی ذرات معلق وجود دارد و اهمیت آن به چه میزان است. یافته‌ها نشان می‌دهند ‌که سرریز فضایی آلاینده‌های دی‌اکسید‌کربن و ذرات معلق به ترتیب قادر به توضیح 10 و 17 درصد از تغییرات آلاینده‌ها در کشورهای آسیایی هستند. همچنین نتایج نشان دهندة وجود رابطه‌ای به شکل U معکوس میان درآمد سرانه و تولید سرانه گاز دی‌اکسید‌کربن و رابطه‌ای مثبت میان درآمد سرانه و میزان تولید ذرات معلق در هر مترمکعب است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای آسیایی (مطالعة موردی: گاز دی اکسیدکربن و ذرات معلق)

منحنی زیست محیطی کوزنتس یکی از شناخته شده ترین مفاهیم در حوزة اقتصاد محیط زیست است که در خلال بیست سال گذشته در ابعاد مختلف توسعه یافته است. یکی از پیشرفت های جدید در مطالعة رابطة میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است که به نام خودهمبستگی فضایی پدیده های زیست محیطی شناخته می شود. ایدة منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس کاملا شبیه منحنی زیست محیطی کوزنتس اس...

متن کامل

بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ بر رابطۀ درآمد و انتشار دی‌اکسیدکربن در چارچوب منحنی زیست‌محیطی کوزنتس

مقالۀ حاضر تأثیر ابعاد فرهنگ بر رابطۀ درآمد و انتشار دی‌اکسیدکربن را در چارچوب منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC) با استفاده از روش پانل پویا و برآوردگر GMM سیستمی طی دورۀ 1990ـ2014 برای 77 کشور توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بررسی می‌کند. نتایج برآوردگر GMM سیستمی نشان می‌دهد که: 1ـ رابطۀ EKC برای کشورهای منتخب وجود دارد؛ و 2ـ فرهنگ تأثیر قابل‌توجهی بر رابطۀ درآمد و انتشار CO2 دارد. همچنین تأثیر شش بُعد ...

متن کامل

همزمانی مصرف انرژی‏‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای منتخب اوپک: کاربردی از روش PMG

امروزه مسائل و مشکلات زیست‌محیطی نظیر گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار فزاینده گازهای گلخانه‌ای و استفاده از انرژی­های فسیلی سبب ترغیب به توسعه و استفاده از منابع انرژی با آلودگی کمتر و تجدیدپذیر به عنوان جانشینی بالقوه و پاک برای سوخت­های فسیلی و تجدیدناپذیر شده است. این پژوهش با هدف مطالعه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در همزمانی مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، برای 11 کشور منتخب از گروه کش...

متن کامل

بررسی رابطه آلودگی هوا با رشد اقتصادی بر مبنای فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس ( مطالعه موردی: کشورهای آسیایی )

یکی از مسائل مهم، اساسی و قابل توجه در دهه های اخیر، مسئله رشد اقتصادی و حفظ کیفیت زیست محیطی در جوامع انسانی بوده است. گرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های اخیر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست.در این تحقیق، با استفاده از داده­های تابلویی (پنل دیتا) رابطه آلودگی هوا با رشد اقتصادی برای 12 کشور آسیایی در بازه زمانی 1990 تا 2015، با تاکید...

متن کامل

بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه

منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC)1، که یک رابطه به شکل U وارونه بین آلودگی و درآمد است، تعمیمی جالب در مورد شیوه تأثیر انتقال یک کشور از فقر به سوی رفاه نسبی روی تغییرات کیفیت محیط زیست به شمار می رود. EKC پیش بینی می کند که با افزایش درآمد یک کشور در مسیر توسعه، ابتدا آلودگی های محیط زیست افزایش می یابد، لیکن با افزایش درآمد سرانه به میزان کافی، آلودگی ها شروع به کاهش می کنند. در این پژوهش در جستج...

متن کامل

توسعه ی اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی (با تأکید بر منحنی زیست‌محیطی کوزنتس)

طبق فرضیه ی زیست‌محیطی کوزنتس یک رابطه‌ ی U برعکس میان سطح توسعه‌یافتگی جوامع و میزان آلودگی‌های زیست‌محیطی وجود دارد. آلودگی هوا یکی از مشکلات زیست‌محیطی است که در سال‌های اخیر و همگام با توسعه ی جوامع، صنعتی‌شدن و رشد تکنولوژی، به خطری جدی برای بشر تبدیل شده است. مطالعات انجام‌شده در مورد گازهای آلاینده منطقه‌ای و محلی یک رابطه ی U برعکس بین آلودگی سرانه و GDP سرانه یا شاخص توسعه ی انسانی (HD...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 58

صفحات  1- 14

تاریخ انتشار 2011-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021