بررسی موانع انجام پژوهش‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

نویسندگان

  • اقبال, عبدالعظیم کارشناس آمار و روش تحقیق، ستاد مرکزی دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • سلیمی, طاهره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • مظلومی محمود آباد, سید سعید دکترای تخصصی آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • وحدتی, منصوره کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده

 Introduction: Education as a main responsibility of universities may not be fulfilled without conduction of the relevant research. Considering that educational development is facilitated through educational research, study of related subjects is necessary. This study aimed to determine educational obstacles of Shahid Sadoughi University of Medicine Sciences' (SSU) academics. Their ability to conduct educational research will be investigated too.  Methods: This research is a analytic cross sectional study conducted on all academics of SSU who engaged in teaching during 2014. Data collection tool was Spreitzer empowerment questionnaire.  Results: According to the SSU academics, score for educational obstacles was 65.9/100. The highest and lowest scores for professional and scientific obstacles were 78.93/100 and 56.4/100 respectively. Faculty members’ empowerment score was 78.15/100. There was a significant relationship between gender and administrative responsibility with scientific obstacles. Conclusion: According to SSU academics, educational research obstacles includes: professional, institutional, individual, financial, facilitative, and scientific. There was no significant relation with empowerment, therefore by changing academics' viewpoints, there is a better possibility to conduct educational-based research.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی موانع انجام پژوهش های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۲

سابقه و اهداف: یکی از وظایف اصلی دانشگاه، آموزش است که بدون ارتباط با پژوهش مؤثر نمی باشد. با توجه به اینکه ارتقاء آموزش با پژوهش های آموزشی تسهیل می گردد، بررسی موانع آن، راهکارهای مفید در ارتقاء محسوب می شود. از طرفی برنامه های توانمند سازی به عنوان یک استراتژی مهم می باشد که در صورت برنامه ریزی و اجرای آن باعث ارتقا عملکرد پژوهشی می گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع پژوهش های آموزشی در اسا...

متن کامل

بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

 Introduction: The twenty-first century is a new era of permanent changes in the scientific and medical practices. Critical thinking is essential to solve complex systems' problems. This study aims to investigate critical thinking skills of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.Methods: This is a cross sectional descriptive study. Sixty four dental students enr...

متن کامل

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی در حین آموزش در دانشگاه

Background and objective: Scientific research in every country is the most important factor of growth and prosperity. This study was conducted to find out students' views about research barriers at SSUMS. Materials and Methods: This cross- sectional study was conducted using 384 students who were selected by multistage random sampling. Data collection tool was a valid and reliable questionnair...

متن کامل

ارزیابی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

Introduction: Identifying educational needs is an essential step in planning faculty development programs. It plays an important role in promoting the quality of education. The aim of this study was to determine and prioritize the educational needs of clinical and non clinical faculty members of Faculty of Medicne of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods: A questionnaire was d...

متن کامل

بررسی وضعیت انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1388

چکیده مقدمه: سلامت مجموعه ای از عناصر جسمی، روانی، معنوی، اجتماعی، هوشی و محیطی را در بر می گیرد و برای دستیابی به بالاترین حد سلامت جسمی می توان از طریق تغذیه مناسب، ورزش مرتب، دوری از رفتارهای پرخطر و تشخیص به هنگام نشانه های بیماری به آن دست یافت و با توجه به این که 50 درصد از همه هزینه ها با شیوه زندگی ناصحیح، ارتباط دارد لذا بر آن شدیم تا این مطالعه را با هدف تعیین رفتارهای ارتقاء دهنده س...

متن کامل

بررسی فرسودگی شغلی کارکنان شاغل در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

Background and Objective: These days, all the people are suffering from different degrees of stress and nervous pressure during their working thus exposing to these stresses can create job burnout. So, the current study was designed to study job burnout among personnel of medical diagnostic laboratories in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2013. Materials and Methods:In ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  23- 40

تاریخ انتشار 2014-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022