بررسی موانع درک شده مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان در سال 1392

نویسندگان

  • حشمتی, هاشم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
  • خواجوی, سمانه دانشگاه پیام نور گرگان
چکیده مقاله:

Background and Aim: Life style is formed in adolescence period. Despite the importance of fruit and vegetable consumption (FVC) in promoting health, FVCin adolescents is not in a desirable level, so the present study was done with the aim of determining perceived barriers (PB) of FVC among female high school students. Material and Methods: This is a cross-sectional study that was conducted in 2013. Four hundred female high school students in Gochan were selected by using two stage sampling method. Data were collected through a valid and reliable questionnaire. Data were analyzed by using SPSS18 software and one- way ANOVA.Results: Mean score of PB was 49.06±18.02 (score between 0-100). PB in 20.8% of the students was in a low level, 62% in a moderate level and in 17.3% was in a high level. Expensiveness of fruit and lack of education by teachers were the most important PB, respectively. There was a significant association between PB and parents’ educational level, parent’s job and economic status and number of household. Conclusion: Expensiveness of fruit and lack of education by teachers were the most important PB.It is therefore recommended that students with lower economic status, lower parents’ educational level and students with large household be identified, and appropriate intervention should be done to decrease PB. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی موانع درک شده مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان در سال ۱۳۹۲

زمینه و هدف:سبک زندگی در دوره نوجوانی شکل گرفته و تثبیت می گردد. علی رغم اهمیت مصرف میوه و سبزیجات در ارتقاء سطح سلامتی، مصرف این گروه از مواد غذایی در نوجوانان در سطح مطلوبی نمی باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع درک شده مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان انجام شد. روش:در این مطالعه مقطعی که در سال 1392 انجام شد، 400 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر قوچان...

متن کامل

پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان بر اساس مدل پرسید

زمینه و هدف: نوجوانی دوره ای مهم از زندگی است که سبک زندگی در آن شکل گرفته و تثبیت می شود، از طرفی عملکرد نوجوانان در زمینه مصرف میوه و سبزیجات در سطح مطلوبی نیست. این پژوهش با هدف تعیین پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستانی بر اساس مدل پرسید انجام شد. مواد و روش ها:در این پژوهش مقطعی، 400 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر قوچان به روش نمونه گیری دو مرحله ای ...

متن کامل

پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان بر اساس مدل پرسید

زمینه و هدف: نوجوانی دوره ای مهم از زندگی است که سبک زندگی در آن شکل گرفته و تثبیت می شود، از طرفی عملکرد نوجوانان در زمینه مصرف میوه و سبزیجات در سطح مطلوبی نیست. این پژوهش با هدف تعیین پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستانی بر اساس مدل پرسید انجام شد. مواد و روش ها:در این پژوهش مقطعی، 400 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر قوچان به روش نمونه گیری دو مرحله ای ا...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

الگوهای خود مراقبتی مرتبط با سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان های شهر گرگان در سال 1392

Background and aims: Life style is one of the most important domains of self- care. Life style is a personal unique pattern including characteristics, behaviors and habits that everyone performs and improper life style led to diseases and accidents. According to importance of the subject, the current study was done with the aim of Identification Self- care pattern related to Life style and its ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 4

صفحات  67- 77

تاریخ انتشار 2014-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023