بررسی موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی(مطالعه‌ی موردی: شهرستان بوکان)‏

نویسندگان

  • خالد کریمی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
  • سلیمان رسولی آذر استادیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
  • لقمان رشیدپور استادیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
چکیده مقاله:

این تحقیق با استفاده از روش توصیفی– پیمایشی با هدف بررسی موانع یکپارچه‌سازی اراضی در شهرستان بوکان انجام شده‌است. جامعه آماری تحقیق بهره‌برداران شهرستان بوکان بودند. از بین آنها 200 نفر از طریق فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به نسبت متناسب انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و کارشناسان مرتبط و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(87%) تأیید شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد میانگین سنی بهره‌برداران 41 سال و به طور متوسط 21 سال سابقه کار کشاورزی داشتند. هرکشاورز به طور متوسط 3 قطعه زمین کشاورزی در اختیار دارد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد، شش عامل، موانع فرهنگی، موانع اجتماعی _ مشارکتی، موانع آموزشی، موانع اقتصادی، موانع قانونی و سیاستگذاری و موانع ساختاری(توپوگرافی) در مجموع توانستند حدود 73 درصد از واریانس موانع یکپارچه‌سازی اراضی را تبیین کنند. نتایج نشان داد متغیرهای عدم آموزش روشهای مناسب یکپارچه‌سازی، عدم شرکت کشاورزان در کلاسهای توجیهی، رونق خرید و فروش اراضی کشاورزی،‏ باورهای سنتی جامعه در مورد اراضی، ساختار قوانین خاص نظیر ارث و وقف، مالکیت ‏زمین، عدم توجه به وضعیت اقتصادی ‏روستائیان، عدم مشارکت بانکها، عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی، متغیرهای مهم تبیین موانع شش‌گانه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی شهرستان بوکان می‌باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی دلایل عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی و ارایه راهکارهایی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان زاینده‌رودشمالی شهرستان فریدن)

پراکندگی و قطعه و قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعه ­کشاورزی محسوب می­شود، بطوری­که کوچکی و پراکندگی اراضی مانعی در استفاده بهینه از آب، زمین، نیروی ­انسانی، مکانیزاسیون و دیگر عوامل موثر در تولید کشاورزی می­باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه­سازی اراضی و شناسایی عوامل موثر بر عدم پذیرش طرح یکپارچه­سازی اراضی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سیب­زمینی­...

متن کامل

نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان شازند)

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی، عدم استفاده بهینه از عوامل تولید به‌ویژه زمین و آب است که با مسئله خرد بودن و پراکندگی اراضی متعلق به هر یک از بهره‌برداران در ارتباط می‌باشد. برای حل این چالش در کشورهای مختلف از سیاست‌های یکپارچه سازی اراضی به عنوان یک راه‌حل منطقی و قابل اجرا استفاده شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری ک...

متن کامل

نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان شازند)

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی، عدم استفاده بهینه از عوامل تولید به‌ویژه زمین و آب است که با مسئله خرد بودن و پراکندگی اراضی متعلق به هر یک از بهره‌برداران در ارتباط می‌باشد. برای حل این چالش در کشورهای مختلف از سیاست‌های یکپارچه سازی اراضی به عنوان یک راه‌حل منطقی و قابل اجرا استفاده شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری ک...

متن کامل

بررسی دلایل عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی و ارایه راهکارهایی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان زاینده رودشمالی شهرستان فریدن)

پراکندگی و قطعه و قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعه ­کشاورزی محسوب می­شود، بطوری­که کوچکی و پراکندگی اراضی مانعی در استفاده بهینه از آب، زمین، نیروی ­انسانی، مکانیزاسیون و دیگر عوامل موثر در تولید کشاورزی می­باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه­سازی اراضی و شناسایی عوامل موثر بر عدم پذیرش طرح یکپارچه­سازی اراضی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سیب­زمینی­...

متن کامل

بررسی آثار اجتماعی طرح¬های یکپارچه¬سازی اراضی در نواحی روستایی (نمونه روستاهای شهرستان اراک)

اجرای طرح­های یکپارچه­سازی اراضی در نواحی روستایی دارای منافع و آثار متعددی است. از مهم­ترین آثار این قبیل طرح­ها را می­توان به آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد. این تحقیق  به مطالعه اثرات  اجتماعی طرح یکپارچه­سازی اراضی در نواحی روستایی شهرستان اراک می­پردازد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرکردن پرسشنامه از کل خانوارهای مشمول طرح در منطقه مورد مطالعه و مصاحبه با کارش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 3

صفحات  647- 661

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023