بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392

نویسندگان

  • ترابی, ملوک دکترای تخصصی آسیب شناسی فک و صورت، دانشیار، گروه آسیب‌شناسی فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • حقانی, جهانگیر دکترای تخصصی رادیولوژی، دانشیار، گروه رادیولوژی دهان و دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • محسنی, پیمان دندان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • کریمی افشار, مرضیه دستیار تخصصی رشته ارتودنسی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
چکیده

زمینه و هدف: اضطراب ناشی از امتحانات مشکل اساسی دانشجویان است که می‌تواند منجر به اختلالات شدید روانی و عدم موفقیت در امتحانات گردد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392 بود. روش کار: مطالعه مقطعی- توصیفی حاضر بر روی دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. روش جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای متشکل از اطلاعات شخصی، علت اضطراب و روش کاهش آن، نوع امتحان و پرسش‌نامه استاندارد 20 سؤالی سنجش اضطراب امتحان Spielberger بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری توسط نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های t و رگرسیون خطی در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 57/56 درصد از شرکت کنندگان مطالعه مرد با میانگین سنی 18/2 ± 71/22 سال بودند. 71/37 درصد با والدین خود زندگی می‌کردند. میانگین نمره پرسش‌نامه 57/10 ± 29/47 از حداکثر 80 به دست آمد. اولین کار در اوقات فراغت 30/30 درصد افراد، ورزش و اولین علت اضطراب امتحان، ترس از نیاوردن نمره قبولی بود. امتحانات نظری پایان ترم در 90/54 درصد افراد بیشترین نوع امتحان منجر به اضطراب و شایع‌ترین عامل کاهش اضطراب نیز دیدن دوستان بود. بین میانگین نمره شدت اضطراب امتحان با سال تحصیلی دانشجو، وضعیت تأهل، کار دانشجویی، جنس و سن ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد، اما بین مکان زندگی و میانگین نمره پرسش‌نامه ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت. نتیجه‌گیری : دانشجویان شرکت کننده در تحقیق حاضر دارای درجاتی از اضطراب ناشی از امتحان بودند. بنابراین آموزش روش‌های کاهش اضطراب امتحان در طول ترم تحصیلی توسط افراد صاحب‌نظر توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

 Introduction: The twenty-first century is a new era of permanent changes in the scientific and medical practices. Critical thinking is essential to solve complex systems' problems. This study aims to investigate critical thinking skills of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.Methods: This is a cross sectional descriptive study. Sixty four dental students enr...

متن کامل

بررسی استرس محیط دندان‌پزشکی در دانشجویان بالینی دانشکده ‌دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 93-1392

زمینه و هدف: دندان‌پزشکان استرس بالایی را که مرتبط با کار است، تجربه می‌کنند که از زمان آموزش دندان‌پزشکی آغاز می‌شود. هدف این مطالعه، مقایسه استرس محیط دندان‌پزشکی در دانشجویان بالینی در دانشکده دندان‌پزشکی کرمان بر حسب برخی عوامل دموگرافیک بود. روش کار: این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی 165 دانشجوی دوره بالینی دندان‌پزشکی کرمان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات ...

متن کامل

بررسی میزان اضطراب و استرس در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱

زمینه و هدف: دندان پزشکی حرفه پراسترسی می باشد و دانشجویان دندان پزشکی در معرض استرس های آموزشی و بالینی قرار دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان استرس و عوامل ایجاد کننده آن در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 صورت گرفت.   روش کار: این پژوهش مقطعی- توصیفی بود که بر روی دانشجویان دندان پزشکی کرمان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه استاندارد dass-21 ( depr...

متن کامل

تاثیر آوای آیات رحمت قران بر میزان اضطراب قبل از امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل

    Background and Purpose: Agitation is a normal reaction to stress that have a behavioral, physically and intellectual components. It converts to a problem when it becomes to an unrealistic answer or continues unreasonably. According to the religious teachings of Islam, spiritual relationship with God results into heart' tranquility and prevents agitation. This study was design...

متن کامل

بررسی تاثیر لمس درمانی بر کاهش اضطراب قبل از امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه: اضطراب حالتی مبهم و ناراحت کننده است که دانش آموزان و دانشجویان عموماً قبل از امتحان به درجاتی آنرا تجربه می کنند. کاهش این اضطراب به روشی بی خطر مانند روش های طب تکمیلی می تواند منجر به افزایش اعتماد به نفس و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان گردد. هدف: این مطالعه یک گروهه نیمه تجربی با هدف بررسی تاثیر لمس درمانی بر اضطراب قبل از امتحان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1385 انجام...

متن کامل

بررسی هوش اخلاقی در دانشجویان سال اول و ششم دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Moral intelligence as a dimension of intelligence can provide a framework for the proper functioning of human. This function can be effective in the clinical environment such as dentistry. Therefore, the present study examined ethical intelligence of the first and sixth year dental students in the Tehran University of Medical Sciences. The present cross-sectional study was conducted in 2018 amo...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره None

صفحات  534- 541

تاریخ انتشار 2015-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021