بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نویسندگان

چکیده

 اهداف:  افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده ای است که نه تنها باعث افزایش هزینه بلکه موجب مشکلات روحی- روانی دانشجویان نیز می گردد. هدف از این مطالعه بررسی علل افت تحصیلی و تعیین نقش این عوامل در بین دانشجویان دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است. روشها:  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از نوع ﻣﻘﻄﻌﻲ - ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ می باشد که بر روی 497 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و آموزشی دانشجویان ورودی پنج نیمسال متوالی از سال 1391 تا 1393 از طریق سیستم آموزش دانشکده های تابعه و پرسشنامه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده آزمونهای آماری استاندارد در نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیشترین افت تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کمترین آن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای به دست آمد. اختلاف معنادار بین جنسیت و سن با افت تحصیلی نشان داده شد به طوری که میانگین افت تحصیلی در تمامی سطوح درگروه پسران بیش از دختران بوده است (P< 0.05). اثر عواملی مانند فاصله زمانی میان اخذ دیپلم تا ورود به دانشگاه، تاهل و رشته تحصیلی برافت تحصیلی معنادار بوده، درحالیکه ارتباط معنادار بین متغیرهای سطح تحصیلات والدین، امکانات کمک آموزشی، تعداد فرزندان، سابقه بیماریهای خاص، اشتغال و شرایط اقتصادی دانشجو یافت نشد. نتیجه گیری : این پژوهش لزوم توجه هر چه بیشتر بر تناسب تعداد دانشجویان پذیرفته شده در هر رشته تحصیلی با نیازهای واقعی جامعه  و استفاده موثر از مشاوره های دانشجویی در جهت پیشرفت تحصیلی را متذکر می گردد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان افت تحصیلی و برخی عوامل زمینه‌ساز آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

زمینه و هدف : افت تحصیلی دانشجویان پزشکی از مشکلات مهم آموزشی است که بایستی عوامل مؤثر در بروز آن شناسایی وتلاش جهت رفع آنها انجام پذیرد. این مطالعه به منظور یافتن عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طراحی و اجرا شده است. روش ‌ کار: مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی - توصیفی به روش سرشماری، با استفاده از پرونده تمام دانشجویان پزشکی مقطع بالینی، ورودی سال های 81-79 بوده، ...

متن کامل

بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ارتباط آن با افت تحصیلی

: افسردگی  از علل مهم افت تحصیلی در نظام آموزشی به شمار می رود که منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی در فرد می شود لذا با تشخیص به موقع این اختلال در دانشجویان می توان از افت تحصیلی جلوگیری و فرصتی برای افزایش موفقیت های اجتماعی در دوران تحصیل و نهایتاً بهداشت روانی آنان و جامعه فراهم آورد. هدف از این بررسی،  تعیین شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی جهرم و ارتباط آن با افت تحصیلی بوده ...

متن کامل

بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقدمه: افت تحصیلی یکی از مشکلات آموزشی دانشکده­ های گروه پزشکی است. شناخت بیشتر ابعاد این پدیده می ­تواند به ارائه راه ­های پیشگیری از آن بیانجامد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. روش ها: : در این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال 1394 انجام گرفت. 310 نفر از دانشجویانی­که حداقل یک­سال تحصیلی را در دانشگاه علوم پزشکی ...

متن کامل

میزان افت تحصیلی و برخی عوامل زمینه ساز آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

زمینه و هدف : افت تحصیلی دانشجویان پزشکی از مشکلات مهم آموزشی است که بایستی عوامل مؤثر در بروز آن شناسایی وتلاش جهت رفع آنها انجام پذیرد. این مطالعه به منظور یافتن عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طراحی و اجرا شده است. روش کار: مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی - توصیفی به روش سرشماری، با استفاده از پرونده تمام دانشجویان پزشکی مقطع بالینی، ورودی سال های 81-79 بوده، که...

متن کامل

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگ...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان پرستاریسالهای 1380تا1383 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

  سابقه و هدف: افت تحصیلی دانشجویان یکی از مشکلات عمده مراکز آموزش عالی کشور است که نه تنها باعث اتلاف وقت و هزینه های جاری این مراکز میشود بلکه باعث ایجاد مسائل و مشکلات روحی، خانوادگی و اجتماعی برای دانشجویان نیز میگردد. بر پایه مطالعات انجام شده این مشکل هر ساله در حال افزایش بوده و بسیاری از دانشجویان نمی توانند از عهده محتوی آموزشی مدون برآمده و یا آنهارا در موعد مقرر انجام دهند. با توجه ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 3

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022