بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال با نیاز سوادآموزان استان فارس

نویسندگان

  • بابک شمشیری رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
چکیده

آموزش مداوم برای همه کشورها نه یک ضرورت سیاسی بلکه یک نیاز واقعی است به طوری‏ که بی‏سوادی را یک مانع عمده در جهت کاهش و از بین بردن فقر می‏دانند.این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال، با نیاز سوادآموزان استان فارس انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه، کارشناسان سوادآموزی، آموزش‏یاران و مخاطبان دوره‎ی انتقال در استان فارس بود. روش نمونه‏گیری روش طبقه‏ای نسبی بود و در مجموع تعداد 261 پرسشنامه گردآوری شد. به منظور جمع آوری داده‏ها از سه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه‏ها با استفاده از روش تحلیل گویه و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد که هر سه پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون t تک نمونه‏ای در دو سطح قابل قبول و مطلوب استفاده گردید و نتایج نشان داد از نظر سه گروه مورد پژوهش، میانگین تمامی دروس از سطح قابل قبول بالاتر است. در مقایسه با سطح مطلوب، دروس قرآن و فرهنگ اسلامی از بالاترین میانگین برخوردارند و دروس ریاضی، ادبیات فارسی، علوم تجربی و علوم اجتماعی میانگین کمتری دارند و محتوای آموزشی این دروس در سطح مطلوب نمی‏باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی با نیازهای آموزشی دانشجویان رشته های کاردانی دانشکده بهداشت رشت

  مقدمه : برنامه ریزان آموزشی طی سه دهه گذشته توجه خاصی به این پرسش داشته اند که چه مباحث وموضوعاتی در دروس مختلف باید تدریس شود و برای دانشجویان چه نوع مواد و وسایل آموزشی و توسط چه کسانی باید آماده شود. هدف فعالیت های آموزشی رشد آگاهی و توانای های بالقوه انسان است. آموزش وسیله­ای برای شناسایی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و پی بردن به راه حل های مناسب برای آنهاست. این مطالعه با هدف ب...

متن کامل

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب‌های درسی جدیدالتألیف حرفه‌وفن دوره راهنمایی تحصیلی با اهداف مصوب

Present research aimed to study the conformity extent of the contents of the three newly published (2002-2003) textbooks for the course “crafts and techniques” of the three grades of middle schools with the approved specific goals. The research method used was content analysis and the research population was the three textbooks which were all studied. The research instrument consisted of three ...

متن کامل

بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی با نیازهای آموزشی دانشجویان رشته های کاردانی دانشکده بهداشت رشت

مقدمه : برنامه ریزان آموزشی طی سه دهه گذشته توجه خاصی به این پرسش داشته اند که چه مباحث وموضوعاتی در دروس مختلف باید تدریس شود و برای دانشجویان چه نوع مواد و وسایل آموزشی و توسط چه کسانی باید آماده شود. هدف فعالیت های آموزشی رشد آگاهی و توانای های بالقوه انسان است. آموزش وسیله­ای برای شناسایی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و پی بردن به راه حل های مناسب برای آنهاست. این مطالعه با هدف برر...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان فارس - رویکرد ترکیبی

در این پژوهش تلاش شد به شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان فارس با یک رویکرد ترکیبی پرداخته شود. از این رو، از روش پژوهش آمیختة اکتشافی متوالی (کیفی-کمی) از نوع ابزارسازی استفاده شد. در این راستا از صاحب‌نظران و متخصصان موضوعی آموزش بزرگســالان، گروه‌های مرجع محلی، مدیران و کارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی مناطق و شهرستان‌ها، مدیران و کارشناسان اداره کل...

متن کامل

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های درسی جدیدالتألیف حرفه وفن دوره راهنمایی تحصیلی با اهداف مصوب

در پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا، میزان انطباق محتوای سه کتاب درسی حرفه وفن جدید التألیف دوره راهنمایی تحصیلی (82-81) با اهداف مصوب جزئی آن ها برای هر یک از واحدهای درسی مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری، سه کتاب درسی مذکور بوده که همه آن ها نیز مورد بررسی واقع شده اند. ابزارهای پژوهش، سه فرم فهرست وارسی کتاب های سال اول، دوم و سوم بوده که روایی صوری و محتوایی آن ها به وسیله صاحبنظران تایید...

متن کامل

بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزی‌پروری پایدار در استان گیلان

صنعت آبزی­ پروری به عنوان یک فعالیت کشاورزی بسیار مهم در شرایط کنونی تحت تأثیر مفهوم پایداری قرار دارد که می­‌تواند با کمترین آسیب به محیط­زیست، متضمن امنیت و سلامت غذایی جامعه روستایی باشد. از آنجایی که استان گیلان از قطب­‌های مهم آبزی ­پروری کشور است بنابراین محتوای مناسب برای ترویج آبزی­ پروری پایدار یکی از اقدامات اساسی در راستای حفظ محیط­زیست و توسعه پایدار در این استان است. در نتیجه پژوهش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 15

صفحات  1- 18

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021