بررسی میزان بار میکروبی نقاط مختلف لاشه و جستجوی پاتوژنهای با منشاء روده‌ای (اشرشیاکلی و سالمونلا) و بررسی منشاء پیدایش آنها در خط کشتار گاو

نویسندگان

  • تیوا کفیلی
  • جهانگیر کازرونی تیمسار
  • زهرا امام جمعه
چکیده

در این تحقیق آلودگی میکروبی سطح لاشه ها در مراحل مختلف کاری کشتار بررسی شد. لذا بر روی 12 لاشه که بطور تصادفی انتخاب شدند در پنج مرحله کشتار و بر روی هفت منطقه از لاشه با مساحت تقریبی (5*5) سانتیمتـر مربـع توسـط سـوآب نمونـه برداری شـد. باکتریهـای مزوفیل هـوازی شمـارش و وجود پاتـوژنهـای اشرشیا کلی و سالمونلا بررسی گردید. نتایج نشان داد پس از پوست کنی لاشه، میکروارگانیسم هایی از سطح پوست به لاشه منتقل شده اند هر چند که شمارش باکتریایی میزان آلودگی را در حد "خوب" نشان داد. همچنین آلوده ترین و پاکترین ناحیه بترتیب ماهیچه پا و سینه تعیین شد. پاتوژنها نیز در تمامی سطوح خارجی لاشه پس از پوست کنی شناسایی شدند. پس از مرحله تخلیه امعاء و احشاء از قسمتهای داخلی لاشه (دنده ها و قلوه گاه) نیز نمونه برداری شد که میزان آلودگی این نواحی در حد عالی تعیین شد و هیچ پاتوژنی نیز شناسایی نگردید. در این مرحله در نواحی سردست و سینه افزایش قابل توجهی در میزان بار میکروبی دیده شد. همچنین تعداد نمونه‌های سالمونلا و اشرشیا کلی مثبت در این نواحی افزایش یافت. اما در سایر نواحی لاشه تغیر قابل توجهی دیده نشد. میزان آلودگی اکثر نواحی لاشه در طی اولین مرحله شستشو حدود 2/0 و پس از شستشوی نهایی نیز 2/0 سیکل لگاریتمی کاهش پیدا کرد. اما شستشوی لاشه در جهت حذف کامل پاتوژنها نیز مؤثر عمل نکرد. نتایج آزمون آب شامل (شمارش کلی و کلیفرم) آلودگی آنرا در حد قابل قبول نشان داد. اما در مورد ابزار شامل (چاقوها و اره) میزان آلودگی بالا بوده و پاتوژنهای اشرشیا کلی و سالمونلا نیز تشخیص داده شد که نشانه ناکارآمد بودن روشهای شستشوی موجود می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)

Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Montasariya Infertility Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Tel: +98 511 8534021 Email: mosavifarn@mums.ac.ir همدقم : ناـمز رد نز بارطـضا حطـس لـثم يرـيغتم لـماوع هب هتسباو دناوت يم يروراب كمك نامرد تيقفوم دشاب نامرد . راب نانز بارطضا و يگدرسفا ريثات يبايزرا يارب هعلاطم نيا يروراـب كـمك ناـمرد دمايپ رب رو تسا هدش يحارط ...

متن کامل

The Effect of Astrocytic S100B Protein on Memory Conolidation Rats

همدقم : نیئتورپ S100B ورون طابترا لرتنک رد و دوش یم دازآ اه تیسورتسآ زا هک تسا ینیئتورپ ، لگ ی یلا دراد شـقن یسپانیس يریذپ لکش و هظفاح رد لاامتحا و . هـعلاطم ادروخرب یصاخ تیمها زا نورون و تیسورتسآ لولس ود يدرکلمع طابترا تسا ر . ياـه شوـم رد يریگداـی يور رـب پـماکوپیه نورد هـب نیئتورـپ نیا قیرزت رثا رضاح هعلاطم رد تفرگ رارق یسررب دروم ییارحص . شور اه : زا قیقحت نیا رد 40 دش هدافتسا رن ییا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023