بررسی میزان باز پس زنی ترکیبات شیر توسط غشاء اولترافیلتراسیون

نویسندگان

  • امین جودکی مهندسی معدن
  • ثریا نواب پور
  • سجاد سارالله ذبیحی دانشکده معدن
  • محمدرضا احسانی
  • مهشید جهادی
  • مهناز هاشمی روان
چکیده

اولترافیلتراسیون را می توان یک فرایند غشائی با محرکه‌ی فشار 2 تا 15 بار معرفی نمود، که توانایی جداسازی و تغلیظ موادی با وزن مولکولی 1 تا100 کیلو دالتون را بر روی سطح غشایی با ابعاد02/0-001/0 میکرومتر را دارا می‌باشد. به منظور بررسی خصوصیات باز پس زنی کلیه‌ی ترکیبات شیر توسط غشاء اولترافیلتراسیون، شیر کامل پاستوریزه و غیر هموژن ، در دمای 50 درجه‌ی سانتی گراد تحت فشار 5 بار به نحوی که اختلاف فشار در دو سوی فیلترهای از 6/3 بار تجاوز نکند، توسط اولترافیلتراسیون پیوسته APV با 51 فیلتر غشائی از نوع مارپیچی با جنس پلی سولفون ساخت شرکت DDS دانمارک با قابلیت نگهداری ترکیباتی با جرم مولکولی 20 کیلو دالتون تا درجه‌ی تغلیظ 5 اولترافیلتره شد. سپس ترکیبات شیر و پرمیت از نظر ماده‌یجامد، ازت کل، ازت غیر پروتئینی، پروتئین، چربی، لاکتوز، خاکستر، کلسیم، سدیم و پتاسیم در سطح اطمینان بالای 95 درصد مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب باز پس زنی هر یک از این ترکیبات به ترتیب (695/0 ±67/55)، (89/0 ±94/93)، (39/0 ±85/5)، (24/0 ±63/99)، (100)، (21/0 ±835/0)، (89/2 ±30/31)، (18/1 ±77/59)، (77/0 ±2/9) و (5/0 ±47/11) درصد می باشد. ارزیابی ترکیبات پروتئینی با استفاده از روش الکتروفورز SDS-PAGE با شیب غلظت 10تا 20درصد اکریل‌آمید نشان می‌دهد که ?-لاکتالبومین به میزان (725/1±68/96)، ?- لاکتوگلبولین (46/0±18/99)، میسل کازئین(100) و ترکیبات هیدرولیز شده کازئین (00/1±39/98) درصد توسط سیستم غشایی اولترافیلتراسیون بازپس زده می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به عنوان تابعی از pH شیر

در این تحقیق اثر pH در چهار سطح 67/6، 43/6 ، 25/6 و 97/5 بر رفتار دینامیکی شار پرمیت، مقاومت هیدرولیکی کل و درصد دفع اجزاء محلول شیر (پروتئین، چربی، لاکتوز، املاح و مواد جامد کل) مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام آزمایشات از یک سیستم پایلوتی اولترافیلتراسیون مجهز به مدول مارپیچ حلزونی با غشاء پلی‌سولفن آمید استفاده شد. استراتژی عملی سه مرحله‌ای بر مبنای مدل سه پارامتر‌ی مقاومت متوالی (لایه م...

متن کامل

مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو شیمیایی مختلف به روش نرو-فازی

در این تحقیق از سیستم استنتاج فازی (ANFIS) جهت پیشگویی شار تراوه به عنوان تابعی از عوامل فیزیکوشیمیایی و پارامتر‌های عملیاتی در طی اولترافیلتراسیون شیر استفاده شده است. برای انجام آزمایشات از یک سیستم پایلوتی اولترافیلتراسیون مجهز به مدول فیبر توخالی با غشاء پلی‌اترسولفون و MWCO حدود 10 کیلو ‌دالتون استفاده شد و شیر با خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی مختلف شامل pH در پنج سطح (5/6، 6، 6/6، 6/9 و 6/7) و غ...

متن کامل

بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستان

این تحقیق با هدف تعیین چندشکلی ژن کاپاکازئین و ارتباط آن با بعضی از صفات شیر در جمعیت شترهای استان گلستان انجام گرفت. برای این کار 100 نمونه خون از شترهای تک کوهانه بندر ترکمن، آق قلا و گنبد جمع آوری شد. DNA به روش نمکی بهینه شده استخراج و سپس با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، قطعه­ای با طول488 جفت باز تکثیر شد. به منظور تعیین ژنوتیپ­های مختلف، روش PCR-RFLP بااستفاده از آنزیم برشی ALU1 بکار ...

متن کامل

مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به عنوان تابعی از ph شیر

در این تحقیق اثر ph در چهار سطح 67/6، 43/6 ، 25/6 و 97/5 بر رفتار دینامیکی شار پرمیت، مقاومت هیدرولیکی کل و درصد دفع اجزاء محلول شیر (پروتئین، چربی، لاکتوز، املاح و مواد جامد کل) مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام آزمایشات از یک سیستم پایلوتی اولترافیلتراسیون مجهز به مدول مارپیچ حلزونی با غشاء پلی سولفن آمید استفاده شد. استراتژی عملی سه مرحله ای بر مبنای مدل سه پارامتر ی مقاومت متوالی (لایه مرزی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021