بررسی میزان تطابق فعالیت‌ها و روش‌های تدریس در دوره‌های یادگیری الکترونیکی با نظریه‌های یادگیری

نویسندگان

  • اباصلت خراسانی عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • سیدجمال بارخدا دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه کردستان، ایران.
  • نوری براری دانشجوی دکتری فناوری اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران،دبیر آموزش و پرورش مریوان.

چکیده

هدف:‌ ظهور فناوری‌های نوین باعث گسترش یادگیری الکترونیکی شده است با وجود این نباید یادگیری الکترونیکی را یک سیستم آموزشی مجزا دانست که نوع آموزش را تعیین کند بلکه یادگیری الکترونیکی باید انعکاس‌دهنده نظریه‌ها و فنون یادگیری و روان‌شناسی باشد و در جهت تسهیل به‌کارگیری این نظریات در فرایند یادگیری عمل نماید. بر این مبنا هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به نظریات مهم یادگیری در ارائه دوره‌های یادگیری الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد. روش:‌ نوع پژوهش به لحاظ رویکرد، کمی ‌و از نوع تحلیل محتوا و بر مبنای مدل تعیین مقوله‌های اصلی نظریات یادگیری کنل و همکاران انجام ‌گرفته است. جامعه موردپژوهش 330 جلسه کلاس درس الکترونیک برای 22 ماده درسی قرار داده‌شده بر روی سیستم آموزش الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران در نیم‌سال اول سال تحصیلی 96-1395 می‌باشد. برای انتخاب جامعه نمونه از روش تصادفی منظم استفاده گردید و از این تعداد جلسات، 91 جلسه کلاس درس با استفاده از فرمول کوکران و با پذیرش خطای 01/0 به‌عنوان نمونه موردپژوهش انتخاب شدند. داده‌ها به روش تحلیل محتوای کمی ‌بررسی شدند. یافته‌ها:‌ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر فعالیت‌ها و فناوری‌های به‌کار گرفته‌ شده در این دوره‌ها بر مبنای نظریات یادگیری رفتارگرایی به میزان (51%) می‌باشد و فعالیت‌های اندکی از این دوره‌ها بر مبنای درگیر نمودن یادگیرنده در جریان تدریس و تئوری‌های یادگیری مانند ساختن‌گرایی به میزان (12%) می‌باشد. بر این اساس لازم است به ضمن طراحی مجدد محیط‌های یادگیری الکترونیکی با استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی و یادگیرنده‌محور، و آموزش مدرسان این دوره‌ها جهت طراحی و به‌کارگیری فعالیت‌های یادگیری اشتراکی و همکارانه به غنی‌شدن محیط‌های یادگیری الکترونیکی کمک نمایند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی موانع عمده بازدارنده مشارکت استادان دانشگاه اصفهان در دوره‌های یادگیری الکترونیکی پیش از راه‌اندازی عملی این دوره‌ها و هدف دیگر آن شناخت تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر میزان بازدارندگی این موانع و ارائه راهکارهایی برای رفع نگرانی‌ و جلب همکاری استادان در این زمینه بوده است. نوع پژوهش توصیفی – پیمایشی است. برای حصول منظور، ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق الگویی...

 A major aspect that educational psychology is concerned about is the study, analysis and introduction of those theories, and rules of learning that can help teachers in the process of teaching. Present research aimed to study the range of familiarity of elementary school teachers with learning theories and their application in teaching process. To this aim 170 teachers were selected through ra...

مقدمه: امروزه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش به جهت برخورداری از مزایای بسیار از جمله امکان استفاده در هر زمان و مکان، از مهم‌ترین اهداف بسیاری از مؤسسات آموزشی در سراسر جهان و ایران می‌باشد. جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از برگزارکنندگان دوره‌های آموزشی تخصصی، اقدام به برگزاری برخی دوره‌های آموزشی الکترونیکی نموده است. در این پژوهش سعی داشتیم که نقش هر یک از عوامل مؤثر د...

مقدمه: امروزه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش به جهت برخورداری از مزایای بسیار از جمله امکان استفاده در هر زمان و مکان، از مهم‌ترین اهداف بسیاری از مؤسسات آموزشی در سراسر جهان و ایران می‌باشد. جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از برگزارکنندگان دوره‌های آموزشی تخصصی، اقدام به برگزاری برخی دوره‌های آموزشی الکترونیکی نموده است. در این پژوهش سعی داشتیم که نقش هر یک از عوامل مؤثر د...

با ظهور شبکة جهان گستر، عبارات و اصطلاحات جدیدی وارد ادبیات علوم تربیتی بخصوص رشتة «فناوری آموزشی» شد که یادگیری الکترونیکی، از آن جمله است. باوجود گستردگی این پدیده هنوز تعریف مشترکی از آن که مورد قبول همه باشد، در دست نیست. تعریفی که «رامیزوفسکی» ارایه کرده است، تا حدودی از دیگر تعاریف موجود جامع‌تر است. در این تعریف، اشاره شده که یادگیری الکترونیکی، هم می<st...

هدف این پژوهش بررسی تمایز یادگیری تلفیقی(مدل مارتین) با یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی(چهره به چهره)، در یادگیری ریاضی بود. این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری این پژوهش تمام دانش‌آموزان دختر ورودی سال اول دوره‌ی دوم متوسطه‌ی شهر تهران بود که در کلاس‌های آمادگی ورودی دبیرستان،  در تابستان 1392 شرکت کرده‌اند. آزمودنی‌ها شامل 30 نفر بود که از م...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود