بررسی میزان دستیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مهارت‌های عمومی قرن 21

نویسندگان

چکیده

Background & Objective: Attention to the necessary skills in time and place are among the most important issues in the evaluation of the quality of academic education. The present study aimed to evaluate the access of students to the 21st century general skills at Tabriz University of Medical Sciences, Iran. Materials and Methods: This cross-sectional, descriptive study was conducted on 300 medical students, who were selected via simple random sampling. Data were collected using the questionnaire developed by Mahmoodi and Mola, which its validity has been confirmed based on expert opinions, and the reliability has been established at the Cronbach&rsquo;s alpha of 0.90. Results: The general skills of the 21st century in the medical students were at an average level in the cognitive and affective domains considering a theoretical average of 3 (P<0.0001). However, the skill level was observed to be above average and favorable in the sociocultural domain (P<0.0001).&nbsp;&nbsp; Conclusion: According to the results, the access of the students at Tabriz University of Medical Sciences to the high-level cognitive and affective skills of the 21st century was average, which should be taken into account for the optimization of the teaching-learning process and improvement of the curricula.&nbsp;

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان دستیابی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه تبریز به مهارت‌های اساسی قرن 21

یکی از موضوعات اساسی در ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی آموزش عالی میزان توجه به مهارتهای مورد‌نیاز زمانی و مکانی است. این مطالعه با هدف بررسی میزان دستیابی دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی ـ مهندسی دانشگاه تبریز به مهارتهای قرن 21 انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی ـ پیمایشی بود که 414 نفر از دانشجویان سال آخر دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی ـ مهندسی ...

متن کامل

بررسی میزان دستیابی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی دانشگاه تبریز به مهارت های اساسی قرن 21

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان دستیابی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی دانشگاه تبریز به مهارتهای مورد نیاز قرن 21 می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف نیز یک تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی بوده که از بین آنها 190 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب ش...

بررسی میزان دستیابی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه تبریز به مهارت های اساسی قرن ۲۱

یکی از موضوعات اساسی در ارزیابی کیفیت برنامه های درسی آموزش عالی میزان توجه به مهارتهای مورد نیاز زمانی و مکانی است. این مطالعه با هدف بررسی میزان دستیابی دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی ـ مهندسی دانشگاه تبریز به مهارتهای قرن 21 انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی ـ پیمایشی بود که 414 نفر از دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی ـ مهندسی به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع...

متن کامل

بررسی میزان دستیابی دانش آموختگان پزشکی سال 1392 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به توانمندی های مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی

Introduction: Considering the significantprofessional role of doctors, Ministry of Health and Medical Education has issued the minimal required capabilities expected from a recently graduated general physician.This study intended to evaluate thecompetencies of medical graduates from Bandar Abbas medical school in 2014. Methods: This cross-sectional study on medical graduates was conducted in 2...

متن کامل

نگرش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تبریز نسبت به یادگیری خودراهبر

مقدمه: در نظام‌های آموزشی قدیم به دلایلی از جمله حاکمیت رویکرد کمیت‌گرایی، بیش‌ترین توجه به بحث آموزش و توسعه آن بود؛ ولی اکنون این نظام‌ها به دنبال پژوهش و یافتن راه‌های جدیدی برای درک فرایند یادگیری، چگونگی انجام و سبک‌های آن هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تبریز نسبت به یادگیری خودراهبر انجام یافت. روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- پیمایشی جامعه آماری شامل کلیه دا...

متن کامل

بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا

مقدمه: یکی از مؤلفه‌های مهم در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان سلامت عمومی آن‌هاست. دانشجویان نیروی انسانی برگزیده و سازندگان فردای کشور هستند و سنجش وضعیت سلامت جسمی و روانی آن‌ها و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء و بهبود آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 28

صفحات  96- 105

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021