بررسی میزان دستیابی دانشجویان پرستاری به اهداف آموزشی کارورزی بالینی

نویسندگان

  • ذهنی, کامبیز گروه پرستاری بهداشت جامعه ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران
  • رخزادی, محمد زاهد گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران
  • صالح نژاد, قادر گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران
  • عبدالملکی, محمد رضا مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران
  • محمودی, شهریار گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران
چکیده

  مقدمه: آموزش بالینی رکن اساسی در آموزش پرستاری است. دستیابی به اهداف بالینی در بخش­های ویژه در مراقبت از بیماران امری حیاتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان دستیابی به اهداف بالینی بخش­های ویژه در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گرفت.   روش­ ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 51 نفر از دانشجویان ترم هفتم درسال1392 انجام شد. نمونه­گیری به روش سرشماری و داده­ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات فردی و چک لیست­های خودارزیابی و آزمون آسکی گردآوری شد. داده­ها با استفاده از آزمون آماری t ، نمودار همبستگی پیرسون و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.   یافته­ ها: نتایج خودارزیابی نشان داد دستیابی به اهداف بالینی در بخش دیالیز مطلوب و در سی­سی­یو و آی­سی­یو متوسط بوده و بررسی آزمون آسکی نشان داد در بخش سی­سی­یو و آی­سی­یو پروسیجرهای تفسیر نوار قلب و ساکشن لوله تراشه متوسط، ماساژ قلب و اکسیژن­تراپی مطلوب و در بخش دیالیز انجام پروسیجرها مطلوب بوده است. آزمون آماری t بین نتایج خود ارزیابی و آزمون آسکی ارتباط معنی داری نشان نداد. نمودار همبستگی پیرسون بین میانگین معدل دانشجویان با نتایج آزمون آسکی ارتباط معنی­داری را نشان داد (007/0 > P ) اما بین میانگین معدل و خود ارزیابی ارتباطی یافت نشد. نتایج آزمون آسکی بهتر از خودارزیابی بود و آزمون آماری t اختلاف میانگین نمرات دو آزمون در دو گروه را معنی دار نشان داد . (002/0 >P) همچنین میانگین نمره دانشجویان دختر در آزمون آسکی بهتر از خودارزیابی بوده و آزمون آماری t اختلاف آنها را معنی دار نشان داد. (002/0 >P) اما میانگین نمره دانشجویان پسر در دو آزمون یکسان و اختلاف معنی­داری مشاهده نشد.   نتیجه­ گیری: در برخی مهارت­ها دسترسی به اهداف ضعیف بوده لذا بازبینی اهداف در انتهای هر ترم ضروری است. توجه به نتایج ارزیابی در برنامه­ریزی آموزشی موجب دسترسی به سطح بالاتری از مهارت­ها می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش‌ها

مقدمه: آموزش پرستاری در سطح کارشناسی، گامی بنیادین و زمینهساز تربیت پرستار حرفهای قلمداد می شود. بنابراین ضروری است که اثربخشی برنامه آموزشی این دوره، مورد ارزشیابی قرار گیرد. دانشجویان به عنوان عناصر اصلی آموزش و سرپرستاران بخشها به عنوان شاهدان عملکرد دانشجویان در بالین از بهترین منابع اطلاعات در هر سیستم آموزشی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستار...

متن کامل

میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش ها

مقدمه: آموزش پرستاری در سطح کارشناسی، گامی بنیادین و زمینهساز تربیت پرستار حرفهای قلمداد می شود. بنابراین ضروری است که اثربخشی برنامه آموزشی این دوره، مورد ارزشیابی قرار گیرد. دانشجویان به عنوان عناصر اصلی آموزش و سرپرستاران بخشها به عنوان شاهدان عملکرد دانشجویان در بالین از بهترین منابع اطلاعات در هر سیستم آموزشی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری ب...

متن کامل

بررسی اولویت‌های موانع آموزشی دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی های بالینی پرستاری از دیدگاه اساتید ، سر پرستاران و دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مقدمه: برنامه ریزان آموزش پرستاری معتقدند که مهمترین قسمت برنامه آموزش پرستاری، آموزش بالینی است. هدف از این مطالعه تعیین اولویت‌های موانع دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی‌های بالینی پرستاری از دیدگاه اساتید، سرپرستاران و دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم می‌باشد.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که توسط یک پرسشنامه محقق ساز انجام شده است. نمونه‌گیری به روش سرشماری بر ر...

متن کامل

بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی در دروس تئوری دانشجویان پرستاری

Introduction & Objective: Education play a key role in the Growth & development of human community. Evaluation is the most important part of educational planning process. Teachers, By evaluation process, will judge about the performance of selected education programs and to determine their effectiveness, efficiency and equity. The purpose of this study was to evaluate of reach educational goals...

متن کامل

بررسی میزان دستیابی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد به اهداف برنامه درس اصول و مهارت های پرستاری

مقدمه: پرستاری حرفه ای است که برروی کمک به افراد برای دستیابی به حداکثر سلامتی تأکید دارد. آموزش پرستاری، زیربنایی برای تأمین نیروی انسانی کارآمد به منظور رفع نیاز جامعه است. تربیت دانش آموختگانی با کفایت هدف این آموزش است. برای اطمینان از دستیابی به این هدف، نیاز به بازخورد نتایج آموزش از فراگیران، دانش آموختگان و گیرندگان مراقبت بهداشتی دارد. بدین منظور این پژوهش روی فراگیران پرستاری که در...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  37- 44

تاریخ انتشار 2015-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022