بررسی میزان دستیابی دانش آموختگان پزشکی سال 1392 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به توانمندی های مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی

نویسندگان

  • جوادی, رفعت
  • عابدینی, سمیره
  • کمال زاده, حسام الدین
چکیده

Introduction: Considering the significantprofessional role of doctors, Ministry of Health and Medical Education has issued the minimal required capabilities expected from a recently graduated general physician.This study intended to evaluate thecompetencies of medical graduates from Bandar Abbas medical school in 2014. Methods: This cross-sectional study on medical graduates was conducted in 2014 in Hormozgan University of Medical Sciences. Totally,49 people, who filled out a questionnaire containing 59 items, participated in the study. The items were on the six areas of skills that are approved by the medical education council. The validity of the questionnaire was confirmed by medical education experts and the reliability was approved using Cronbach's alpha equal to 0.8. Results: : The greatest mean grade belonged to clinical and communicational skills and the lowest was related to having the ability of using health technology skills.The t-test results indicated that males were more capable in the area of ethics and legal responsibilities(17±0.6), while females were more competent inpromotion and lifelong learning(16.5±0.8). Conclusion: This was a self-report survey. The highest mean score obtained in thedifferent six areas was 16.2.The other mean grades were even lower in other areas. It seems that a review of educational methods, resources and topics related to teaching-learning is necessary. Citation:Abedini S, Kamalzade H, Javadi R. A Survey on the of Medical Graduates' Achievements in the Capabilities Approved by the General Medical Education Council of Bandar Abbas University of Medical Sciences in 2014. Journal of Development Strategies in Medical Education 2018; 5(2): 25-39.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت شغلی دانش آموختگان رشته پزشکی سال های 1380 تا 1386 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمینه و هدف : در رشته پزشکی، هزینه سنگین آموزش، مدت طولانی تحصیل و دشوار بودن دروس همه مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری دانش­آموختگان این رشته در فعالیت­های حرفه­ای، مقادیر هنگفتی از سرمایه ملی بی­حاصل خواهد ماند. با توجه به کمبود اطلاعات و مستندات در خصوص فعالیت­های شغلی دانش­آموختگان رشته پزشکی، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت شغلی ایشان پس از فارغ­التحصیلی، اجرا شد. روش­کار : طی یک ...

متن کامل

موقعیت شغلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمینه: آگاهی از وضعیت دانش آموختگان دانشگاه ها به منظور جهت یابی برنامه های آینده ضروری است. هدف: این مطالعه به منظور شناسایی موقعیت حرفه ای دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی برای کلیه دانش آموختگان پزشکی سال های 1370 تا 1376 دانشگاه پرسشنامه ارسال شد. از حدود 480 پرسشنامه ارسالی پس از پیگیری های لازم فقط 98 پاسخ دریافت شد که اطلاعات بدست...

متن کامل

وضعیت اشتغال به کار دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

زمینه: مساله اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از چالش های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است. هدف: مطالعه به منظور بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی از مجموع 1168 پرسشنامه ارسالی برای دانش آموختگان سال های 1370 تا 1376 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، تعداد 410 پرسشنامه برگشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: %5/...

متن کامل

ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392

  Introduction: The educational system must train students based on their future needs In the area of work for the community. Education is one of the capabilities necessary for assistants. This study has been designed for Assessment of teaching to medical students and Interns by medical residents in Bandar Abbas. Methods: This cross-sectional study examined the education of 99 residents ...

متن کامل

بررسی میزان دستیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مهارت‌های عمومی قرن 21

Background & Objective: Attention to the necessary skills in time and place are among the most important issues in the evaluation of the quality of academic education. The present study aimed to evaluate the access of students to the 21st century general skills at Tabriz University of Medical Sciences, Iran. Materials and Methods: This cross-sectional, descriptive study was conducted on 300 ...

متن کامل

بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه کفایت آموزش های داده شده جهت دستیابی به اهداف آموزشی مصوب در بخش زنان و زایمان

زمینه: دانشجویان به عنوان عناصر اصلی آموزش یکی از بهترین منابع اطلاعات در هر سیستم آموزشی می باشند . یکی از مواردی که می توان از این منبع اطلاعاتی بهره برد، میزان تحقق اهداف آموزشی است. هدف : این مطالعه به منظور تعیین کفایت آموزش های ارائه شده جهت دستیابی به اهداف آموزشی مصوب از دیدگاه کارورزان پزشکی در بخش زنان وزایمان صورت گرفت . روش کار : کلیه کارورزان شاغل در سال تحصیلی 85- 84 شامل 93 نفر ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  25- 39

تاریخ انتشار 2018-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022