بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها

نویسندگان

  • دکتر حسین پناهنده
  • محمد خشایار خشکبارچی
چکیده

در این مقاله میران دقت 10 معادله حرکت به کمک داده های تجربی تعیین شده است داده های تجربی 10 گاز در حالت بخار اشباع و گاز داغ با نتایج حاصل از هر معادله مقایسه شده و نواحیی که دارای خطای کمتر از 5% و(1%) بیشتر از 5%-(و1%) بوده اند تعیین شده است . (خطا بر حسب حجم مولی محاسبه شده) در بیشتر موارد مرز بین این دو ناحیه به وسیله رابطه P=aT بیان شده است که در آن a و nثابتهایی هستند که بستگی به گاز و معادله حالت دارند . به این ترتیب برای هر گاز و معادله حالت در صورتی که T و P معلوم باشند می توان تعیین کرد که آیا خطا کمتر از 5%(یا 1%) است و یا بیشتر از آن . جدولها و نمودارهایی نیز برای مقایسه میزان دقت معادله ها در حالتهای بخار اشباع و گاز داغ ارائه شده است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معادله جدید حالت بر اساس تئوری اغتشاشی

معادله حالت بر مبنای ضریب تراکم پذیری مولکولهای کروی سخت ( HARD SPHERE) با استفاده از رابطه کارناهان و استرلینک ( Crnahan and sterling) ارائه شده است . سپس بر اساس شرایطی که یک معادله حالت باید دارا باشد عبارت جاذبه یا ضریب تراکم پذیری ناایدئال معادله حالت تعیین شده و با استفاده از ضریب دوم ویریال و ضریب عدم تقارن ، شکل کلی معادله کامل شده است . در این معادله شرط ثابت نبودن ضریب تراکم پذیری در ...

متن کامل

معادله جدید حالت بر اساس تئوری اغتشاشی

معادله حالت بر مبنای ضریب تراکم پذیری مولکولهای کروی سخت ( hard sphere) با استفاده از رابطه کارناهان و استرلینک ( crnahan and sterling) ارائه شده است . سپس بر اساس شرایطی که یک معادله حالت باید دارا باشد عبارت جاذبه یا ضریب تراکم پذیری ناایدئال معادله حالت تعیین شده و با استفاده از ضریب دوم ویریال و ضریب عدم تقارن ، شکل کلی معادله کامل شده است . در این معادله شرط ثابت نبودن ضریب تراکم پذیری در ...

متن کامل

پیش‌بینی چگالی و ویژگی های فزونی مخلوط‌های دو‌تایی با استفاده از معادله حالت GMA اصلاح‌شده

فرمول‌بندی ویژگی­ های سیال­ها با متغیر‌های تأثیر‌گذار بر آن‌ها، کار‌بر را در شرایط گوناگون حتی در زمانی که امکان تجربه آزمایشگاهی آن وجود ندارد، یاری می‌نماید. در این پژوهش برای توصیف رفتار مخلوط سیال­ ها از معادله حالت  GMA اصلاح‌‎شده که براساس پتانسیل بین‌مولکولی متوسط (9، 6، 3) است استفاده شد. کارایی معادله حالت برای چندین مخلوط دو‌تایی بررسی و وابستگی دمایی پارامترهای آن برای هر سیال در...

متن کامل

پیش بینی RETROGRADE CONDENSATION با استفاده از معادله حالت SRK

معادله حالت درجه سوم دو پارامتره SRK برای محاسبه ضریب تعادلی با استفاده از ضریب فوگاسیته در دو فاز بخار مایع برای سه مخلوط دو جزئی به کار رفته است . نقاط حباب و شبنم با استفاده از ضرایب تعادلی بدست آمده و نمودار فازی این مخلوطها رسم شده که حالت Rrtrograde Condensation در ان بوضوح مشخص است . درصد خطای میانگین برای مخلوط دو جزئی دی اکسید کربن – منو کلرومتان 8/2 درصد برای مخلوط دو جزئی اتان – ...

متن کامل

پیش بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل واکس به کمک معادله های حالت

در این مقاله یک مدل ترمودینامیکی جدید بر پایه مدل جامد محلول ارائه شده است که می شود به وسیله آن تعادل جامد- مایع را در ترکیبات دوتایی و چندتایی از فشار اتمسفری تا فشارهای بالا محاسبه نمود. در این کار از مدل اکتیویته ویلسون برای بدست آوردن ضریب اکتیویته در فاز جامد استفاده شده است و در فاز مایع از معادلات حالت NB وPR  برای بدست آوردن فوگاسیته بهره برداری شده است. برای افزایش دقت در محاسبه ضریب ...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 50  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1990-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی
پست های جدید