بررسی میزان سرمایه ی اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ایلام

نویسنده

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان سرمایه­ی اجتماعی بین حاشیه­نشینان شهر ایلام است. برای توصیف و تبیین سرمایه­ی اجتماعی نیز سعی شده که از چند منبع به صورت تلفیقی استفاده شود، یعنی آرای صاحب­نظران سرمایه­ی اجتماعی مانند گیدنز، بوردیو، کلمن، پوتنام، پوتنام مورد استفاده قرار گرفت. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش و جامعه­ی آماری افراد 18 به بالای ساکن در مناطق حاشیه­نشین شهرستان ایلام (اعم از زن و مرد) است. حجم نمونه با توجه فرمول کوکران 285 نفر محاسبه شد. روش نمونه­گیری از نوع نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای است. برای گرد­آوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه­ی محقق­ساخته استفاده شده­است که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه­ی ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها: یافته­های تحقیق نشان می­­دهد که بیشترین میانگین میزان سرمایه­ی اجتماعی مربوط به شاخص مشارکت اجتماعی (62/33=M) و کمترین مقدار آن مربوط به شاخص روابط اجتماعی (39/18=M) است. بین زنان و مردان از نظر میانگین سرمایه­ی اجتماعی تفاوت معناداری نیست. همچنین، افراد شاغل و بیکار از میزان سرمایه­ی اجتماعی یکسانی برخوردارند. افراد مجرد نسبت به افراد متأهل از سرمایه­ی اجتماعی بالاتری برخوردارند. همچنین، بین سرمایه­ی اجتماعی بر حسب تحصیلات و نیز بر حسب نوع منزل مسکونی، و قومیت تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج: چنین به نظر می­رسد یافته­های اخیر با نظریات مطرح شده توسط پوتنام و فوکویاما قابل تبیین است و کمک به مشارکت افراد در امور شهری به منظور گسترش اعتماد اجتماعی و رشد و گسترش و تقویت مشارکت رسمی می­تواند به ارتقای سرمایه­ی اجتماعی در مجموع، در مناطق حاشیه­نشین منتهی گردد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای م ختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه اس ت . حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی م ی شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشی ه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است . فرضیه اصلی تحقیق...

متن کامل

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان توسعه مناطق شهر ایلام، یار محمد قاسمی، بتول رستمی

  هدف این مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سطح توسعه مناطق شهر ایلام است. جهت تبیین  این رابطه، تلفیقی از نظریه آنومی ‌و استعمار زیست جهان و برزخ اجتماعی،  مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق مقاله حاضر پیمایش و جامعه آماری شامل تمام سرپرستان خانوار در شهر ایلام است که به دلیل گستردگی جامعه آماری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. نمونه آماری این مطالعه بالغ بر 402 نفر است. متغ...

متن کامل

حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای م ختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه اس ت . حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی م ی شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشی ه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است . فرضیه اصلی تحقیق...

متن کامل

بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، معضل ساخت و سازهای غیررسمی در محلات پیرامونی و حاشیه شهرها می‌باشد، که چالش عدم امکان پاسخگویی به نیازهای جدید ناشی از این رشد را برای مدیریت شهری به‌وجود آورده‌است. هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین عوامل مؤثرمؤثر بر توسعه بی­رویه محلات حاشیه شهر می­باشد که در این راستا مؤلفه‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن مو...

متن کامل

ارزیابی جابجایی سلولی شاخص‌های کالبدی – اجتماعی در مناطق حاشیه نشین مورد شناسی: حاشیه نشینان شمال شهر تبریز

گسترش فیزیکی نابسامان و بی‌رویه‌ی شهرها یکی از مشکلات شهر و شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است؛ به طوری که طی فرآیندی مداوم، محدوده‌های  فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی به لحاظ کمی و کیفی رشد می‌یابد و اگر این روند سریع و بی‌برنامه باشد، به ترکیبی نامتناسب از فضاهای شهری مشکل‌زا خواهد انجامید؛ لذا یکی از علل شکل‌گیری این روند و همچنین یکی از مهمترین پیامدهای آن، حاشیه نشینی شه...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر شکل‏گیری سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر ایلام

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم در امر توسعه اجتماعی و رفاه اجتماعی می‏باشد. این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر شکل‏گیری سرمایه اجتماعی در بین جوانان 18-29 ساله شهر ایلام می‏پردازد. روش کار: این تحقیق، پیمایشی می‏باشد که از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، جوانان 18-29 ساله شهر ایلام وجمعیت نمونه 400 نفر است. روش انتخاب نمونه، خوشه‏ای چند مرحله‏ای است. یافته‏ها: یافته‏...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 9

صفحات  97- 124

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021