× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی میزان سرمی بتادومیکروگلوبولین (S?2M) در بیماران تحت درمان نگهدارنده همودیالیز با غشا سلولزی1

نویسندگان

  • بهروز نیک بین,
  • عبدالرحیم رضایی,
  • ماهرو میراحمدیان,

چکیده

?2 microglobulin (?2M) fibril has been recognized as the major factor of dialysis-related amyloidosis. Elevated serum levels are thought to be the basis for tissue deposition. In order to evaluate the effect of cellulosis membrane (FB 110) and treatment duration on S?2M levels, we determined serum levels in 23 hemodialyzed patients with end-stage renal failure. S?2M levels were markedly elevated in all patients with a mean of 74.71 (SD=21.2 mg/l, range: 46 mg/l after 2 years hemodialysis-123.8 mg/l after 10 years treatment) that statistically is higher than healthy subjects (P<0.0001). Serum ?2M in 19 healthy subjects was 2.36 (SD=0.4 mg/l, rang: 1.58-3.3 mg/l). Although in hemodialysis group, no significant correlation was found between S?2M and age or sex but increased serum levels of ?2M had significant correlation with duration of hemodialysis treatment (r=0.53, P<0.01). Since the dialysis membrane has a very effective role in clearance of S?2M, we suggest that the particular effort should be made towards improvement of dialysis membranes.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: کیفیت زندگی معیار مهمی است که اثربخشی مراقبت‌های بهداشتی، سطح سلامتی و حس خوب زیستن را نشان می‌دهد و پیش‌بینی مرگ و میر و میزان بستری بیمار در بیمارستان را ممکن می‌سازد. این معیار می‌تواند تحت تأثیر بیماری و عوارض مربوط به آن قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی حیطه‌های مختلف کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک است. روش کار: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی، کیفیت ...

چکیده: زمینه و هدف: علی رغم پیشرفت‌های زیادی که در درمان بیماری نارسایی مزمن کلیه صورت گرفته کیفیت زندگی به عنوان یک مشکل بزرگ در این گروه از بیماران به مخاطره افتاده است. با توجه به شیوع بالای اختلال خواب و مشکلات وابسته به آن در بیماران دیالیزی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خواب، کیفیت زندگی و بعضی فاکتورهای خونی در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده انجام شد. روش بررسی: ...

  چکیده   زمینه و هدف: در بیمارانی که بیماری مزمن مثل نارسایی مزمن پیشرفته کلیه دارند، افرایش عملکرد و سلامتی باید هدف اصلی مراقبت و درمان باشد. با این حال وضعیتهای عملکردی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده اغلب پائین‌تر از حد نرمال می‌باشد. هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر آموزش مراقبت از خود در کاهش مشکلات جسمی و بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده می‌باشد.   رو...

Introduction: In patients who have a chronic disease such as end stage renal disease for which cure is not a realistic goal, maximizing functioning and well-being should be a primary objective of care. However, functioning status in the dialysis patients is often lower than normal. Materials and Methods: This study is aiming to determine the effect of self–care educational programs on decreasin...

Introduction: Osteodystrophy is one of the long term complications of chronic renal failure and is expressed in two formslow turn over and high turn over. It is an important cause of morbidity in patients with renal failure and if diagnosed and managed properly, many problems of these patients can be resolved. In this study we evaluated the prevalence of hyperparathyroidism in hemodialysis pati...

چکیده: زمینه و هدف: علی رغم پیشرفت های زیادی که در درمان بیماری نارسایی مزمن کلیه صورت گرفته کیفیت زندگی به عنوان یک مشکل بزرگ در این گروه از بیماران به مخاطره افتاده است. با توجه به شیوع بالای اختلال خواب و مشکلات وابسته به آن در بیماران دیالیزی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خواب، کیفیت زندگی و بعضی فاکتورهای خونی در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده انجام شد. روش بررسی: این...