بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان مازندران

نویسندگان

  • علی اصغر درویشی نیا
چکیده

تعاونیهای تولید روستایی زمینه های مشارکت گسترده روستائیان را در فرایند توسعه روستاها فراهم کرده و مسائل و مشکلات حرفه ای کشاورزان در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را از طریق همیاری و اشتراک مساعی حل می کنند علی رغم نیاز به توسعه و گسترش، شرکتهای تعاونی هنوز از جایگاه شایسته ای در بخش کشاورزی برخوردار نیستند. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی هنوز از جایگاه شایسته ای در بخش کشاورزی برخوردار نیستند. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان مازندران از دیدگاه اعضاء بود، با امید به اینکه نتایج و دستاوردها این مطالعه بتواند در توسعه تعاونی های تولید مفید واقع شود. جامعه آماری این تحقیق را اعضاء شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان مازندان که جمعاً 2000 نفر بودند، تشکیل دادند. تعداد 320 نفر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی بعنوان نمونه های آماری تعیین گردیدند. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها تهیه شد. روائی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اعمال اصلاحات لازم بدست آمد. آزمون پیش آهنگی برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام شد و ضریب کرونباخ الفا بیش از 89/0 برای همة قسمتهای پرسشنامه بدست آمد. میزان تحقق اهداف تعاونیها بعنوان میزان موفقیت تعاونیها در این تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. میزان موفقیت تعاونی ها به چهار سطوح ضعیف، متوسط، خوب و عالی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد 9/42% از کشاورزان میزان موفقیت شرکتهای تعاونی را «خوب» و «عالی» و 9/40% از اعضاء میزان موفقیت شرکتها را در حد «متوسط» ارزیابی کردند. میزان موفقیت تعاونی ها با رضایتمندی اعضاء در این مطالعه رابطه ای معنی دار و همبستگی ای قوی (r=0/65) دارد. میزان مشارکت اکثریت اعضاء (9/75%) در امور تعاونی ها در حد «خوب» و «عالی» برآورد شده است. بین میزان مشارکت اعضاء و موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شده است. از این مطلب چنین استنباط می شود که لازمة موفقیت شرکتها، همکاری و مشارکت اعضاء در امور تعاونی ها می باشد. فعالیتهای زراعی کشاورزان در قالب تعاونی ها موجب دسترسی بیشتر اعضاء به ماشینهای کشاورزی شده و این امر سبب بهبود عملکرد زراعی و ارتقاء وضعیت اقتصادی آنان نیز شده است. بیش از 72% اعضاء ابراز داشتند که در قالب تعاونی ها بطور بهینه تری مورد پوشش برنامه های آموزشی و ترویجی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که برنامه های آموزشی- ترویجی نقش مهمّی را در میزان موفقیت تعاونی ها ایفا می کنند. رابطه معنی داری بین میزان موفقیت تعاونی ها و کیفیت فعالیتهای ترویجی با همبستگی بسیار قوی (r=0/75) وجود دارد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای مستقل تحقیق، بیش از 59% از تغییرات در میزان موفقیت شرکتها را رضایتمندی اعضاء و کیفیت فعالیتهای آموزشی- ترویجی شرکتها تبیین می کنند. بنابراین، با معادله ای که از این متغیرها بدست آمده می توان میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی جامعة مورد مطالعه را تخمین زد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولیدروستایی در استان مازندران

از اهداف این تحقیق عبارتند از: بررسی نگرش اعضاءنسبت به شرکت تعاونی، بررسی میزان مشارکت اعضاءدر فعالیتهای شرکت تعاونی، بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فردی اعضاء، شناخت روابط متقابل و میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (میزان موفقیت شرکتهای تعاونی ). از مهمترین نتایج این تحقیق عبارتند از: موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی در حد کم و متوسط بود. میزان رضایتمندی اعضاءاز شرکتهای تعاونی ،...

15 صفحه اول

عوامل موثر بر میزان موفقیت شرکتهای تعاونی،مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان

این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و در آن سعی شده است که عوامل موثر بر موفقیت تعاونیهای صنایع دستی در شهر کرمان بررسی شود.جامعه آماری تحقیق شامل 10 شرکت تعاونی فعال موجود در شهر کرمان در سال 1386 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق،70 درصد تعاونیهای مورد بررسی کاملا موفق،16.7 درصد تا حدودی موفق و تنها 13.3درصد ناموفق ارزیابی شدهاند. همچنین از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی،مواردی نظیر نگرش اعضا نسبت به ر...

متن کامل

مقایسه موفقیت واحدهای مکانیزه تعاونی های روستایی، تعاونی های تولید و شرکتهای مکانیزه استان فارس

تعاونی، یکی از تشکل هایی است که به سبب پیشرفت ها و موفقیت های درخشانش، به عنوان نهادی که در پاسخ گویی به دشواری های بنیادین توسعه تلاش دارد، همواره مورد توجه کشورهای گوناگون قرار گرفته است. روند تکاملی راه اندازی این نهادها و فلسفه وجودی تشکیل آنها، همگام با نظریات توسعه و به منظور پاسخ گویی به اهداف اساسی آن نضج یافته است، چنان که برداشت ناقص و نگرش بسته و ابتدایی از این نهادها به عنوان تشکل ه...

متن کامل

بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و میزان موفقیت شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه

هـدف عمـده پـژوهـش حـاضـر سنـجـش میـزان مـوفقـیت و تـعـیین رابطه آن با عوامل درون‌سازمانی در شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از مدل تدوین استراتژی فردآر.دیوید (1383) به عنوان مبنای مطالعاتی و چارچوب نظری عوامل درون‌سازمانی و از مدل ارائه شدة معاونت تحقیقات آموزش وترویج وزارت تعاون به عنوان مبنای مطالعاتی میزان موفقیت تعاونیها استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرض...

متن کامل

بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان

هدف کلی مطالعه حاضر،بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان همدان در سال 1390 است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از یک پیمایش مقطعی در زمینه کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و اعضای آنها در سطح استان همدان انجام شده است. به این منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،20شرکت تعاونی انتخاب شدند و 400 نفر از اعضای آنها با استفاده از پر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023