بررسی میزان همسویی استراتژی های طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان) با استراتژی های کسب و کار

نویسندگان

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، مدیریت روابط میان طراحی و فعالیت های دیگر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هماهنگی مؤثر میان این حوزه ها در راستای اثربخشی سازمان حیاتی است. وضعیت ایده آل، ارتباط مستمر میان واحدهای وظیفه ای با بهره گیری از کانال های ارتباطی توسعه یافته است. در این پژوهش با استفاده از چارچوب تدوین شیوه با رویکرد فازی، استراتژی مطلوب طراحی همزمان برای امور طراحی محصول شرکت ساپکو انتخاب می گردد. سپس میزان همسویی هر یک از استراتژی های وظیفه ای طراحی با استراتژی های کسب و کار تبیین خواهد گردید. یافته های حاصل بیانگر این مطلب است که توسعه همکاری ها با خودروسازان جهانی و شرکت های طراحی مهندسی و ائتلاف استراتژیک با شرکت های رقیب برای دستیابی به مزایای رقابتی، بیشترین میزان همسویی را با استراتژی های کلان ساپکو دارد. نتایج این پژوهش باید مبنایی برای شرکت ها در ارزیابی استراتژی های طراحی همزمان و همچنین، یک مرجع برای آنها برای تقویت قابلیت های همزمانشان باشد. گزارش های بسیار کمی از استفاده مداوم طراحی همزمان به عنوان یک فرآیند در حال استراتژیک در یک سازمان وجود دارد. هدف این پژوهش، کمک به پیاده سازی راهکارهای طراحی همزمان است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی‌های کسب‌وکار در ورزش ایران می‌باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه‌گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. پرسشنامه‌ی شاخص‌های مربوط به ک...

متن کامل

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار: با استفاده از روش فراترکیب

عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی ابتکارات دانشی، سرمایه گذاری ها در حوزه مدیریت دانش را در ذهن مدیران به مد زود گذر و هزینه اضافی تبدیل نموده است. مدل های بلوغ مدیریت دانش به سازمان ها در ارزیابی پروژه های مدیریت دانش و اتخاذ استراتژی مناسب برای پیشرفت کمک می کند. علی رغم مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره بلوغ مدیریت دانش وجود دارد،  لیکن مدل جامعی که ابعاد چندگانه مدیریت دانش را به صورت یک...

متن کامل

تعیین میزان همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب و کار در شهرداری کلانشهر اصفهان

سازمان ها در عصر دانش محور کنونی سرمایه گذاری های کلانی در زمینه فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک انجام می دهند. طبیعت تکاملی فناوری اطلاعات، سازمان های استراتژی محور از جمله شهرداری کلانشهر اصفهان را بر آن داشت تا دستیابی به سطح بلوغ همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب و کار را در رأس امور خود قرار دهند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همسویی استراتژی های فناوری اطل...

15 صفحه اول

بررسی همسویی استراتژی های سازمان (کسب و کار) و استراتژی های منابع انسانی در صنایع غذایی

همسویی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استاندارد کردن فعالیت ها و عملیات بخش های مختلف سازمان به منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. در سیستم منابع انسانی، این هماهنگی استراتژیک در دو بخش بیرونی و درونی معنا می یابد. هماهنگی بیرونی عمودی، مبین هماهنگی استراتژیکِ، استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان است. هماهنگی درونی معرفِ، هماهنگی استراتژی منابع انسانی با استراتژی های زیر سیستم ه...

15 صفحه اول

رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان

این تحقیق الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی بین استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی و زیر سیستم های آن؛ شامل استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تامین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه در گردش ارائه می دهد. الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین و کنترل است. روش این تحقیق بر مبنای نتیجه از نوع توسعه ای و بر مبنای هدف از نوع توصیفی –...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  103- 128

تاریخ انتشار 2017-12-28

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023