بررسی میزان و سرعت جوانه‌زنی بذر دوازده گیاه دارویی تحت تنش شوری

نویسنده

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر پرایمینگ بر جوانهزنی بذر اسپند تحت شرایط تنش شوری

گیاه دارویی اسپند (. peganum harmala l) گیاهی علفی، پایا و منشأ آن آسیای مرکزی می باشد. با افزایش شوری از پراکنش آن کاسته می شود. پرایمینگ بذر نقش موثری در ارتقاء بنیه بذر و استقرار گیاهچه در محیط های تنش زا دارد. به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار پرایمینگ بر خصوصیات جوانه-زنی بذر اسپند در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی بیرجند...

بررسی تنش خشکی و شوری بر روی جوانه زنی بذر گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris )

  محمد تقی آل ابراهیم 1 ، ناصر صباغ نیا2 ، اصغر عبادی2، مهدی محب الدینی2   1 - دانشگاه فردوسی مشهد، Mail: [email protected]   2- دانشگاه تربیت مدرس     چکیده  �یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک، وجود تنش های غیر زنده محیطی، بویژه تنش های خشکی و شوری می باشد که بر روی رشد و نمو گیاهان تاثیر منفی دارند. تنش خشکی زمانی در گیاه حادث می شود که میزان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد. ...

متن کامل

ارزیابی اثر سطوح مختلف پرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی، بنیه بذر و برخی صفات فیزیولوژی گیاه دارویی شنبلیله تحت تنش شوری

به‌منظور بررسی پیش­تیمار بر ویژگی­های جوانه­زنی، رشد و فیزیولوژیکی توده اصفهانی شنبلیله تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح پرایمینگ (شاهد (آب مقطر)، هیدروپرایمینگ آب مقطر به مدت 24 ساعت، هیدروپرایمینگ آب مقطر به مدت 48 ساعت، نیترات پتاسیم 3%...

متن کامل

بررسی نقش پرایمینگ بذر در تعدیل اثرهای تنش شوری در گیاه دارویی مرزه

 سابقه و هدف:  مرزه یکی از گیاهان مهم دارویی و خوراکی است.  پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرار گرفتن در بستر کشت، از لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه زنی را به دست می­آورند. مواد و روش­ها: به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بذر بر تعدیل اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه مرزه در شرایط کشت گلدانی، آزمایشی  به­صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح به­ طور کامل تصادفی در...

متن کامل

ارزیابی اثر سطوح مختلف پرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی، بنیه بذر و برخی صفات فیزیولوژی گیاه دارویی شنبلیله تحت تنش شوری

به‌منظور بررسی پیش­تیمار بر ویژگی­های جوانه­زنی، رشد و فیزیولوژیکی توده اصفهانی شنبلیله تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح پرایمینگ (شاهد (آب مقطر)، هیدروپرایمینگ آب مقطر به مدت 24 ساعت، هیدروپرایمینگ آب مقطر به مدت 48 ساعت، نیترات پتاسیم 3%...

متن کامل

بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی (scrophularia striata) تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلف

جوانه زنی گیاهان از مراحل مهم در طول دورۀ رشدی آنها است که اغلب تحت تأثیر تنش های محیطی به ویژه شوری و خشکی قرار می گیرد. در این راستا به منظور ارزیابی پاسخ خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن گیاهچۀ گل سازویی (scrophularia striata) به تنش خشکی و شوری در دماهای مختلف، هفت آزمایش در آزمایشگاه بذر گروه زراعت دانشگاه تهران انجام گرفت. دماهای استفاده شده در این آزمایش هفت سطح دما شامل 5، 10، 15، 20، 25، 30...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 1

صفحات  27- 36

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022