× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی نحوه توزیع اعصاب بین دنده ای تحتانی در عضله راست شکمی

نویسندگان

  • ایرج راگردی کاشانی,
  • عباس عبدالوهابی,
  • محمد بربرستانی,
  • محمدعلی نراقی,
  • پریچهر پاسبخش,

چکیده

This study was conducted on 48 specimens of Rectus abdominis muscles for recognition and definition of passage and ramification of lower intercostal nerves. The main results of this study are as follows: 1- The seventh and eight intercostal nerves penetrated to posterior layer of the Rectus sheath while other intercostal nerves perforated to dorsal layer of internal oblique abdominis aponeurosis. 2- Distance between lateral border of the Rectus abdominis muscle till penetrate point for all nerves were 18±1 mm, but the subcostal nerve was 16±1 mm. 3- Each intercostal nerve was ramified in thickness of muscle and formed many branches that maximum of this was middle longitudinal region and minimum of that was lateral longitudinal region. In addition we did not observe the nerve anastomosis between intercostal nerves. 4- The lower primary branch of the intercostal nerve after piercing of anterior layer of the Rectus sheath was named anterior cutaneous branch and terminated to abdominal skin. 5- All of intercostal nerves at first was placed right angle to muscle fibers but immediately decrease its and was placed parallel to muscle fibers. 6- The entrance, passage and ramification of intercostal nerves in both male and female cadavers were similar.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Four patients were studied for intercostals nerve blockade in cholecystectomy. All of the patients were poor risks (Class 4) and received premedication before the procedure. Intercostals nerve blockade (ICNB) of the 7th and 10th thoracic nerves on the right side was performed with lidocaine 1% plus adrenaline 5 ml. at each segment, T7-T10 (a total dose of 20 ml). Ventilation was controlled usin...

در این مقاله، نحوه توزیع فقر بین خانوارها برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی، اجتماعی (شهری یا روستایی، پایه تحصیلی سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، منطقه جغرافیایی سکونت خانوار، نوع شغل سرپرست خانوار، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار) با توجه به دو معیار فقر مطلق و فقر نسبی محاسبه شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در طی دوره مورد مطالعه سهم فقر روستاییان از کل فقر کشور بیش از شهرنشینان بوده است و...

زمینه و هدف: دیازتازیس رکتی، یکی از مشکلات شایع بعد از زایمان است که در اثر کشیدگی فاسیای بین دو بخش عضله راست شکمی ایجاد می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر آنی انقباض عضلات شکمی بر فاصله بین دو بخش عضله رکتوس شکمی صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت مورد - شاهدی بر روی 40 زن در دو گروه دیازتازیس        (20 نفر) و نرمال (20 نفر) انجام شد. فاصله بین دو بخش عضله راست شکمی به‌وسیله سونوگراف...

در این مقاله، نحوه توزیع فقر بین خانوارها برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی، اجتماعی (شهری یا روستایی، پایه تحصیلی سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، منطقه جغرافیایی سکونت خانوار، نوع شغل سرپرست خانوار، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار) با توجه به دو معیار فقر مطلق و فقر نسبی محاسبه شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در طی دوره مورد مطالعه سهم فقر روستاییان از کل فقر کشور بیش از شهرنشینان بوده است و...

هدف: مقایسه اثر دو روش مایکتومی عضله مایل تحتانی (MX) و جابه‌جایی قدامی آن (AT) برای تصحیح پرکاری عضله مایل تحتانی (IOOA). روش پژوهش: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴، بیماران با IOOA که به یکی از روش‌های MX و یا AT عضله مایل تحتانی تحت جراحی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. نتیجه اصلی، عملکرد عضله مایل تحتانی بر مبنای درجه‌بندی (۴- تا ۴+) بود که قبل و بعد از جراحی با هم مقایسه گردید و انحراف افقی، عمودی...