بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز

نویسندگان

  • ایرج ملک محمدی
  • علی اسدی
چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه نقش دانش مهارت مدیریت مدیران دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز صورت گرفت. با توجه به هدف ‘ تحقیق از نوع همبستگی بود. متغییرهای مستقل تحقیق شامل دانش ومهارت مدیریت (فنی ‘ انسانی و ادراکی) مدیران و متغییر وابسته موقعیت آموزشی دبیرستانهای کشاورزی بودکه سطوح این متغیر شامل پیشرفت تحصیلی (معدل دانش آموزان در سال تحصیلی 73-72) ونرخ ارتقای دانش آموزان در سال تحصیلی 73-72 بود. جامعه آماری تحقیق شامل 955 نفر ازمربیان ومدیران 17 مرکز آموزش کشاورزی و 70 هنرستان کشاورزی کشور بودکه از بین این دبیرستانها ‘ 24 دبیرستان که مدیران آنها تا سال تحصیلی 73-72 حداقل 2 سال متوالی مدیریت این مراکز را به عهده داشتند. جهت مطالعه انتخاب گردیدند. با توجه به رشته تحصیلی موجود درهر دبیرستان منتخب ‘ از هر رشته تخصصی یک نفر مربی با مدرک تحصیلی لیسانس انتخاب گردیدند. به این ترتیب نمونه مورد مطالعه شامل 142 نفر مربی و 24 نفر مدیر (جمعا166 نفر) بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. ونتایج حاصله نشان داد که وابستگی متغیرهای پیشرفت تحصیلی ونرخ ارتقای تحصیلی دانش آموزان به متغیرهای دانش مدیریت ومهارت های مدیریت مدیران در سطح 05/0 معنی دار نمی باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل وظایف مدیریتی مدیران گروه های آموزشی (مورد: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان)

هدف پژوهش حاضر تحلیل وظایف و عملکرد مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الأنبیاء بهبهان به تعداد 148 نفر بود. نمونه آ...

متن کامل

بررسی نقش فرهنگ سازمانی در یادگیری سازمانی و اشتراکگذاری دانش توسط دبیران دبیرستانهای شهرستان میانه

مقدمه و هدف پژوهش:هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و اشتراک‌گذاری دانش توسط دبیران دبیرستان­های شهرستان میانه می­باشد و سؤال اصلی در این پژوهش این است که آیا فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش توسط دبیران دبیرستان­های شهرستان میانه مؤثر می­باشد؟ روش پژوهش:روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش در سال 1393 شامل 411 ن...

متن کامل

بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی­های کشاورزی است. این تحقیق از نوع پژوهش­های کمّی، غیر آزمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- زمینه­یابی را مدیران و اعضای هیأت مدیره    تعاونی­های کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که از بین 900 نفر جامعه آماری تحقیق، تعداد 176 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (طبقات= شهر محل فعالیت تعاونی­ها) انتخاب...

متن کامل

دوری مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی: چالش‌ها و راهبردها

بسیاری از مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، به دلیل نیاز به زمین‌‌های کشاورزی، گلخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها، در خارج از شهر و دور از محدوده‌ی مراکز اصلی خود (دانشگاه‌های وابسته) واقع شده‌اند. این امر، علی‌رغم برخورداری از برخی مزایای فوق، سبب عدم رضایت و به تبع آن، کاهش رغبت و تمایل برای انتخاب، کار و فعالیت در این مراکز از جانب اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان است. از این رو...

متن کامل

نقش واسطه ای جوخانواده درارتباط باسلامت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر یزد

Introduction: The role of the family atmosphere in relation to public health of high school female students in Yazd. Family as a social system is with basic needs, like: Self-esteem, physical security, belonging and intimacy, dependency, responsibility, need to be motivated and approved by others, pointed out the need for happiness, success, and spiritual needs. Every family situation is unique...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023