بررسی نقش فرهنگ سازمانی در یادگیری سازمانی و اشتراکگذاری دانش توسط دبیران دبیرستانهای شهرستان میانه

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش:هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و اشتراک‌گذاری دانش توسط دبیران دبیرستان­های شهرستان میانه می­باشد و سؤال اصلی در این پژوهش این است که آیا فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش توسط دبیران دبیرستان­های شهرستان میانه مؤثر می­باشد؟ روش پژوهش:روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش در سال 1393 شامل 411 نفر از دبیران بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 200 نفر و از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب رگرسیون خطی و روش آنالیز واریانس (ANOVA)و آزمون فریدمن استفاده شده است. در این پژوهش برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه­ها از روایی محتوایی استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 801/0 به دست آمد. نتیجه­گیری و یافته‌ها: نتایج نشان می­دهد که فرهنگ سازمانی با ضریب 742/0 بر یادگیری سازمانی و با ضریب 799/0 بر اشتراک­گذاری دانش توسط دبیران دبیرستان­های شهرستان میانه تأثیر مثبتی دارد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن بیشترین میزان تأثیر بر یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش توسط دبیران به ترتیب رسالت، درگیر شدن در کار، انطباق­پذیری و سازگاری می­باشد. بنابراین دستاورد کلی پژوهش بر این نکته دلالت دارد که فرهنگ سازمانی تأثیر مهم و تعیین کننده­ای بر یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش میان دبیران دارد و ضرورت توجه به نقش فرهنگ در سازمان­های دانشی را بیش از پیش نمایان می­سازد.بنابراین دستاورد کلی پژوهش بر این نکته دلالت دارد که فرهنگ سازمانی تأثیر مهم و تعیین کننده­ای بر یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش میان دبیران دارد و ضرورت توجه به نقش فرهنگ در سازمان‌های دانشی را بیش از پیش نمایان می­سازد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران دبیرستان‌های شهرستان میانه ‌است. در این پژوهش فرهنگ سازمانی به‌عنوان متغیر مستقل و یادگیری سازمانی و خلاقیت به ‌‌عنوان متغیرهای وابسته ‌در نظر گرفته ‌شدند. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می‌باشد. تعداد جامعه ‌آماری تحقیق که ‌شامل دبیران دبیرستان‌های شهرستان میانه ‌بود 411 نفر بودند که ‌با استفاده ‌از فرمول کوکران حجم نمونه ‌20...

متن کامل

تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهرستان میانه است. در این پژوهش فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و یادگیری سازمانی و خلاقیت به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. تعداد جامعه آماری تحقیق که شامل دبیران دبیرستان های شهرستان میانه بود 411 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 200 نفر و از ...

متن کامل

بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

      زمینه: این پژوهش به بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی می‌پردازد.      روش: جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان سازمان مرکزی و معاونت آموزشی دانشگاه سمنان است. حداقل حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 110 نفر برآورد شد و پرسشنامه ها با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای توزیع و جمع آوری شد. به منظور سنجش روایی ابزار تحقیق از روایی ساز...

متن کامل

بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی با نقش میانجی­گر قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین این دو متغیر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان جهاد کشاورزی سه شهر­ از خراسان رضوی است. تعداد حداقل حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 107 نفر در نظر گرفته شده و برای نمونه­گیری از روش طبقه­ای متناسب استفاده شده است. ابزار جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشن...

متن کامل

بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر جاسک

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی با یادگیری غیررسمی معلمان انجام شده است. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش، همة معلمان ابتدایی شهر جاسک در سال تحصیلی 94-95 به تعداد 449 نفر است که 251 نفر معلم با روش نمونه­گیری تصادفی طبقة نسبتی انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری و از طریق روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته­ها نشا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 30

صفحات  45- 57

تاریخ انتشار 2017-03-17

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021