بررسی نقش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار، 1393

نویسندگان

  • حمید نهاردانی دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
  • فرزانه کیوانلو کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت آموزشی، پردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
  • مرتضی بینش استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
چکیده

اهداف این پژوهش با هدف سنجش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار در سال 1393 انجام شده است.مواد و روش ها جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار بوده که مجموعاً 150 نفر بودند. در این تحقیق حجم نمونه براساس نمونه­‌گیری به شیوه تصادفی ساده (طبق جدول مورگان 1970) 112 نفر تعیین شد. ابزار اندازه­‌گیری پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه سلامت اجتماعی کییز با پنج مؤلفه (شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی) که از نظر روایی و پایایی یک پرسش‌نامه استاندارد است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و برای محاسبات از نسخه 20 بسته نرم‌افزاری SPSS استفاده شد.یافته ها نتایج نشان می‌دهد که در اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار میانگین سلامت اجتماعی 61/68 است؛ 2/12 سلامت اجتماعی درحد خوب و 8/78 درحد متوسط داشتند، درحد پایین نیز موردی نبود و انحراف معیار آن 265/5 بود. میانگین مؤلفه‌­های سلامت اجتماعی بیشتر از 50درصد به‌دست آمد. بین دیدگاه زن و مرد، متأهل‌ها و مجردها و همچنین سطح تحصیلات آزمودنی­‌ها نسبت‌به سلامت اجتماعی تفاوت معنا­داری وجود نداشت؛ اما بین میزان درآمد، سابقه خدمت و منطقه سکونت آزمودنی­‌ها با سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه گیری باتوجه‌به نتایج به‌­دست‌آمده، میانگین نمرات بین 47 تا 74 بوده است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که میزان سلامت اجتماعی، درحد متوسط و رو‌به‌رشد است و باید با برنامه‌ریزی منسجم ضمن حفظ شرایط به ارتقای این موقعیت نیز توجه شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش مؤلفه های سلامت اجتماعی در آموزش وپرورش شهرستان سبزوار، ۱۳۹۳

اهداف این پژوهش با هدف سنجش مؤلفه های سلامت اجتماعی در اداره آموزش وپرورش شهرستان سبزوار در سال 1393 انجام شده است.مواد و روش ها جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان سبزوار بوده که مجموعاً 150 نفر بودند. در این تحقیق حجم نمونه براساس نمونه­ گیری به شیوه تصادفی ساده (طبق جدول مورگان 1970) 112 نفر تعیین شد. ابزار اندازه­ گیری پرسش نامه جمعیت شناختی و پرسش نامه سلامت ...

متن کامل

بررسی نقش مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان زاهدان)

کارآفرینی سازمانی، یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی است و نقش کلیدی در موفقیت سازمان­ها دارد. از سویی دیگر در بیشتر مطالعات، در میان عوامل متعدد تأثیرگذار بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی، نقش سرمایۀ اجتماعی که مهم‎ترین عامل شناخته‎شده، به‎طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. از این ­رو، هدف اصلی این پژوهش توصیفی ـ همبستگی، بررسی نقش مؤلفه­های سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی اس...

متن کامل

رابطه بین هوش اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در سال 1393

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج بوده است. درتحقیق حاضر، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی170 نفر از  کلیه زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهر کرج در سال 1394 به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و  پرسشنامه هوش اجتماعی تت(2008) و سلامت اجتماعی کییز در اختیارشان قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش آماری آزمون ضریب همب...

متن کامل

Op-brai150052 1382..1393

Whole-brain voxel-based unbiased resting state functional connectivity was analysed in 418 subjects with autism and 509 matched typically developing individuals. We identified a key system in the middle temporal gyrus/superior temporal sulcus region that has reduced cortical functional connectivity (and increased with the medial thalamus), which is implicated in face expression processing invol...

متن کامل

نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری

امروزه رویکرد اجتماعی به بافت‏های فرسوده، نقطه عطفی در تاریخچه نوسازی و بهسازی این بافت‏ها در کشور به حساب می‌آید. ویژگی‌های اجتماعی خاص بافت‏های فرسوده، ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی را دوچندان می‏کند. برنامه‏ریزی مشارکتی تحت عنوان «برنامه‏ریزی با مردم» به جای «برنامه‏ریزی برای مردم» و همچنین «صحبت کردن با مردم» به جای «صحبت کردن در مورد مردم»، رهیافت و نگاهی برای مداخله و ورود به بافت‏های فرسود...

متن کامل

بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر فلسفی در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران

هدف کلی پژوهش حاضر ، تعیین میزان توجه سند برنامه درسی ملی به مؤلفه‌های تفکر فلسفی است. تحقیق، ازنظر هدف،کاربردی و ازلحاظ روش مبتنی بر روش تحلیل محتوا است  . به­دلیل محدودیت ، نمونه آماری همان جامعه آماری یعنی  سند برنامه درسی­ملی جمهوری­اسلامی­ایران است .روایی ابزار،  از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با  ضریب توافق ویلیام اسکات ، بیش از %86 تعیین گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 3

صفحات  438- 443

تاریخ انتشار 2016-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021