× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی نقش هویت سازمانی و هویت دینی در پیشگیری از بروز فساد اداری

نویسندگان

  • عباس ثابت مربی،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران
  • محمد رضا ثابت دانشجوی کارشناسی، گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

چکیده

فساد اداری، مشکلی بزرگ و فراگیر در دنیاست و محدود به گروه خاصی از کشورها نمی باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش هویت سازمانی و هویت دینی در پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی صورت پذیرفت. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و هدف آن، توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است . از منظر روش توصیفی – تحلیلی است و از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به شمار می آید. جامعه آماری این تحقیق، از بین متخصصین اداری انتخاب شده است شیوه نمونه گیری ، به شکل نمونه برداری تصادفی طبقه ای، تعداد120 نفر به عنوان حجم نمونه برگزیده شده اند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزارSMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که به ترتیب هویت سازمانی و هویت دینی عاملی قوی در پیشگیری از فساد اداری است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

موضوع فساد اداری از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به‎طور کم و بیش با آن مواجه می‎باشند. امروزه در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید بر روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده‎ای تمرکز می‎کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه‎ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی ...

موضوع فساد اداری از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به‎طور کم و بیش با آن مواجه می‎باشند. امروزه در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید بر روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده‎ای تمرکز می‎کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه‎ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی ...

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چرا که پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن سازمان ظهور کرد. طبیعتا این پدیده مخرب بر مشروعیت نظام سیاسی، مطلوبیت نظام اجتماعی و کارایی نظام اداری ضربات مهلکی وارد می آورد. از این رو عدالت سازمانی ب...

چکیده: امروزه نقش تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه ملی، در ارتقای هویت‌های فرهنگی جامعه و به ویژه در افزایش هویت دینی شهروندان مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. در این ارتباط، بسیاری از اندیشمندان علوم ارتباطات و صاحب‌نظران علوم دینی بر نقش تلویزیون در نشر، اشاعه و تعمیق فرهنگ و هویت دینی تأکید داشته‌اند. به طور کلی، هدف رسانه دینی و برنامه‌های دینی تلویزیون، آگاهی‌بخشی مبانی دینی به...

هدف از این پژوهش، ارائه الگوی نظارت عمومی به‌منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، از 3021 کارکنان سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو‌مرحله‌ای، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده...

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی   سازمانی بود       . جامعه آماری کلیه " مدیران، معاونان، رئیسان و کارشناسان اداره کل آموزش پرورش   1394       به تعداد 500 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان و به صورت - استان تهران " در سال 1393   تصادفی طبقه ای       217 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های   استاندارد هویت سازمان...