بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی

نویسندگان

  • مهدی مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی (فرهنگ‌سازی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی) در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحب‌نظران حوزه ورزش و رسانه بودند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که روایی آن را استادان دانشگاه‌ها و متخصصان تأیید کردند و پایایی آن (89/0 = a) به‌دست آمد. از آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها و از آزمون کای اسکوار (2a) و فریدمن برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شد. فرضیه‌های تحقیق در سطح معناداری 05/0 پذیرفته شدند و بین نقش‌های چهارگانه رسانه‌های ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش همگانی ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. آزمودنی‌ها اظهار داشتند که با وجود تأثیر رسانه‌های ورزشی بر توسعه ورزش همگانی، رسانه‌های ورزشی توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله نداشته‌اند و در برنامه‌ریزی خود زمان لازم را به ورزش همگانی اختصاص نمی‌دهند و بیشتر برنامه‌سازی مختص ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای است. باتوجه به نتایج تحقیق، می‌توان برنامه‌ریزی عملیاتی مناسبی در جهت تعامل با رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آنها برای توسعه ورزش همگانی در ابعاد مختلف انجام داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی

بیان مسأله: با توجه به نقش انکارناپذیر رسانه های گروهی در شکل دهی و جهت دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و همچنین ساخت بستری مناسب در عرصه ورزش؛ برآنیم تا ببینیم که رسانه های ورزشی تا چه میزان در رشد و توسعه فرهنگ ورزش کشور در ابعاد همگانی و قهرمانی نقش آفرینی می کنند؟ و در توسعه کدامیک اثر گذار تر عمل کرده اند؟ هدف اصلی تحقیق بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی(اطلاع رسانی، آموزشی، فرهنگ سازی، مش...

15 صفحه اول

نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی

هدف این پژوهش، بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی از دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی، رسانه، اصحاب رسانه و ورزشکاران بود. نمونه ای هدفمند از اساتید مدیریت ورزشی، رسانه، اصحاب رسانه و قهرمانان ورزشی ملی و استانی در سال 97 به تعداد125 نفرانتخاب شد. ابزار، پرسشنامۀ ساخته محقق بود که روایی آن توسط اساتید تربیت بدنی، رسانه و ورزشکاران مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه، با اس...

متن کامل

بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه ای کشور

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر نقش‌های رسانه‌های جمعی (فرهنگ‌سازی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی) در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور در سال 1392 انجام‌شده است. روش‌شناسی: این تحقیق از حیث روش در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش با توجه به متغیرهای تحقیق، شامل صاحب‌نظران (متخصصان، مدیران و کارشناسان) حوزه ورزش و رسانه بود که تعداد این افراد 360 نفر بود...

متن کامل

رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی

امروزه، اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه‌ریزی برای سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت دارند و پیوسته در حال ارائه برنامه‌های خلاق برای رشد این ورزش هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا رسانه ملی در توسعه ورزش همگانی در جامعه مؤثر است یا خیر؟ آیا رسانه ملی می‌تواند افکار عمومی مردم را در مورد ورزش همگانی تحت تأثیر قرار دهد؟ روش تحقیق در این پژوهش، از...

متن کامل

نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان

به منظور بررسی نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان، تعداد 96 نفر از زنان شاغل در دانشگاه‌های شهر تبریز به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ای که با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد نظریه رفتار و سلامتی و تناسب اندام تهیه شده بود، همچنین پرسشنامه‌های محقق‌ساخته ویژگی‌های فردی و نقش رسانه در توسعه ورزش، پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (پیرسون، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 9

صفحات  -

تاریخ انتشار 2011-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023