بررسی نقش کارگاه‌های آموزشی در ارتقا مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت از دیدگاه مدیران

نویسندگان

  • رضا رستوان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • زهره میرحسینی دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی نقش کارگاه‌های آموزشی در ارتقا مدیریت کتابخانه‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 پرداخته است. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سازمان یافته استفاده شد و میزان ضریب اعتماد یا پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  96/0 است. روایی صوری-محتوایی ابزار نیز توسط چند تن از متخصصان علم اطلاعات مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش به طور جمع 19 واحد دانشگاهی از کلیه کارکنان و مدیران کتابخانه های دانشگاه آزاد منطقه 8 به تعداد 100 نفر است که 94 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. از نرم افزار اس.پی.اس.اس. برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است. یافته‌ها: طبق نتایج، آموزش‌‌های ضمن خدمت موجب افزایش مهارت شغلی با میانگین 26/3 ، دانش شغلی با میانگین 46/3 و نظم و دقت با میانگین 09/3، ایجاد علاقه‌مندی نسبت به شغل خویش با میانگین 22/3، افزایش میزان استقلال در انجام وظایف شغلی با میانگین 19/3 و رفع مشکلات با میانگین00/3  می‌شود. یافته ها همچنین نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت، انگیزه‌های نیروی انسانی را برای رسیدن به اهداف سازمان با میانگین20/3 را تقویت می‌کند. در زمینه ارتقا شغلی مشاهده گردید که دوره‌های آموزشی با میانگین 11/3 مطلوب بوده و و باعث ایجاد انگیزه در ارتقا شغلی می‌شود، اما لزوماً منجر به گرفتن امتیاز برای ارتقا با توجه به میانگین 74/2 نیست. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که از دیدگاه مدیران مشارکت و یادگیری مهارت‌های مورد نیاز ارتقا شغلی، سرعت، دقت و نظم، روحیه احترام گذاشتن، برنامه‌ریزی و کنجکاوی، قدرت ارائه نظر و اطاعت‌پذیری، انگیزه و مسئولیت‌پذیری از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی در سطح متوسط و نسبتا مطلوب افزایش یافته است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: از این تحقیق بررسی عملکرد  مدیران متخصص کتابداری در دست‌یابی به مدیریت مطلوب کتابخانه‌های دانشگاهی در مقایسه با مدیران غیر ‌کتابدار منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی است. عملکرد مدیران در پنج زمینه برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، هدایت‌، پایش و فعالیت‌های سازمانی‌(تخصصی) کتابخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: برای نیل به این هدف، علاوه بر مطالعات نظری و بررسی ادبیات پژوهش، داده ها از طریق پرسش...

پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن میزان آگاهی معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه هشت از کتابخانه و نقش آن در اداره و پیشرفت کتابخانه‌ها انجام شده است. بالا رفتن سطح شناخت معاونان از کتابخانه و حمایت و توجه بیشتر نسبت به کتابخانه و جدی‌تر گرفتن مسائل و مشکلات آن از اهداف دیگر این پژوهش بوده است. روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی می‌باشد. پرسشنامه‌ای با 30 سؤال بسته طراحی و در بین 43 معاون ...

مقدمه و هدف پژوهش: هوش سازمانی به عنوان ظرفیت یک سازمان برای بسیج تمامی توانایی هوش که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آن برای دستیابی به مأموریت‌هایش تعریف شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 می‌باشد.روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 می‌باشد که بر اساس فرمول کوک...

مقدمه و هدف پژوهش: هوش سازمانی به عنوان ظرفیت یک سازمان برای بسیج تمامی توانایی هوش که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آن برای دستیابی به مأموریت هایش تعریف شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 می باشد.روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 می باشد که بر اساس فرمول کوک...

هدف از این مطالعه، بررسی نقش استراتژی شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن این واحد های دانشگاهی در منطقه یک بوده است. نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش پژوهش پیمایشی است. جامعه پژوهش تمامی کتابداران زن   شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک در سـال 94-1393 است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه اصول شش سیگما "پاند و هالپ" (2004) بوده اس...

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاهی واحدهای منطقه هش ت دانشگاه آزاد اسلامی با روش پژوهش زمینه یابی و در بین جامعه آماری مدیران و کارکنان واحدهای منطقه هشت (تهران) دانشگاه آزاد اسلامی به انجام رسیده است     . پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز خود را از بین 123 نفر از کارکنان زیر داده های     (t مجموعه مدیران واحده ای مذکور جمع آوری نموده و و با استفاده از آمار توصیف...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود