بررسی نقص چسبندگی گلبولهای سفید خون در جمعیتی از گاوهای هلشتاین ایرانی

نویسندگان

  • میثم رنجی گروه علوم دامی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تیمار با متی مازول بر گلبولهای سفید خون وعفونت زائی ویروس هرپیس سیمپلکس-1 در موش صحرائی سفید

زمینه و هدف: هورمونهای تیروئیدی برسیستم دفاعی بدن اثر می گذارند. از جمله این اثرات تقویت عمل ضد ویروسی اینترفرونها می باشد. متی مازول برای درمان پر کاری غده تیروئیدیا القاء حالت هیپوتیروئیدی به کار می رود. این ماده سبب مهار سنتز هورمونهای تیروئیدی می شود و در استفاده مزمن گرانولوسیتهای خون محیطی را کاهش می دهد که می تواند سبب حساسیت به عفونت گردد. در این مطالعه ما همزمان اثر متی مازول را برگلب...

متن کامل

بررسی تغییرات بافت ریه و گلبولهای سفید خون تحت اثر تولوئن درموش سفید نرنژادalbino nmri

چکیده مقدمه تولوئن (c7h8) ترکیبی آروماتیک وجزئی از ساختار بنزین بوده که به عنوان حلال شیمیایی در صنایع زیادی کاربرد دارد. این ماده اثرات نامطلوبی در محیط زیست داشته وبا توجه به استفاده ی روزافزون و عوارضِ گزارش شده ی آن ، هدف مطالعه ی حاضر، بررسی اثر تولوئن بربافت خون وریه است. روش کار 30سرموش نربالغ نژادalbino nmriدر3گروه  ،شم،گروه تیمار aکه به مدت 25روز هر روز یک نوبت  1/. سی سی تولوئن + سرم ف...

متن کامل

بررسی علل حذف در گاوهای هلشتاین ایران

مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان و علل حذف گاوهای شیری هلشتاین ایران انجام شد. اطلاعات مربوط به 3226 گله گاو، که تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور طی سال­های 1372 تا 1392جمع­آوری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که از بین 356683 گاوی که حذف شده بودند، بیشترین علت حذف مربوط به غیراقتصادی بودن دام( 1/19 درصد) بود. ناباروری و ناهنجاری های تولیدمثلی با 98/17 د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 92  شماره 1

صفحات  95- 102

تاریخ انتشار 2013-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023