بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی

نویسندگان

  • اسماء عبداله یار کارشناس ارشد، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، مرکز آموزشی درمانی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
  • راضیه سرحدی کارشناس ارشد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
  • مهدیه سرحدی مربی، گروه پرستاری داخلی و جراحی و ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی زاهدان، زاهدان، ایران.
چکیده

اهداف پرستاران نقش مهمی درمراقبت از بیماران در مراحل انتهایی زندگی دارند و نگرش آن‌ها نسبت به اتانازی از اهمیت خاصی برخورداراست . لذا هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به اتانازی است.مواد و روش ها این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی آن 157پرستار از بخش‌های انکولوژی و مراقبت ویژة داخلی و جراحی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1393واردمطالعه شدند. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ دوقسمتی شامل اطلاعات دموگرافیکی پرستاران و مقیاس نگرش به اتانازی (EAS) بود. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از SPSS17 و آزمون‌های توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آنووا و تی تست) استفاده شد.یافته ها بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر اکثریت پرستاران 66% نمره کمتر از 75 (از 150 امتیاز) را کسب کردند که نشان‌دهنده نگرش منفی به انجام اتانازی است و در مقابل 34% پرستاران نمره بالای 75 را کسب کردند که نشان‌دهنده نگرش مثبت به انجام اتانازی است.نتیجه گیری نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بیش از نیمی ازپرستاران دربارة اتانازی دیدگاه منفی دارند، با وجود عدم ارتباط معنی‌داری بین واحدهای پژوهش و متغیرهای دموگرافیک، نیازمند بررسی سایر متغیرهای مداخله‌گر نظیر آگاهی و عملکرد و نقش پرستاران خواهد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سالمندان

Introduction: Today, due to different factors such as increased life expectancy, significant advances in knowledge and technology the average age of individuals has increased, and aging has become a global phenomenon so it's important to pay attention to the elderly. This study investigated the attitudes of nurses working in educational hospitals of Bandar Abbas University of Medical Sciences t...

متن کامل

نگرش پرستاران نسبت به نقش دفاع از بیماران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Nursing advocacy is an essential aspect of nursing professionals' ethics that promotes patients' autonomy, safety, and rights. It seems that nurses' attitudes toward nursing advocacy can affect their role as patients' advocates and improve the nurse-patient relationship. This study aimed to investigate nurses' attitudes toward patient advocacy in educational hospitals in Kerman.The data for thi...

متن کامل

نگرش پرستاران و پزشکان بخش‌های ویژه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در ارتباط با اتانازی در سال 1391

  خلاصه   مقدمه : اتانازی به معنای قتل از روی ترحم است. پرستاران و پزشکان بخش­های مراقبت ویژه اولین کسانی هستند که با درخواست اتانازی از سوی بیماران روبرو می­شوند. هدف این مطالعه تعیین نگرش پرستاران و پزشکان بخش­های ویژه بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به اتانازی بود.   مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی با نمونه­گیری تصادفی ساده روی 110 نفر از پزشکان و پرستاران بخش­های مراقبت ویژه انجا...

متن کامل

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به کنترل عفونت در سال 1396

پیش‌زمینه و هدف: عفونت‌های بیمارستانی یکی از معضلات بیمارستان‌ها در تمامی کشورهاست. پرستار به‌عنوان یکی از اعضای تیم مراقبت‌های بهداشتی درمانی نقشی حیاتی در کنترل و پیشگیری از این عفونت‌ها دارد. در این مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به کنترل عفونت بررسی شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1396 در شیراز انجام شده است. جامعه پ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 6

صفحات  910- 915

تاریخ انتشار 2017-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021