بررسی هزینه‌های ی دولت‌هایبر رشد اقتصادی با استفاده از مدل تابلویی پویا

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله با رویکردی جدید در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری با داده‌های تابلویی به بررسی اثرات انواع هزینه‌های ی دولت بر رشد اقتصادی در بین دو گروه کشورهای با درآمد متوسط و بالا برای دوره زمانی 2000 تا 2013 می پردازد. برای این منظور انواع هزینه‌های ی دولت‌های‌دسته بندی شده و واکنش‌های ی ضربه ای آنها بررسی شده است. ویژگی اصلی مدل VAR با داده‌های تابلویی شوک‌های ی به هم پیوسته و همزمان در مدل است که بتوان گروه بزرگی از کشورها را با ویژگی‌های ی متفاوت بررسی کرد. نتایج نشان می‌دهد که مطابق با انتظارات، افزایش ناگهانی هزینه‌های ی مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در هیچ گروهی از کشورها تاثیر معنی داری ندارد و صرفا هزینه‌های ی زیربنایی مانند آموزش و بهداشت به شکل شوک مثبت بر رشد اقتصادی کشورها اثر دارد. به عبارت دیگر، عدم استمرار سیاست‌های ی مدیریتی و راهبردی دولت‌های‌و جایگزینی آن با هزینه‌های ی شوک گونه اثری مشهود بر رشد اقتصادی نداشته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل رشد اوزاوا - لوکاس با به کارگیری کنترل بهینه ی پویا

مطالعه ­ی حاضر ضمن تشریح مدل رشد درونزای دو بخشی اوزاوا- لوکاس، که علاوه بر بخش تولید کالا و خدمات بر تولید سرمایه­ ی انسانی نیز تأکید دارد، به شبیه سازی مسیرهای زمانی متغیرهای کلان اقتصاد ایران تحت فروض مدل مذکور می ­پردازد.  برای این منظور با استفاده از اصل ماکزیمم پونتری اگین به بهینه سازی پویا و حل مسأله ­ی کنترل حداکثر سازی ارزش فعلی جریان مطلوبیت آتی عامل نمونه (ناشی از مصرف) در یک افق زم...

متن کامل

بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا

در این مقاله موضوع تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلوییپویا بررسی شده است. این شیوه از جمله کارآمدترین شیوه‌ها برای برآورد تأثیرگذاری نهادهاست زیرا این روش، درون‌زا بودن شاخص‌های نهادی و تاثیرپذیری آن‌ها از روند توسعه را حل می‌کند. در مقاله از میانگین ساده هفت شاخص از شاخص‌های ICRG در دوره 2009-1983 و نیز میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره 2009-1996 به عنوان شاخص‌های نه...

متن کامل

بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا

عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه میکند. در این مدل با استفاده از معادلات ...

متن کامل

بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا

در این مقاله موضوع تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلوییپویا بررسی شده است. این شیوه از جمله کارآمدترین شیوه‌ها برای برآورد تأثیرگذاری نهادهاست زیرا این روش، درون‌زا بودن شاخص‌های نهادی و تاثیرپذیری آن‌ها از روند توسعه را حل می‌کند. در مقاله از میانگین ساده هفت شاخص از شاخص‌های ICRG در دوره 2009-1983 و نیز میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره 2009-1996 به عنوان شاخص‌های نه...

متن کامل

بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا

عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی درباره رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه میکند. در این مدل با استفاده از معادلات ...

متن کامل

بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش gmm داده های تابلویی پویا

در این مقاله موضوع تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی با روش gmm داده های تابلوییپویا بررسی شده است. این شیوه از جمله کارآمدترین شیوه ها برای برآورد تأثیرگذاری نهادهاست زیرا این روش، درون زا بودن شاخص های نهادی و تاثیرپذیری آن ها از روند توسعه را حل می کند. در مقاله از میانگین ساده هفت شاخص از شاخص های icrg در دوره 2009-1983 و نیز میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره 2009-1996 به عنوان شاخص های نه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره شماره 20، بهار 1396

صفحات  35- 46

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023