بررسی همبستگی بین برخی از صفات کمّی برنج (Oryza sativa L.) با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت

نویسنده

  • هنرنژاد , رحیم
چکیده مقاله:

بذر شش واریته برنج با نام های: بینام، دمسیاه، شاه پسند، سپیدرود، خزر و والد 46 به همراه نتاج حاصل از تلاقی دی آلل آن ها در سال 1369 در مؤسسه تحقیقات برنج کشور ـ رشت به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ده صفت کمّی شامل تعداد پنجه در بوته، زمان نشاء کاری تا ظهور اولین خوشه، زمان نشاء کاری تا رسیدن کامل دانه، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، وزن هزار دانه، تعداد دانه پوک در خوشه، نسبت طول به عرض دانه برنج و عملکرد شلتوک هر بوته با استفاده از میانگین ده نمونه برای هر صفت اندازه گیری و یادداشت برداری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که کلیه ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد بررسی تفاوت های معنی داری با هم دارند. محاسبه ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی برای هر جفت از از صفات با برآورد واریانس و کوواریانس های ژنوتیپی انجام گردید. در اکثر موارد علامت ضرایب همبستگی های ژنوتیپی و فنوتیپی با هم یکسان بودند. هم چنین در موارد زیادی ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی از نظر مقدار به هم نزدیک بودند که نشان دهنده کاهش واریانس و کوواریانس محیطی تا یک سطح قابل اغماض می باشد. برای ارائه نتایج ضرایب همبستگی و علیت از ضرایب همبستگی ژنوتیپی به دلیل اهمیت آن در مقایسه با ضرایب فنوتیپی استفاده شد . ضریب همبستگی ژنوتیپی عملکرد دانه در بوته (گرم) با وزن هزار دانه (**31/0 rG=) تعداد دانه پر خوشه (**61/0rG=) و تعداد پنجه در بوته (**37/0 rG=) مثبت و معنی دار و ضریب همبستگی ژنوتیپی عملکرد دانه در بوته با تعداد دانه های پوک در خوشه (**65/0-rG=)، ارتفاع بوته (**26/0-rG=) و زمان نشاء کاری تا رسیدن کامل دانه (**52/0-rG=)منفی و معنی دار بود. نتایج حاصل از تجزیه علیت و همبستگی های ژنوتیپی موجود حاکی از این بود که با تکیه بر صفاتی مانند تعداد دانه پر خوشه و زمان نشاء تا رسیدگی کامل دانه (زودرسی ژنوتیپ ها) بتوان گزینش موفقی جهت افزایش عملکرد شلتوک هر بوته انجام داد. صفاتی مانند تعداد پنجه بیشتر در بوته و پاکوتاهی بوته ها نیز می تواند با توجّه به همبستگی های ژنوتیپی موجود، به تحقق هدف افزایش عملکرد بوته تا حدودی کمک نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج

در این مطالعه 12 رقم و لاین پیشرفته برنج در سال 1375 در دو منطقه رشت و چپر سر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. صفات عملکرد دانه‘ تعداد خوشه در بوته ‘ تعداد دانه در خوشه‘ وزن صد دانه‘ ارتفاع بوته ‘ طول خوشه ‘ تعداد خوشه های فرعی ‘ طول برگ پرچم ‘ طول آخرین میانگره ‘ طول دانه ‘ عرض دانه‘ تعداد روز تا 50 درصد گلدهی‘ و روزهای تا رسیدن مورد ارزیابی قرار گرفتند . داد...

متن کامل

تعیین همبستگی صفات کمی و کیفی با عملکرد از طریق تجزیه علیت در برنج ‏‎(oryza salical.)‎‏

این تحقیق به منظور تعیین روابط علت و معلولی، بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم ژنتیکی و فنوتیپی صفات کمی وکیفی بر عملکرد دانه در بوته و انتخاب معیار مناسب جهت اصلاح و بهبود عملکرد بر مبنای سایر صفات انجام گرفته است. از این رو تعداد 100 رقم و لاین در سال 1379 در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) درقالب طرح لاتیس ساده 10*10 مورد بررسی قرار گرفتند. بین تیمارها از حیث کلیه صفات (کمی و کیفی) اختلاف بسیار ...

15 صفحه اول

مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج

در این مطالعه 12 رقم و لاین پیشرفته برنج در سال 1375 در دو منطقه رشت و چپر سر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. صفات عملکرد دانه‘ تعداد خوشه در بوته ‘ تعداد دانه در خوشه‘ وزن صد دانه‘ ارتفاع بوته ‘ طول خوشه ‘ تعداد خوشه های فرعی ‘ طول برگ پرچم ‘ طول آخرین میانگره ‘ طول دانه ‘ عرض دانه‘ تعداد روز تا 50 درصد گلدهی‘ و روزهای تا رسیدن مورد ارزیابی قرار گرفتند . داد...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی صفات کمی برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‌ها

  In order to study mode of gene action in rice for the traits related to yield, four varieties of rice were investigated. Direct and reciprocal crosses have been done between parents Sang-Tarrom and Gerdeh, IR229 and IRRI2 and their back crosses. The F1 and BC seeds were grown in 2006 and F1 plants were selfed for obtaining F2 seeds. Therefore, 10 different populations (generations) including ...

متن کامل

تجزیه علیت عملکرد دانه دو رقم برنج تحت تأثیر تقسیط کود نیتروژن (ORYZA SATIVA L. )

تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد دانه ارقام برنج تحت تأثیر تقسیط کود نیتروژنه در یک آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 1377 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح آماری کرتهای خرد شده به شکل بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی مجتمع عالی کشاورزی رامین وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز با 4 تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی شامل پنج نحوه تقسیط کود نیتروژنه (P1 ‘2 P ‘P3 ‘P4 و P5 )بودند که در چهار مرحله...

متن کامل

بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی از صفات مهم زراعی موثر بر عملکرد دانه در ارقام مختلف برنج

     این تحقیق با هدف تعیین روابط موجود میان عملکرد دانه و صفات مهم زراعی در برنج از طریق تجزیه علیت برای دستیابی به الگوی مناسبی در انتخاب، به منظور اصلاح عملکرد دانه بر مبنای سایر صفات انجام گرفت. در این مطالعه 11 رقم برنج در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج همبستگی فنوتیپی نشان داد روابط مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با صفات شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی،...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2002-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023