بررسی همبستگی سن تقویمی، سن اسکلتی، سن دندانی و سن تخمینی از رادیو گرافی پانورامیک در مراجعه کنندگان به کلینیک های دندانپزشکی شهر یزد در سال 84-1383

نویسندگان

  • احمدیه, محمدحسین
  • بشردوست, نصرا...
  • سادات حسینی, سیدعباس
  • منصوریان, حمیدرضا
  • نواب اعظم, علیرضا
چکیده

سابقه و هدف: پیش بینی پتانسیل رشدی در بیماران یکی از عوامل مهم در طرح درمان موفق ارتودنسی است که با استفاده از مرحله سن اسکلتی و یا سایر شاخص هایی نظیر سن شناسنامه ای، بلوغ جنسی، مراحل تکامل دندانی، قد و وزن انجام می پذیرد. اهمیت دیگر تعیین سن بیماران، استفاده آن در مراکز پزشکی قانونی می باشد، تا بتوان سن افراد دارای اشکال در ثبت تاریخ تولد و سن مجرمان زیر 18 سال یا بالای 18 سال را تشخیص داد. هدف از این مطالعه تعیین میزان همبستگی بین سن اسکلتی، سن دندانی، سن تقویمی و سن حاصل از رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مورد بررسی بود.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی (cross sectional) از نوعdiagnostic study با همکاری سازمان پزشکی قانونی و دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال 84-1383 بر روی 58 بیمار با محدوده سنی 15 تا 25 سال که به منظور جراحی دندان عقل به مطب خصوصی مراجعه کرده بودند انجام شد. انتخاب نمونه ها به روش متوالی تا تکمیل حجم نمونه انجام شد. هر بیمار دارای چهار پرسشنامه شامل سن شناسنامه ای، سن تعیین شده از روی رادیوگرافی پانورامیک، سن تعیین شده از روی دندان جراحی شده و سن تخمین زده شده از طریق رادیوگرافی مچ دست بود. رادیوگرافی های پانورامیک توسط دو رادیولوژیست دهان و فک و صورت و رادیوگرافی های مچ دست نیز توسط دو پزشک رادیولوژیست تعیین سن شدند. محاسبات آماری از طریق آزمون های Paired T ضریب همبستگی، Kolmogorov– Smirnov, Wilcoxon انجام پذیرفت.یافته ها: کمترین خطاهای به دست آمده در تخمین سن با سن تقویمی بیمار، مربوط به دندان عقل کشیده شده سمت راست فک پایین بود (با 1.6 ماه تفاوت). رادیوگرافی مچ دست بیشترین خطای برآورد را در برداشت و هر دو رادیولوژیست سن را به طور معنی داری کمتر از سن تقویمی برآورد کرده بودند (P=0.000). در رادیوگرافی پانورامیک بهترین نتیجه برای تخمین سن در گروهی از افراد، استفاده از ماگزیمم سن برآورد شده از دندان های عقل سمت راست دو فک بود. ولی زمانی که تخمین سن در یک فرد خاص مورد نظر بود دندان عقل سمت راست فک بالا با احتمال 39.4% بیشترین نزدیکی را به سن تقویمی نشان داد. دندان عقل چپ فک پایین با 24.5% و دندان عقل سمت راست فک پاین با 23.9% بعد از آن قرار داشتند.نتیجه گیری: تخمین سن با استفاده از دندان های عقل در رادیوگرافی پانورامیک روشی مناسب و قابل گزارش به پزشکی قانونی است و به علت اینکه رادیوگرافی مچ دست بیشترین خطا را در تخمین سن نشان داد، استفاده از آن در سنین بالای 18 سال پیشنهاد نمی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همبستگی سن تقویمی، سن اسکلتی، سن دندانی و سن تخمینی از رادیو گرافی پانورامیک در مراجعه کنندگان به کلینیک های دندانپزشکی شهر یزد در سال ۸۴-۱۳۸۳

سابقه و هدف: پیش بینی پتانسیل رشدی در بیماران یکی از عوامل مهم در طرح درمان موفق ارتودنسی است که با استفاده از مرحله سن اسکلتی و یا سایر شاخص هایی نظیر سن شناسنامه ای، بلوغ جنسی، مراحل تکامل دندانی، قد و وزن انجام می پذیرد. اهمیت دیگر تعیین سن بیماران، استفاده آن در مراکز پزشکی قانونی می باشد، تا بتوان سن افراد دارای اشکال در ثبت تاریخ تولد و سن مجرمان زیر 18 سال یا بالای 18 سال را تشخیص داد. ه...

متن کامل

مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش های دمرجیان و موریس با سن تقویمی

  زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست‌ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه‌ همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ تحلیلی رادیوگرافی‌های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله‌ مراجعه­کننده ب...

متن کامل

رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین

زمینه: استفاده از مراحل مختلف تکامل دندان‌ها به دلیل اثرپذیری کم تر از تغییرات هورمونی و تغذیه‌ای برای تعیین سن کودکان نسبت به روش‌های دیگر ارجح است. در حال حاضر، معمول‌ترین و معتبرترین روش برای تعیین سن دندانی، روش دمیرجیان است. هدف: مطالعه با هدف تعیین رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال تحصیلی 89-1388 در دا...

متن کامل

مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش های دمرجیان و موریس با سن تقویمی

زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی رادیوگرافی های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله مراجعه­کننده به دان...

متن کامل

رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی ۶ تا ۱۵ ساله شهر قزوین

زمینه: استفاده از مراحل مختلف تکامل دندان ها به دلیل اثرپذیری کم تر از تغییرات هورمونی و تغذیه ای برای تعیین سن کودکان نسبت به روش های دیگر ارجح است. در حال حاضر، معمول ترین و معتبرترین روش برای تعیین سن دندانی، روش دمیرجیان است. هدف: مطالعه با هدف تعیین رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال تحصیلی 89-1388 در دا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره None

صفحات  474- 484

تاریخ انتشار 2007-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021