بررسی همبستگی شجاعت اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393

نویسندگان

  • باغستانی, احمدرضا استادیار،گروه آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • برهانی, فریبا گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،
  • مهدوی سرشت, رقیه دانشکده پرستاری و مامایی، شعبه بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده

Nurses nowadays are faced with complex moral problems, which put them in conditions where their proper performance may conflict with the values and beliefs of other health care providers. In such situations, maintaining commitment to patients requires considerable moral courage, and moral sensitivity can play a significant role in the development of moral courage. The present study was performed to investigate the correlation between moral courage and moral sensitivity of the nurses working in selected hospitals of Tabriz University of Medical Sciences.In this study, 260 nurses were selected by randomized sampling. Data were collected through a demographic questionnaire, the Moral Sensitivity Questionnaire by Han et al., and the Professional Moral Courage Scale by Sekerka et al. Content validity and face validity of the moral sensitivity questionnaire and moral courage scale were qualitatively investigated, and Cronbach's alpha was used for assessing their reliability. Data were analyzed by descriptive and analytic statistical tests using SPSS 21.The results indicated that the average score of nurses’ moral courage was 90.36 ± 10.56, and the highest moral courage pertained to the dimension of moral agent. The average score of the nurses’ moral sensitivity was 60.99 ± 17.78, and the highest moral sensitivity was observed in the dimension of respect for the patient. The statistical analysis indicated a positive correlation between moral courage and moral sensitivity (P < 0.05, r = 0.15). The subjects’ moral courage differed according to their age, work experience and employment type, but not according to their gender, marital status, education level and work shift. The results of the present study indicate that there is a positive and significant statistical correlation between moral courage and moral sensitivity. It seems that promoting nurses’ awareness of moral principles and increasing their moral sensitivity lead to the development of courageous moral behaviors in nurses.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همبستگی شجاعت اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۹۳

امروزه، پرستاران نظام سلامت با معضلات اخلاقی پیچیده ای مواجه هستند. این امر شرایطی را مهیا می کند که انجام کار صحیح اغلب با ارزش ها و باورهای سایر ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی مغایرت دارد. در این شرایط حفظ تعهد خود به بیماران، نیازمند شجاعت اخلاقی قابل توجهی است که در این میان، حساسیت اخلاقی می تواند در توسعه ی بروز شجاعت اخلاقی نقش مهمی ایفا کند. مطالعه ی کنونی با هدف بررسی همبستگی شجاعت اخلاق...

متن کامل

بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زمینه و هدف: پرستاران جهت انجام مراقبت‌های روزمره خود باید از سطح مناسبی از تکامل اخلاقی برخوردار باشند. متون پژوهشی محدودی در زمینه بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران ایرانی موجود است. این مطالعه به‌منظور تعیین سطح تکامل اخلاقی پرستاران و عوامل مؤثر‌‌ بر آن صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی روی 269 پرستار شاغل در 3 بیمارستان آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 138...

متن کامل

ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1393

مقدمه: کیفیت زندگی کاری، مفهومی مهم در چگونگی ایفای نقش مراقبتی پرستاران به شمار می‌رود. حساسیت اخلاقی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های شغلی پرستاران محسوب می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان‌های شهر تبریز بود. مواد و روش‍ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری مورد م...

متن کامل

بررسی ارتباط دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی در پرستاران

In the nursing profession, moral distress is a challenge thatc an have different consequences. The nurses’ moral courage to make the right decision can play an important role in the prevention of moral distress, and thus promote moral comfort. The present study examined the relationship between moral distress and moral courage in nurses. In this study, 313 nurses from hospitals in southern Khor...

متن کامل

بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و رعایت ارزش‌های حرفه‌ای پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1393

Background and Objective: The quality of nursing cares and nurses’ performance in patient care dimension is affected by the professional values. Studies have shown that a person's personality has an important role in professional values. This research aimed to investigate any probable relationship between personality characteristics and professional values among nurses. Materials and M...

متن کامل

همبستگی رضایت شغلی و بهره‌وری در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه: بهره‌وری، یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آن چیزی را که در حال حاضر موجوداست بهبود بخشد. عوامل مختلفی بر بهره‌وری پرستاران که قشر بزرگی از جامعه بیمارستانی را تشکیل می‌دهند تاثیر می‌گذارد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی رضایت شغلی و بهره‌وری در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که با شرکت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 3

صفحات  27- 39

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021