بررسی هندسه ساختاری و سطوح جدایشی تاقدیس دره‌بانه‌خاوری در پهنه لرستان، باختر زاگرس

نویسندگان

چکیده

تاقدیس دره­بانه­خاوری در پهنه ساختاری لرستان و در باختر کمربند چین­خورده-رانده زاگرس واقع شده است. در این پهنه گسل­های راندگی و سطوح جدایشی نقش مهمی در هندسه و کینماتیک ساختارهای چین­خورده ایفا می­کنند. در این پژوهش با استفاده از تفسیر پنج نیمرخ لرزه نگاری دوبعدی، ترسیم نیمرخ­های ساختاری، اطلاعات چاه­های حفاری شده در تاقدیس­های همجوار و تجزیه و تحلیل­های مربوطه، الگوی دگرریختی و هندسه ساختاری تاقدیس دره­بانه­خاوری مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس تاقدیس دره­بانه­خاوری از نوع چین­های جدایشی است که دو سطح جدایشی بالایی و میانی هندسه ساختاری آن را تحت تاثیر قرار داده است. سازند شیلی گرو به عنوان سطح جدایش میانی و سازند فلیشی امیران به عنوان سطح جدایش بالایی باعث دگرریختی منطقه شده است. ضخامت زیاد سطح جدایش بالایی باعث تشکیل تاقدیس­هایی با طول موج و دامنه کوتاه در سطح و همچنین باعث تشکیل چین­خوردگی­های ناهماهنگ سطحی روی تاقدیس­های عمقی شده است. همچنین تجزیه و تحلیل پارامترهای هندسی تاقدیس دره­بانه نشان می­دهد که این تاقدیس یک چین نامتقارن و غیراستوانه­ای و از نظر فشردگی باز و ملایم با نسبت ابعادی پهن است.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تاقدیس­های زنگول و پشت جنگل در غرب- شمال غرب شهرستان خرم­آباد در منطقۀ لرستان و در کمربند چین­خورده- راندۀ زاگرس واقع هستند. هندسه و تحول جنبشی چین ها درکمربند چین­خورده- راندۀ زاگرس به وسیلۀ گسل های راندگی کنترل می شوند. بنا بر این هندسۀ ساختاری چین ها که در پتانسیل ساختار مخزنی بودن آن ها مؤثر است، به وسیله این گسل­های راندگی که غالباً کور هستند و شواهد سطحی ندارند، کنترل می شود. در این پژوهش،...

منطقه مطالعه در بخش شمالی ناحیه لرستان کمربند چین خوره ـ رانده زاگرس، و در جنوب غربی گسل زاگرس مرتفع قرار دارد. چین های تاقدیس قیتوله تحت تاثیر گسل زاگرس مرتفع تغییراتی در دامنه، طول موج و راستای آنها ایجاد شده است بنحوی که بسمت شمال غرب، دامنه و طول موج چین ها افزایش و طول اثر سطح محوری چین کاهش پیدا کرده است. تحلیل های هندسی ـ جنبشی بروی چین های تاقدیس قیتوله از سمت جنوب شرق به شمال غرب، بیان...

کوهزاد زاگرس بخش مرکزی کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا یکی از جوان‌ترین سامانه‌های کوهزایی دنیاست. ویژگی‌های زمین‌شناسی و دگرشکلی این کوهزاد به‌طور کامل متفاوت با بخش‌های دیگر کمربند کوهزایی آلپی است. از آشکارترین ویژگی ساختاری کوهزاد زاگرس می‌توان به چین‌های بزرگ مقیاس اشاره کرد. مهم‌ترین ویژگی چین‌ها در این پهنه نبود یکنواختی در هندسه آنهاست. روند عمومی ساختارهای شکل گرفته در پهنه زاگر...

میدان‌های نفتی باباحبیب و سرکان در جنوب باختری استان لرستان و در 10 کیلومتری باختر شهرستان پلدختر قرار گرفته اند. این گستره مطالعاتی در ناحیه زمین‌ساخت- چینه‎نگاری (تکتونواستراتیگرافی) لرستان در شمال باختری زیرپهنه ساختاری زاگرس چین‌خورده ساده واقع شده است. با وجود اینکه ناحیه لرستان بخشی از حوضه رسوبی زاگرس به شمار می‌رود ولی در مقایسه با حوضه فروبار دزفول و فارس تفاوت‌های عمده‌ای از دید نوع و...

نسبت شکلی چین‌ها از مهم‌ترین عامل‎های نشان‌دهنده ویژگی‌های هندسی چین‌هاست. چین‌ها بر پایه نسبت شکلی به دو گروه چین‌های تاخورده و تحمیلی تقسیم‌بندی می‌شوند. تاقدیس قیتوله که با روند عمومی شمال ‌باختر- جنوب ‌خاور در شمال ‌باختر زیرپهنه ساختاری لرستان و در مجاورت گسل زاگرس مرتفع قرار گرفته‌ است، دارای ویژگی بی‌همتایی است که آن را از دیگر چین‌های بخش چین‌خورده زاگرس متمایز می‌سازد. این تاقدیس در مج...

تاقدیس چناره جنوب پهنه لرستان و در شمال پهنه فروبار دزفول، در کمربند چین خورده- رانده زاگرس قرار دارد. در این مقاله ایجاد و توسعه شکستگی‌ها در این تاقدیس  مورد بررسی قرار گرفته و از آنها برای تحلیل وضعیت جنبشی این تاقدیس استفاده شده است. نتایج حاصل از تعیین سن نسبی شکستگی‌ها، نوع (انبساطی یا برشی بودن) آنها و موقعیت ساختاری شکستگی‌ها و مقایسه و تلفیق این نتایج با دیگر اطلاعات به دست آمده از جمل...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود