بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه

نویسنده

  • محمد اکبری کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان35156، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند،
چکیده مقاله:

امروزه هوش هیجانی اهمیت روز افزونی در ابعاد مختلف زندگی افراد، اعم از تحصیل و یا حرفه یافته است. این پژوهش نیز با هدف بررسی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه انجام گرفت. روش کار : در این مطالعه توصیفی (از نوع پیمایشی و همبستگی) در مجموع370 دانشجوی ترم سوم و چهارم دانشگاه اراک که در دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه تحصیل می کردند به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد شده در این زمینه استفاده گردید که عبارتند از: پرسش نامه هوش هیجانی شرینگ و پرسش نامه اضطراب رایانه هنسن و همکاران. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون آماری و آزمون t استفاده گردید. نتایج : یافته های پژوهشی نشان داد دانشجویان دانشگاه اراک از هوش هیجانی بالاتر از متوسط و پایین تر از عالی برخوردارند. بین هوش هیجانی و خرده مؤلفه های آن با اضطراب رایانه رابطه معنادار منفی وجود دارد (01/0p=). همچنین در بررسی تأثیر خرده مولفه های هوش هیجانی و متغیرهای فردی (جنسیت، رشته تحصیلی، معدل و ...) در پیش بینی متغیر ملاک (اضطراب رایانه) نتایج نشان داد که تنها خود آگاهی، هوشیاری اجتماعی و خود انگیزی در پیش بینی متغیر ملاک تأثیر معناداری دارند(001/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با کارآمدی رایانه

AbstractObjectives: This research was carried out with the aim of examining computer anxiety in students and its relationship with computer self-efficacy in Arak University. Method: This study is a descriptive research in which 370 students of different fields in Arak University (123 males, 218 females) which were selected using random cluster sampling method, were examined. Data were gathered ...

متن کامل

اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با کارآمدی رایانه

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اضطراب رایانه در دانشجویان و رابطه آن با کارآمدی رایانه در دانشگاه اراک انجام شد. روش: این بررسی از نوع توصیفی- پیمایشی است و در آن 370 آزمودنی (123 مرد، 218 زن) که به شیوه خوشه ای- تصادفی از رشته های مختلف دانشگاه اراک انتخاب شده بودند، ارزیابی شدند. داده ها به کمک مقیاس رتبه بندی اضطراب رایانه و مقیاس کارآمدی رایانه گردآوری شد. برای تحلیل داده ها روش های آمار توصیف...

متن کامل

هوش هیجانی و ارتباط آن با اضطراب دانشجویان زبان انگلیسی

پژوهش‌های فراوانی پیرامون اضطراب در کلاس‌های زبان انگلیسی و نیز در مورد هوش هیجانی افراد در موقعیت‌های مختلف به انجام رسیده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع بود که آیا ارتباط خاصی بین مهارت‌های هوش هیجانی (مانند مهارت‌های  بین فردی ، درون فردی و مدیریت استرس) و میزان اضطراب زبان آموزان ایرانی وجود دارد یا نه. افراد مورد تحقیق شامل 152 نفر از دانشجویان دختر و پسر زبان انگلیسی (ترم اول و ...

متن کامل

تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک بود. جامعه‌ی آماری تحقیق 500 نفر دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 95-1394بودند که با توجه به جدول بارتلت و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 107 نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی گلمن برای اندازه‌گیری هوش هیجانی و پرسشنامه‌‌های وبر و لینان و چن برای سنجش قصد کارآفرینانه استفاد...

متن کامل

رابطه اعتقادات دینی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه

اهداف: ویژگی‌هایی که با هوش هیجانی تعریف می‌شود می‌تواند توسط دین بارور شود. این ویژگی‌ها قابل آموزش و یادگیری هستند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه معنی‌داری اعتقادات دینی و هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه انجام شد. روش‌ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در 551 دانشجوی دانشگاه‌های (دولتی، پیام نور و آزاد) شهر رشت در سال تحصیلی 91-1390 با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. گردآوری داده‌ها با است...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 36

صفحات  44- 56

تاریخ انتشار 2007-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023