بررسی هیستو- آناتومی نموغدد جنسی در حلزون (Melanopsis praemorsa L.(Gastropoda)) درمنطقه مزدوران خراسان

نویسنده

  • کاظم پریور
چکیده مقاله:

در این بررسی بیولوژی تولید مثل حلزون "ملانوپسیس پره مورسا" که در مزدوران ‘ در 100 کیلومتری شمال شرقی مشهد یافت می شود مورد مطالعه قرارگرفت .نمونه برداری هر ماه درطی مدت یکسال از ناحیه مذکور بعمل آمد. مطالعات نشان داد که این حلزون درسرتاسر در محل زندگی خود تخمگذری می نماید. در بین جمعیت بزرگی از این حیوان که از ناحیه ذکر شده جمع آوری گردید‘ مطالعات بافت شناسی به عمل آمده نشان داد که این حلزون از نظر جنسی به سه صورت نر‘ ماده و خنثی یا استریل وجود دارد. اندازه گیری های طول صدفهای نمونه ها ‘ اندازه طول غدد تناسلی و قطرآسینوسهای آنها نشان دادکه اندازه حلزونهای نر ‘ کوچک (معدل طو ل صدف 5/4 میلی لیتر) خنثی ‘ متوسط (معدل طول صدف 6 میلی متر ) و ماده ها ‘ بزرگ (معدل طول صدف 5/8 میلی لیتر ) می باشد. دربررسیهای آزمایشگاهی مراحل مختلف اسپرماتوژنز و ائوژنزو ائوژنز هیچ نشانه ای از بکرزایی دراین گونه حلزون مشاهده نشد. از مطالعه بافت شناسی 576 نمونه مشخص گردید که نیمی از جمعیت را افراد خنثی تشکیل داده و ا زنیمی دیگر د رحدود یک سوم جنسیت نر و دو سوم جنسیت ماده دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Larval stages of digenetic trematodes in Melanopsis praemorsa snails from freshwater bodies in Palestine.

OBJECTIVE To detect the species of larval trematodes (cercariae) in Melanopsis praemorsa snails from 5 different fresh water bodies in Palestine. METHODS A total of 1 880 Melanopsis praemorsa snails were collected from different fresh water bodies in Palestine from October, 2008 to November, 2010. Cercariae in Melanopsis praemorsa snails were obtained by lighting and crushing methods. The beh...

متن کامل

آناتومی هفت گونه cleome در خراسان

هفت گونه از جنس cleome متعلق به تیره کور (capparidaceae) به منظور تعیین ویژگی های تشریحی اندام های رویشی جهت تهیه مقاطع میکروتومی استفاده شدند و به دو روش1- پارافین زدایی پیش از رنگ آمیزی و2- پارافین زدایی بعد از رنگ آمیزی مطالعه گردیدند. به منظور آنالیز چوب از محلول جفری استفاده شد. نتایج حاصل از مطالعات تشریحی این هفت گونه را از یکدیگر متمایز و مطالعات تاکسونومی کلاسیک را تایید می نماید. خصوص...

متن کامل

Pollen limitation and cleistogamy in subalpine Viola praemorsa

Early-flowering species may be especially susceptible to occasional pollen limitation and, therefore, may benefit from a mixed-mating strategy that provides reproductive assurance. We studied cleistogamous (CL) and chasmogamous (CH) fruit set of spring-flowering Viola praemorsa Dougl. ex Lindl. along an elevational gradient in the Rocky Mountains, testing whether pollen limitation or allocation...

متن کامل

رسوب‌شناسی و ژئوشیمی توفا و ارتباط آنها با هیدروشیمی چشمه‌ها به همراه مثالی از توفای آبگرم کلات- شرق حوضه کپه داغ

رسوبات توفا کربنات­های غیردریایی حاصل از چشمه­های آب شیرین با عمق کم، درجه حرارت کم تا سرد و وضعیت جریانی عمدتاً کم‌انرژی و توفاهای ناحیه آبگرم یکی از نمونه­های تیپیک این گونه رسوبات هستند. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی به شناسایی هفت رخساره سنگی آتوکتونوس و آلوکتونوس منجر شده است. حضور پوشش­های تقریباً متراکم گیاهی در حاشیه مسیر آب، افزایش مصرف گاز دی اکسید کربن محلول در آب و فراهم‌شدن وضعیت شیمیا...

متن کامل

بررسی تأثیر استفاده از کاشت حلزون و برنامه توانبخشی شنوایی در پیشرفت مهارت‌های شنوایی کودکان استفاده کننده از کاشت حلزون

Objective: Aural rehabilitation program after a cochlear implant leads to improve the auditory performance of hearing impaired children. The present study aims to determine the effect of cochlear implants and aural rehabilitation program in the auditory development of children with cochlear implants (CI). Materials & Methods: This longitudinal descriptive-analytical study was conducted on 15...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1و2و3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1980-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023