بررسی واکنش ارقام گلرنگ به تیمار های آبیاری در کشتهای بهاره و تابستانه

نویسندگان

  • روح الله عبدالشاهی دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • علی اکبر مقصودی مود دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • غلامحسین شیر اسماعیلی دانشجوی دکترا، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • غلامرضا خواجویی نژاد دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده مقاله:

چکیده نوسانات بارندگی و دسترسی به منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، عملکرد و اجزای عملکرد محصولات زراعی را به‌ویژه در کشت‌های بهاره و تابستانه تحت تأثیر قرار می‌دهد. گل‌رنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است که نسبت به خشکی مقاوم است. این آزمایش به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل دو تاریخ کشت بهاره و تابستانه، فاکتور فرعی شامل سه تیمار آبیاری (شاهد، قطع آبیاری در شروع گلدهی و قطع آبیاری از دوره پر شدن دانه) و فاکتور فرعی فرعی شامل نه رقم گلرنگ بود. تاریخ کاشت بهاره نسبت به تابستانه در تمامی صفت‌های اندازه‌گیری شده اختلاف معنی‌دار داشت. عملکرد دانه در تاریخ کشت فروردین‌ماه 3070 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیرماه، 62 درصد افزایش نشان داد. تیمار آبیاری بر ارتفاع، تعداد دانه در غوزه و عملکرد دانه اثر معنی‌دار داشت و قطع آبیاری باعث کاهش تعداد دانه در غوزه و عملکرد گردید. عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری در دوره پر شدن دانه و دوره گلدهی نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 21 و 54 درصد کاهش نشان داد. در بین ارقام، صفه و گلدشت دارای بالاترین عملکرد دانه بودند و در تیمار قطع آبیاری در شروع گلدهی بین ارقام اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. به‌طورکلی رقم‌های ایرانی نسبت به ارقام مکزیکی توانایی بهتری برای مقاومت به تنش و تولید عملکرد دانه بالاتر داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد

تنش قطع آبیاری در مراحل مختلف اثرات متفاوتی بر عملکرد گیاهان زراعی می‌گذارد و ارقام گلرنگ دارای سطوح متفاوتی از تحمل به تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی می‌باشند. به منظور بررسی و تعیین تحمل به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد در بین ارقام ایرانی گلرنگ در سال زراعی 93-1392 آزمایشی مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. در این پژوهش تاثیر تنش قطع آبیاری در مراحل مختلف ...

متن کامل

ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد

تنش قطع آبیاری در مراحل مختلف اثرات متفاوتی بر عملکرد گیاهان زراعی می‌گذارد و ارقام گلرنگ دارای سطوح متفاوتی از تحمل به تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی می‌باشند. به منظور بررسی و تعیین تحمل به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد در بین ارقام ایرانی گلرنگ در سال زراعی 93-1392 آزمایشی مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. در این پژوهش تاثیر تنش قطع آبیاری در مراحل مختلف ...

متن کامل

ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد

تنش قطع آبیاری در مراحل مختلف اثرات متفاوتی بر عملکرد گیاهان زراعی می‌گذارد و ارقام گلرنگ دارای سطوح متفاوتی از تحمل به تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی می‌باشند. به منظور بررسی و تعیین تحمل به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد در بین ارقام ایرانی گلرنگ در سال زراعی 93-1392 آزمایشی مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. در این پژوهش تاثیر تنش قطع آبیاری در مراحل مختلف ...

متن کامل

ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد

تنش قطع آبیاری در مراحل مختلف اثرات متفاوتی بر عملکرد گیاهان زراعی می‌گذارد و ارقام گلرنگ دارای سطوح متفاوتی از تحمل به تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی می‌باشند. به منظور بررسی و تعیین تحمل به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد در بین ارقام ایرانی گلرنگ در سال زراعی 93-1392 آزمایشی مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. در این پژوهش تاثیر تنش قطع آبیاری در مراحل مختلف ...

متن کامل

واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi در تاریخ‏ های متفاوت کاشت

مگس گلرنگAcanthiophilus helianthi  آفت مهم گلرنگ است که می‏تواند عملکرد محصول را تا 25 درصد کاهش دهد. به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ در تاریخ‏های کاشت متفاوت، طی سه سال متوالی (1385 تا 1388) تحقیقی در قالب یک طرح اسپلیت اسپلیت پلات در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان اجرا شد. فاکتور اصلی سمپاشی در دو سطح (سمپاشی شده و سمپاشی نشده)، فاک...

متن کامل

عملکرد و درصد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت بهاره و تابستانه تحت تاثیر تنش خشکی

بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ طی آزمایشی به­صورت کرت­های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در کشت بهاره و تابستانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد استان اصفهان در سال 1394 اجرا شد. فاکتور اصلی شامل دو فصل کشت (بهاره و تابستانه)، فاکتور فرعی شامل سه تیمار آبیاری (شاهد، قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی و قطع آبیاری از دوره پر شدن دانه) و فاکتور فرعی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 3

صفحات  30- 50

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023