بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella

نویسندگان

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم در ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی، تعیین نرخ حمله آن­ها در تراکم­های مختلف میزبان و به عبارت دیگر واکنش تابعی است. در این پژوهش، واکنش تابعی وابسته به سن زنبور  Bezdenko Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا در تراکم­های 5، 10، 20، 30، 40، 60 و 80 عدد از تخم بید آرد  Zeller Ephestia kuehniella در شرایط دمایی 1±23 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8:16 ساعت بررسی شد. نتایج مربوط به تجزیه واکنش تابعی، برای روزهای اول و دوم عمر زنبور پارازیتوئید واکنش تابعی نوع سوم و برای روزهای سوم تا نهم عمر نوع دوم را نشان داد. قدرت جستجو (a)، زمان دستیابی (Th) و حداکثر نرخ پارازیتیسم (T/Th)زنبور پارازیتوئید تحت تاثیر سن آن قرار گرفت. با افزایش سن پارازیتوئید قدرت جستجو کاهش معنی­داری نشان نداد، در حالی­که زمان دستیابی میزبان با افزایش سن زنبور به طور معنی­داری افزایش یافت و کم­ترین مقدار آن در روز اول عمر به میزان 573/0 ساعت به دست آمد. همچنین با افزایش سن پارازیتوئید، حداکثر نرخ پارازیتیسم زنبور کاهش معنی­داری از خود نشان داد به طوری که از مقدار 75/41 تا 51/5 به ترتیب در روزهای اول تا نهم کاهش پیدا کرد.  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سن زنبور در تعیین نوع واکنش تابعی زنبور  T. brassicae موثر بوده و کارایی این زنبور در روزهای اول و دوم عمر نسبت به روزهای دیگر عمر بیشتر می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد ephestia kuehniella

یکی از عوامل مهم در ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی، تعیین نرخ حمله آن­ها در تراکم­های مختلف میزبان و به عبارت دیگر واکنش تابعی است. در این پژوهش، واکنش تابعی وابسته به سن زنبور  bezdenko trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا در تراکم­های 5، 10، 20، 30، 40، 60 و 80 عدد از تخم بید آرد  zeller ephestia kuehniella در شرایط دمایی 1±23 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8:1...

متن کامل

مقایسه قدرت جستجوی وابسته به سن در دو جمعیت آلوده و غیرآلوده به wolbachia زنبور پارازیتوئید trichogramma brassicae روی بید آرد ephestia kuehniella

زنبورپارازیتوئید trichogramma brassicae bezdenko در رهاسازی اشباعی برنامه های کنترل بیولوژیک اکوسیستم های کشاورزی علیه آفات بال پولک داران مورد استفاده قرار می گیرد. این پارازیتوئید تخم به دو صورت دوجنسی و ماده زایی تولید مثل می کند. ماده زایی در این زنبور مربوط به حضور باکتری همزیست درون سلولی wolbachia است. در این مطالعه مقایسه قدرت جستجوی وابسته به سن در دو جمعیت آلوده و غیرآلوده به wolbachi...

15 صفحه اول

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub.

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae نسبت به تغییرات انبوهی تخم‌های بید آرد Anagasta kuehniella و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه‌ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8 :16) مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و128 عدد تخم یک روزه‌ی بیدآرد و شب‌پره‌ی هندی هر کدام به‌ترتیب در 21، 15، 12، 9، 9، 6 و3 ت...

متن کامل

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید trichogramma brassicae bez. (hym.; trichogrammatidae) نسبت به تراکم های مختلف تخم بید آرد anagasta kuehniella zell. و شب پره ی هندی plodia interpunctella hub.

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید trichogramma brassicae نسبت به تغییرات انبوهی تخم های بید آرد anagasta kuehniella و شب پره ی هندی plodia interpunctella تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8 :16) مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و128 عدد تخم یک روزه ی بیدآرد و شب پره ی هندی هر کدام به ترتیب در 21، 15، 12، 9، 9، 6 و3 ت...

متن کامل

اثرات حشره‌کش‌های امامکتین بنزوات و متوکسی‌فنوزاید روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

استفاده از حشره­کش­ها ممکن است رفتار دشمنان طبیعی از جمله واکنش تابعی را تحت تاثیر قراردهد. در این تحقیق، تاثیر دزهای زیرکشندگی حشره­کش­های امامکتین بنزوات و متوکسی­فنوزایدروی واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko نسبت به تراکم­های مختلف تخم­های بید غلات Sitotrogacerealella Olivierدر شرایط دمایی 1±26درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 سا...

متن کامل

اثر جیره غذایی بر شایستگی بید آرد ephestia kuehnialla zeller و زنبور پارازیتوئید آن trichogramma brassicae bezdenko

زنبور پارازیتوئید trichogramm brassicae bezdenko (hym.: trichogrammatidae) از نظر فناوری تولید انبوه، وسعت کاربرد، انتشار وسیع جغرافیایی و استعداد بینظیر در سازگاری نسبت به شرایط مختلف اقلیمی، در جایگاه ممتازی قرار دارد، که به راحتی روی میزبان آزمایشگاهی، بید آرد ephestia kuehniella zeller (lep.: pyralidae)، پرورش داده می شود. به منظور بهینهسازی پرورش انبوه زنبور پارازیتوئید، تاثیر جیره های غذا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 2

صفحات  69- 80

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023