بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L )به تأخیر در کاشت در منطقه میانه

نویسندگان

  • صالحی, محمد
  • اکبری, رحیم
  • خورشیدی بنام, محمد باقر
چکیده مقاله:

In order to determine the response of yield and seed yield components of red bean )Phaseolus vulgaris L. ( genotypes to delay in planting, this study was conducted in Factorial  experiment based on a RCB design with 3 replications in the Jahad-Keshavarzi Research farm of Miyaneh in 2006. Factors included cultivars in three levels(Naz, Gole and Sayad) and planting date in three levels (5 and 20 April, and 5 May). Results of variance analysis showed that the cultivars and planting dates had significant effects on all the characteristics. The interaction between cultivars and planting dates had significant effect on stem height, number of pod per plant, 100 seed weight, biological yield, grain yield and number of seed in pod. The Results of mean comparison indicated that SAYAD cultivar in the first planting date with 4033.3 kgha-1 and Gole cultivar in the third planting date with 1500.2 kgha-1 had the highest and lowest grain Yield, respectively. Total yield with all traits, except for the stem height, 100 seed weight and cultivar protein percentage showed a  positive and significant correlation.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز (<i> phaseolus vulgaris</i> l )به تأخیر در کاشت در منطقه میانه

به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز(.phaseolus vulgaris l) به تأخیر در کاشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقی ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان میانه در سال زراعی 85-1384 به اجرا درآمد. فاکتور اول شامل 3 رقم لوبیا قرمز (ناز، گلی و صیاد) و فاکتور دوم شامل سه تاریخ کاشت (15 و30 اردیبهشت و 15 خرداد) بودند. نتایج حاصل ا...

متن کامل

واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ ‌های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت

It is believed that various types of field bean, including pinto, white and red, differ in adaptability to high temperatures and may, thus, differ in response to delay in planting. In order to evaluate this response, an experiment was conducted during 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with split-plot layout. Mai...

متن کامل

واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ ‌های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت

It is believed that various types of field bean, including pinto, white and red, differ in adaptability to high temperatures and may, thus, differ in response to delay in planting. In order to evaluate this response, an experiment was conducted during 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with split-plot layout. M...

متن کامل

مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris L.) درمنطقه الیگودرز

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقایسه ارقام لوبیا قرمز، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در4 تکرار در یک قطعه زمین ایزوله شده و محفوظ واقع در شهرستان الیگودرز در سال زراعی  88 ـ‌1387 به اجرا درآمد. تیمار اول شامل سه رقم لوبیا قرمز( ارقام ناز، گلی و صیاد) ‌وتیمار دوم شامل سه تاریخ کاشت (15و30 اردیبهشت و 14 خرداد ماه)‌ بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان...

متن کامل

بررسی تأثیر جهت و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.)

به‎منظور بررسی تأثیر جهت و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه رقم لوبیا سبز سان‌ری، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل آرایش کاشت در سه سطح شامل: 20×20، 3/13×30 و 10×40 سانتی‌متر (با تراکم ثابت 25 بوته در مترمربع) و عامل جهت کاشت در چهار سطح شامل شمالی- جنوبی، شرقی- غربی، شمال شرقی-...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 43

صفحات  105- 115

تاریخ انتشار 2008-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023