بررسی وضعیتهای غیرطبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین

نویسندگان

  • دکتر مسعود طالب خان گروسی
  • دکتر پرویز تاجیک
چکیده

اهداف: 1- تعیین میزان سخت زایی ناشی از وضعیتهای غیر طبیعی جنین گاوهای شیری نژاد هلشتاین در زمان تولد2- اثر عوامل کمک کننده و موثر در وضعیتهای غیر طبیعی جنین در زمان تولد از قبیل سن وتعداد زایش مادر، فصل زایمان، جنس گوساله و وزن گوساله روش: سه عامل اصلی در تعیین وضعیت تولد گوساله (presentation "P1") ، (Posotion "P2") و (posture "P3') می باشد. در بررسی انجام شده طی 4 سال متوالی ، 3 عامل فوق الذکر و عوامل دخیل از قبیل سن و تعداد زایش مادر، فصل زایمان ، جنس گوساله و وزن گوساله در 2140 مورد زایمانهای تک قلو در گاوهای شیری نژاد هلشتاین مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری : استفاده از آزمون مربع کای. نتایج: از دوهزار وصد و چهل زایمان 108 زایمان (04/5 درصد) به دلیل وضعیتهای مختلف غیرطبیعی خروج جنین با استفاده از عملیات مامایی انجام گرفت. وقوع موارد غیر طبیعی p3,p2,p1 ترتیب 27/3 درصد (70 : مورد) ، 09/0 درصد(2: مورد) و 68/1 درصد (36: مورد) بود. p1 طولی – خلفی 27/3 درصد (70: مورد) . P2 پشتی – عانه ای 09/0 درصد. (2: مورد) و P3 انحراف سربه پهلو 84/0 درصد(18: مورد) بیشترین مورد وضعیت غیرطبیعی جنین متعلق به گروه سنی مادران می شود بیشترین مورد وضعیت غیر طبیعی جنین متعلق به گروه سنی گاوهای 6 ساله می باشد. بیشترین مورد وضعیت غیر طبیعی جنین در زایمان اول (42/31 درصد) وکمترین (5/5 ) آن متعلق به زایمان پنجم (7/3درصد) بود. بیشترین موردغیرطبیعی جنین در فصل زمستان (7/28 درصد) وکمترین آن در فصل پاییز (92/25 درصد) بوده است. متوسط وزن جنینهای نر در شرایط طبیعی 52/41 کیلوگرم و در مورد گوساله های ماده 22/39 کیلوگرم بود. درحالی که متوسط وزن گوساله های نر درشرایط غیر طبیعی p3,p2,p1 به ترتیب 92/40 ، 3/50 و 3/53 کیلوگرم و وزن بدو تولد گوساله های ماده در شرایط غیر طبیعی فوق الذکر به ترتیب 39/39 ، 29/31 و 26/35 بود. از مجموع 1094 راس گوساله نر ، 65 راس (94/5 درصد) ونیز از 1046 راس گوساله ماده 43 راس (11/4 درصد) دارای وضعیت غیر طبیعی بودند. نتیجه گیری : در این بررسی مشخص گردید که سن و تعداد زایمان مادر، فصل زایمان جنس و وزن جنین در بروز وضعیت غیر طبیعی آن در زمان تولد تاثیری ندارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد ارزش اقتصادی و زیان های مالی ناشی از سخت زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران

زیان های مالی، ارزش اقتصادی مطلق و خالص برای سخت زایی مستقیم و مادری با استفاده از یک مدل زیست-اقتصادی و در نظر گرفتن ماهیت آستانه ای صفت برآورد شد. اثرات سخت زایی بر سایر صفات برآورد شدند ولی به دلیل پایین بودن صحت برآوردها برای شرایط پایه مبنای محاسبات قرار نگرفتند. در شرایط پایه متوسط هزینه های وقوع یک مورد سخت زایی، 518700 ریال برآورد شد. ارزش های اقتصادی مطلق (به ازای یک گاو در یک دوره شیر...

متن کامل

بررسی علل متابولیکی و پاتوفیزیولوژیکی سقط جنین و مرده زایی در گاوهای شیری هلشتاین

برخی محققین سقط جنین و مرده زایی را یک مقوله صرفاً پاتولوژیک می دانند و در مطالعات خود فقط جنبه عفونی امر را در نظر می گیرند. بررسی با دیدگاه فیزیولوژیک می تواند کمک شایانی در رفع این مشکل کند. نمونه های این طرح طی چهار ماه از یک گاوداری صنعتی جمع آوری شد و بر روی خون مادر آزمایش شمارش کامل سلول های خون، اندازه گیری هورمون های تیروئیدی و آنزیم های کبدی انجام شد و بر روی جنین کشت محتویات شیردان، ...

بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی

عفونت قارچی رحم مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فلور قارچی گاوهای شیری با اختلالات تولید مثلی و سالم می‌باشد. نمونه قارچی مستقیما از رحم 112راCس گاو شامل 70 راCس گاوهای شیری نژاد هلشتاین مبتلا به بیماری‌های رحمی و 42 راCس گاو سالم جمع آوری شد. نمونه‌ها به مدت 2 هفته در محیط کشت قارچ سابورو گلوکز اگار در 28 درجه سانتیگراد کشت داده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از ...

متن کامل

بررسی اهمیت صفت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین

مازاد انرژی مصرفی یکی از معیارهای اندازه‌گیری بازده در گاو شیرده است که می‌تواند به‌صورت تفاوت بین مقدار انرژی مصرفی و مقدار برآورد نیاز انرژی برای نگهداری، شیردهی و تغییرات وزن بدن تعریف شود. در این مطالعه، پارامترهای ژنتیکی مازاد انرژی مصرفی و ارتباط آن با مصرف خوراک و صفات تولیدی، با استفاده از 3503 رکورد انفرادی و ماهانه 906 رأس گاو شیرده هلشتاین در سطح سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای ...

متن کامل

برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت مرده زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران

مرده زایی به عنوان مرگ گوساله اندکی قبل از زایش، در حین زایش یا ظرف مدت 24 تا 48 ساعت پس از زایش تعریف می شود. دلیل اصلی مرگ گوساله در طی این فاصله زمانی ناشناخته است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مرده زایی و نیز برآورد برخی از فراسنجه های ژنتیکی آن در گاوهای شیری هلشتاین ایران می باشد. داده های زایش های اول و دوم که از سال 1376 تا 1385 جمع آوری شده بود به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلی...

متن کامل

بررسی فعالیت تخمدانی متعاقب اولین زایش در گاوهای شیری هلشتاین

زمینه مطالعه: آنستروس پس از زایش در گاوهای شکم اول نسبت به گاوهای چند شکم زا شدیدتر است. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی فعالیت تخمدانی در این گاوها با استفاده از اولتراسونوگرافی و تغییرات روزانه پروژسترون بود. روش کار:‌ ‌مطالعه روی 7 راس دام سالم انجام شد. خون گیری و سـونـوگـرافی روزانه، از روز 6 تا سومین تخمک ‌‌گذاری پس از زایش، انجام شد. نتایج:‌ ‌فولیکول‌های تخمدانی با قطرmm10£ حاصل از اولین موج ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 59  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023