بررسی وضعیت ایمنی کودکان سالم واکسینه نشده بر ضد بیماری اوریون در شهرستان کرج

نویسندگان

  • شمس شهرآبادی, محمود
  • مرادی جوشقان, علی
چکیده

This analytical observational and epidemiological study was done in order to evaluate the relative immunity to mumps in healthy and unvaccinated children in Karaj aged 4 to 7 years.Therefore, 194 serum samples were taken through no probability sampling and tested by hemagglutination inhibition test. For each of the samples dilution of 1/2 to 1/128 was tested using guinea pig red blood cells and mumps virus anti genes prepared in laboratory on cell culture. Then, obtained results were analyzed, as absolute and relative frequency in total, in girl and boy groups and in different age groups separately which revealed that 35% of total had no measurable antibody titer(below 1/2). Also 66% of total studied children were susceptible to mumps by considering the titer equal or greater than 1/8 as the protective titer. There was no significant difference between sex and susceptibility to the disease(P<0.05). According to the high percentage susceptibility of children to mumps, it is recommended to pay enough attention to immunization programms against this disease.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضعیت ایمنی کودکان سالم واکسینه نشده بر ضد بیماری اوریون در شهرستان کرج

در یک مطالعه اپیدمیولوژیک که به صورت مشاهده ای ـ تحلیلی جهت ارزیابی وضعیت نسبی ایمنی کودکان سالم و واکسینه نشده در برابر اوریون انجام شد، تعداد 194 نمونه سرم از کودکان شهرستان کرج در محدوده سنی 4 تا 7 سال به شکل نمونه گیری غیراحتمالی جمع آوری گردید و آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون روی این سرمها صورت گرفت. برای هر یک از نمونه ها رقت های 2/1 تا 128/1 آنها با گلبولهای قرمز خوکچه هندی و آنتی ژنهای...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تظاهرات بالینی و عوارض بیماران مبتلا به اوریون بستری در بیمارستان های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 76-1372

سابقه و هدف: با توجه به شیوع اوریون و عوارض متعدد مرگ و میر مبتلایان به آن و نقش عوامل محیطی بر تظاهرات بالینی و عوارض بیماری و به منظور تعیین تظاهرات بالینی و عوارض مبتلایان به اوریون، این تحقیق بر روی کودکانی که به دلیل عوارض بیماری در بیمارستان های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 76-1372 بستری بودند، انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق با روش مطالعه داده های موجود صورت پذیرفت. پرونده...

متن کامل

بررسی وضعیت سیستم ایمنی در کودکان مبتلا به ژیاردیازیس

The present study was undertaken to analyze the status of immune system (responses & deficiencies) in children with Giardiasis aged between 2 to 9 years for probable correlation between blood serum & cellular elements and Giardiasis infection. With approval of Giardiasis through utilizing classic laboratory methods within parasitologic domains, blood samples of the affected children with Giardi...

متن کامل

ارزیابی وضعیت ایمنی کودکان به روش ممیزی در بخش‬های کودکان

زمینه و هدف: برنامه ریزی جهت ارائه خدمات سلامت، معمولاً با میزانی از خطر همراه است. از آنجا که دستیابی به یک ایمنی فراگیر مستلزم برآوردی مقدماتی از وضعیت کنونی است، لذا پژوهش حاضر با ارزیابی وضعیت اصول ایمنی کودکان بستری در بخش های کودکان بیمارستان منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 93-1392 انجام شد. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی بود که در بخشهای داخلی و جراحی کودکان ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 35

صفحات  441- 447

تاریخ انتشار 2003-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021