بررسی وضعیت تدوین خط‌مشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران

نویسندگان

  • احمد عطارنیا دانشجوی دکتری مدیریت خط‌مشی‌گذاری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
  • حسین خنیفر استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
  • غلامرضا جندقی استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
  • محمدحسین رحمتی استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
چکیده

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎدة 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣة ﭼﻬﺎرم و مادة 21 قانون پنجم ﺗﻮﺳﻌﻪ­، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه است نهاد ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﮔﺬار آﻣﻮزش‌های مهارتی را ﺗأﺳﻴﺲ ﻛﻨﺪ­، ﻟﻜﻦ ﺗلاش‌های انجام‌ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺧلأ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻠﻲ، هنوز به چشم می‌خورد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود در تدوین خط‌مشی نظام غیررسمی آموزش مهارتی، به دنبال شناسایی چالش‌های موجود در این نظام و طرح پیشنهادهایی برای بهبود آن است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی است، که به این منظور، ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه و اسناد و مدارک به‌کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با به‌کارگیری آزمون تی استیودنت انجام گرفت. نتایج نشان داد در تدوین خط‌مشی برای نظام غیررسمی آموزش مهارتی، مشکل تعدد و ناهماهنگی نهادهای خط‌مشی‌گذار وجود دارد. در حال حاضر، مؤثرترین نهاد خط‌مشی‌گذار در نظام غیررسمی آموزش مهارتی از دیدگاه خبرگان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است. در نهایت، بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی مطرح شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضعیت تدوین خط مشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎدة 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣة ﭼﻬﺎرم و مادة 21 قانون پنجم ﺗﻮﺳﻌﻪ­، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه است نهاد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬار آﻣﻮزش های مهارتی را ﺗأﺳﻴﺲ ﻛﻨﺪ­، ﻟﻜﻦ ﺗلاش های انجام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺧلأ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻠﻲ، هنوز به چشم می خورد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود در تدوین خط مشی نظام غیررسمی آموزش مهارتی، به دنبال شناسایی چالش های موجود در این نظام و طرح پیشنهادهایی برای ب...

متن کامل

تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران

در این مقاله ابتدا با اشاره به مبانی نظری، ابعاد تحقیق، الگوی تحلیلی استخراج شده است. هم‌چنین با توجه به این‌که در این تحقیق از 124 صاحب‌نظر در زمینه‌ی آموزش کارآفرینی (شامل اساتید، کارشناسان مراکز و دفاتر کارآفرینی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که بالغ بر 21 دستگاه می‌شود) با پرسش‌نامه نظرسنجی شده، روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی است. سوال‌های پرسش‌نامه در مورد انواع آموزش کارآفرینی، عناصر...

متن کامل

بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

هدف از نگارش این مقاله که برگرفته از رساله دکتری آموزش‌عالی است، در وهله نخست تأکید بر لزوم تغییر در سازمانها به ویژه سازمانهایی است که مسئولیت «انسجام بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوی کشور (Islamic Assembly, 2002)» را برعهده دارند؛ در وهله دوم تأکید بر این نکته است که کاربست تغییر در چارچوب «توسعه سازمانی» که برنامه‌ای دوربرد و در برگیرنده تمام نظام است از بالا کارگ...

متن کامل

بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

هدف از نگارش این مقاله که برگرفته از رساله دکتری آموزش عالی است، در وهله نخست تأکید بر لزوم تغییر در سازمانها به ویژه سازمانهایی است که مسئولیت «انسجام بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوی کشور (islamic assembly, 2002)» را برعهده دارند؛ در وهله دوم تأکید بر این نکته است که کاربست تغییر در چارچوب «توسعه سازمانی» که برنامه ای دوربرد و در برگیرنده تمام نظام است از بالا کارگ...

متن کامل

ارتقای وضعیت رفاهی اهالی سکونت گاههای غیررسمی در ایران

Objectives: This article evluated urban upgrading achievements and challenges of the Urban Upgrading and Housing Reform Project conducted in Iran during the period 2004-2009. Method: The assessment is provided both at the project level and in the target informal settlements of Bandar Abbas as a case study. Data and information were collected through a desk review, a beneficiary assessment ...

متن کامل

ارتقای وضعیت رفاهی اهالی سکونت گاههای غیررسمی در ایران

Objectives: This article evluated urban upgrading achievements and challenges of the Urban Upgrading and Housing Reform Project conducted in Iran during the period 2004-2009. Method: The assessment is provided both at the project level and in the target informal settlements of Bandar Abbas as a case study. Data and information were collected through a desk review, a beneficiary assessment ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 2

صفحات  345- 374

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022