بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

نویسندگان

  • پرداختچی, محمدحسن
چکیده

هدف از نگارش این مقاله که برگرفته از رساله دکتری آموزش‌عالی است، در وهله نخست تأکید بر لزوم تغییر در سازمانها به ویژه سازمانهایی است که مسئولیت «انسجام بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوی کشور (Islamic Assembly, 2002)» را برعهده دارند؛ در وهله دوم تأکید بر این نکته است که کاربست تغییر در چارچوب «توسعه سازمانی» که برنامه‌ای دوربرد و در برگیرنده تمام نظام است از بالا کارگردانی می‌شود و سرشتی دستوری دارد و در واقع، کوششی مدیریتی است که تغییر در نگرشها، ارزشها، باورها و به طورکلی، «فرهنگ سازمانی» را نشانه می‌گیرد و می‌تواند روشی مناسب و نرم‌افزاری در انجام یافتن این تغییرات باشد. بالاخره اینکه تمایز و تفاوت نهادهای اداره کننده آموزش‌عالی با دیگر سازمانها نیز باید در کاربست توسعه سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگوی توسعه سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی ایران

بخش نخست این مقاله به مباحث نظری در خصوص نیاز به تغییرات نرم‌افزاری در نظام مدیریت آموزش‌‌عالی ایران و مباحث توسعه سازمانی بسان راهبرد تغییری پیاپی که می‌تواند به تغییرات دلخواه و پایدار در سازمانها بینجامد، اختصاص یافته است. در بخش دوم برای طراحی الگوی فرایند توسعه سازمانی در این سیستم از ابزار ارزیابی الگوهای مدیریتی استفاده شده است. این ارزیابی بر مبنای نظرهای مدیران عالی و ارشد نظام آموزش...

متن کامل

مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران

توسعه نظام آموزشی در عرصه فناوری اطلاعات یکی از چالش های اصلی سیاستگذاران آموزشی است. بازنگری فرایندهای این نظام در مقابله با تاثیر شگرف فناوری اطلاعات و رسوخ روزافزون آن در ارکان مختلف این نظام از مهم ‎ترین نکاتی است که توجه به آن منظومه ای هماهنگ را برای حضور شاداب و پویا درعصر اطلاعات طراحی و قوام آن را تضمین می کند.در این مقاله سعی شده است تا براساس شاخص ها و نشانگرهای توسعه اطلاعاتی در نظا...

متن کامل

بررسی وضعیت مدیریت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه مدیران عالی: گذشته، حال و آینده

این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان «بررسی توسعه سازمانی در بعد مدیریتی آموزش عالی ایران» است. در این مطالعه ضمن مروری بر مبانی نظری آموزش عالی، بر ویژگیهای مدیریتی این نهاد اجتماعی تأکید و یافته های تجربی آن، مستخرج از مصاحبۀ پژوهشی با عالی ترین مدیران آموزش عالی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. استخراج یافته‌ها در خصوص وضعیت گذشته بر مبنای فراتحلیلی از یافته‌های پژوهشی پیشین انجام شده...

متن کامل

بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت استعداد بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه‌های چهارگانه مدیریت استعداد بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 3395 عضو هیأت علمی در رشته‌های کشاورزی کل کشور بود‌ه که با استفاده از جدول کریجسی و مورگان تعداد 355 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ای بود که روایی محتوای آن توسط گروهی از اساتید مدیریت و همچنین ترویج و آموزش کشاورزی در دان...

متن کامل

مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران

توسعه نظام آموزشی در عرصه فناوری اطلاعات یکی از چالش های اصلی سیاستگذاران آموزشی است. بازنگری فرایندهای این نظام در مقابله با تاثیر شگرف فناوری اطلاعات و رسوخ روزافزون آن در ارکان مختلف این نظام از مهم ‎ترین نکاتی است که توجه به آن منظومه ای هماهنگ را برای حضور شاداب و پویا درعصر اطلاعات طراحی و قوام آن را تضمین می کند.در این مقاله سعی شده است تا براساس شاخص ها و نشانگرهای توسعه اطلاعاتی در نظا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 4

صفحات  21- 44

تاریخ انتشار 2008-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022