بررسی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نویسندگان

  • بهرامی, محمد امین دانشیار، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
  • خانجانخانی, خاطره کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
  • سپاسه, فاطمه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
  • صالحی, مرضیه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
  • کیانی, محمد مهدی دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
  • یاقوتی, حکیمه کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
چکیده

Background: The role of entrepreneurship as an important economic phenomenon is obvious. Since each community is involved in the production of wealth as well as development of technology, and productive employment, special attention should be paid to entrepreneurship. In this regard, this study aimed to investigate the status of entrepreneurship among students of healthcare management in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted in 2014. The population included all healthcare management MSc and BSc students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences (n = 80). Furthermore, the required data were gathered by using a standard questionnaire; the validity and reliability of which have already proven. Data were then analyzed by descriptive statistical methods in SPSS 16. Results: Among dimensions of entrepreneurship, the highest average belonged to the internal control with the mean score of 3.93 ± 0.59, while dimension of risk sharing had the lowest average by mean  score of 3.20 ± 0.61. According to Pearson correlation coefficient a significant correlation was observed between dimensions of risk sharing and independence (p = 0.001) and also between the dimensions of achievement (p = 0.001) and internal control (p = 0.003). Conclusion: Since students have good rates of determination, their spirits can be nourished with creativity, achievement motivation, risk taking, and independence through entrepreneurship education, especially behavioral education. It is obvious that the purpose of entrepreneurship educations can be noted as transferring knowledge and building skills in students. Finally, this training should create an entrepreneurial attitude in them.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بستر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

سابقه و هدف: آموزش الکترونیک عبارت است از هر نوع یادگیری یا آموزشی که با کمک انواع مدیاهای الکترونیکی انجام می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جهت برگزاری این دوره های آموزشی انجام گرفت. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی در سال 1392- 1391 انجام شد. تعداد 82 نفر از اعضاء هیئت علمی، 5 مدیر، 92 کارمند و 141دانشجوی دانشگاه علوم پ...

متن کامل

بررسی وضعیت تحصیلی و بهره هوشی دانشجویان ورودی 1375 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد

اصلی ترین و اولین قدم در راه برنامه ریزی صحیح، شناخت کامل امکانات ، نیازها، استعدادها و تواناییهای موجود است تا بتوان بر مبنای آن برنامه ای صحیح ارائه نمود. یکی از مهمترین مباحثی که در مراکز آموزش عالی همیشه مورد توجه بوده و هست ارائه و اجرای برنامه های صحیح آموزشی است ، تا هر چند بیشتر بر توان علمی و عملی دانشجویان "که خواه یا ناخواه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر توان جامعه موثر است " افزوده ...

15 صفحه اول

میزان شادکامی در کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال 1392

Introduction: Happiness is one of human personality features which can assist with overcoming the stresses and pressures of life. Therefore, the aim of this study is to determine the levels of happiness amongst general practice trainers of Yazd Shahid Sadoughi university of medical sciences. Methods: This descriptive study was conducted on 210 medical students who were selected through simple ...

متن کامل

بررسی میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه: در حال حاضر با توجه به بحران عظیم بیکاری که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با آن روبرو هستند، ایجاد سیاست‌هایی در جهت اشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی از جمله رسالت‌های اصلی نظام آموزش عالی کشور می‌باشد. از طرفی شرط لازم برای توسعه کارآفرینی، برخورداری دانشجویان از روحیه کارآفرینی است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی  وضعیت روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید.  روش پژ...

متن کامل

بررسی میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه: در حال حاضر با توجه به بحران عظیم بیکاری که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با آن روبرو هستند، ایجاد سیاست‌هایی در جهت اشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی از جمله رسالت‌های اصلی نظام آموزش عالی کشور می‌باشد. از طرفی شرط لازم برای توسعه کارآفرینی، برخورداری دانشجویان از روحیه کارآفرینی است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی  وضعیت روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید.  روش پژ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  79- 87

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022