بررسی ویژگیهای باکتریهای سودوموناس فلورسنت جدا شده از فیلوسفر مرکبات جنوب ایران و ارزیابی توان آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

نویسنده

  • غلام خداکرمیان
چکیده مقاله:

از نمونه های برگ، شاخه های جوان و میوه مرکبات استانهای کرمان و هرمزگان تعداد 30 استرین از باکتریهای جنس سودوموناس فلورسنت کننده جدا و ویژگیهای فنوتیپی و اسیدهای چرب آنها تعیین گردید . نتایج بررسیها ی فنوتیپی نشان داد که این استرینها به دو گونه P. fluorescens بیووارهای سه و پنج و P. putida bv. B تعلق دارند. آنالیز اسیدهای چرب استرینهای نماینده P. fluorescens و P. putida با کروماتوگرافی گاز -مایع به ترتیب وجود 16 و 13 اسید چرب را در هریک مشخص نمود که اسیدهای چرب 0 3-OH: 10،: 0 12 ‘12:0 2-OH‘: 0 3-OH 12‘16:0‘ 16:1w7c و 0 CYCLO:17 در استرینهای P. fluorescens و اسیدهای چرب : 0 3-OH 10‘12 : 0 ‘،12 : 0 3-OH‘16:0‘16:1w7c، 17: 0 CYCLO و cyclow8c 0 : 19 در استرینهای P. putida مهم بودند . بررسی توانایی بیوکنترل استرینهای منتخب علیه باکتری Xanthomonas axonopodis pv. Citri عامل بیماری شانکر آسیایی مرکبات در شرایط آزمایشگاه نشان داد که این استرینها بازدارنده بوده و دارای تواناییهای متفاوت هستند . کاربرد استرینهای منتخب نماینده هر دو گونه فوق در شرایط گلخانه برای کنترل بیماری شانکر باکتریایی لیموعمانی تعداد لکه های بیماری را بین 78/23% تا 64% کاهش دادند .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگیهای باکتریهای سودوموناس فلورسنت جدا شده از فیلوسفر مرکبات جنوب ایران و ارزیابی توان آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

از نمونه های برگ، شاخه های جوان و میوه مرکبات استانهای کرمان و هرمزگان تعداد 30 استرین از باکتریهای جنس سودوموناس فلورسنت کننده جدا و ویژگیهای فنوتیپی و اسیدهای چرب آنها تعیین گردید . نتایج بررسیها ی فنوتیپی نشان داد که این استرینها به دو گونه p. fluorescens بیووارهای سه و پنج و p. putida bv. b تعلق دارند. آنالیز اسیدهای چرب استرینهای نماینده p. fluorescens و p. putida با کروماتوگرافی گاز -مایع...

متن کامل

بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

سابقه و هدف: بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از مهمترین بیماری‌ های مرکبات است که توسط باکتری زانتوموناس سیتری زیر گونه سیتری ایجاد می گردد. این بیماری در بسیاری از مناطق مرکبات خیز ایران مشاهده شده است. با توجه به خسارت زیاد این بیماری، کنترل آن ضروری می‌ باشد. یکی از روش‌های نوین در کنترل بیماری، استفاده از اسانس‌هاس گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثی...

متن کامل

بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

سابقه و هدف: بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از مهمترین بیماری‌ های مرکبات است که توسط باکتری زانتوموناس سیتری زیر گونه سیتری ایجاد می گردد. این بیماری در بسیاری از مناطق مرکبات خیز ایران مشاهده شده است. با توجه به خسارت زیاد این بیماری، کنترل آن ضروری می‌ باشد. یکی از روش‌های نوین در کنترل بیماری، استفاده از اسانس‌هاس گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثی...

متن کامل

جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

متن کامل

اثر آنتاگونیستی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست بر علیه باکتری های بیماری زا

زمینه و هدف: پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق حفظ تعادل میکروبی روده تاثیرات سودمندی روی سلامت انسان دارند. باکتری های لاکتیک نقش مهمی در تولید و نگهداری مواد غذایی تخمیری و تهیه محصولات پروبیوتیکی ایفا می کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست های محلی استان گلستان بر علیه پاتوژن های شایع دستگاه گوارش انجام گردید.روش بررسی: در این مقا...

متن کامل

تاثیر تلفیق هرس و دو ترکیب باکتری کش در کنترل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات جنوب ایران در شرایط باغ

از باغات مرکبات مناطق مختلف جنوب ایران دو باغ آزمایشی در دو منطقه کهنوج و جیرفت انتخاب و هر باغ به دو بخش تقسیم گردید. در یک بخش از باغ عملیات هرس زمستانه انجام شد و بخش دیگر به صورت دست نخورده باقی ماند. در هر دو بخش باغ غلظت های 3، 1.5 و 1 در هزار اکسی کلرور مس و غلظت های 1، 0.75 و 0.5 درصد از محلول بوردو در سه زمان زمستان اوایل فصل رشد و پس از گلدهی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023