بررسی ویژگی‌های سرشتی و منشی و اختلالات شخصیت در والدین کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی

نویسنده

  • سجادیان, مریم گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزبه، تهران، ایران
چکیده

Introduction: As there is not any study on the relationship between temperament and personality traits and personality disorders in parents of children with attention deficithyperactivity disorder; moreover, many challenges posed in parents of these children. Therefore, the current study aimed to determine the relationship between temperament and personality traits and personality disorders in parents of children with attention deficit hyperactivity disorder compared to the healthy ones. Methods and Materials: This cross-sectional descriptive-analytic study has been conducted at Roozbeh psychiatric hospital in Tehran in 2017. Samples included 45 adults having children with attention deficit hyperactivity disorder and 45 adults having healthy children. Data were collected through Conner&rsquo;s Parent Rating Scales, Strengths and Difficultries Questionnaire (SDQ), Temperament and Character Inventory (TCI), Symptom Checklist-90-Revised (SCL- 90-R), and the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II). Data were analyzed through Pearson correlation using SPSS version 20. Results: The findings demonstrated that there was a significant correlation between personality traits and personality disorders (P<0.05). The temperament and personality traits and personality disorders of parents having children with attention deficit-hyperactivity disorder were different from healthy ones. There was a relationship between high level of novelty with Cluster B personality disorder (antisocialo, borderline, and histrionic). In addition, there was a relationship between high harm avoidance with Cluster C personality disorder (avoidant and obssessive-complusive). High reward dependence is associated with cluster A abnormalities (since reward dependence was not significant, none of the abnormalities of cluster A was significant in the parents having children with attention deficit-hyperactivity disorder. High reward dependence that is associated with cluster A disorders including: paranoid, schizoid, and schizotypal). Discussion and Conclusion: Persistence does not predict personality disorder. Selfdirectiveness and low-level co-operativeness are predictors of almost all types of personality disorder. Ultimately, self-transcendence trait is not related to personality disorder.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه ابعاد سرشتی و منشی شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی I و افراد بهنجار

مقدمه: شخصیت یکی از عوامل ایجاد و تداوم اختلالات خلقی است. با این ‌حال، تحقیقات اندکی وجود دارد که پروفایل شخصیتی بر مبنای ابعاد شخصیتی کلونینجر را  به شکلی مقایسه‌ ای در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، دوقطبی I و افراد بهنجار بررسی کند. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ ای ابعاد سرشتی و منشی شخصیت بر اساس تئوری کلونینجر در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، دوقطبی I و افراد بهنجار است. مواد و ر...

متن کامل

بررسی اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی و اختلالات شخصیت در والدین کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی: گزارش کوتاه

Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is common in adults, and associated with comorbidities and negative consequences in many parents of children with ADHD. The aim of this study was to determine ADHD and personality disorder in parents of children with ADHD compared to the healthy group. Methods: This cross-sectional descriptive and the analytic study were conducted i...

متن کامل

مقایسه ابعاد سرشتی و منشی شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی i و افراد بهنجار

مقدمه: شخصیت یکی از عوامل ایجاد و تداوم اختلالات خلقی است. با این حال، تحقیقات اندکی وجود دارد که پروفایل شخصیتی بر مبنای ابعاد شخصیتی کلونینجر را  به شکلی مقایسه ای در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، دوقطبی i و افراد بهنجار بررسی کند. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای ابعاد سرشتی و منشی شخصیت بر اساس تئوری کلونینجر در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، دوقطبی i و افراد بهنجار است. مواد و روش ...

متن کامل

بررسی اختلالات کاستی توجه – بیش فعالی، نافرمانی و سلوک در کودکان والدین مبتلا به اختلال دوقطبی

  Background: The affliction of parents with bipolar disorder disrupts their personal, family and social functions and affects their children's physical and mental health in addition to exposing them to the risk of psychological trauma. The purpose of the present study is to investigate Attention Deficit Hyperactivity, Oppositional Defiant and Conduct disorders in school-aged children of parent...

متن کامل

بررسی مقایسه ای ابعاد سرشتی و منشی شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای ابعاد سرشتی و منشی شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (mdd)، اختلال دو قطبی i (bid) و افراد بهنجار بود. شرکت کنندگان شامل 34 نفر بیمار مبتلا به (mdd)، 37 نفر بیمار مبتلا به (bid) که دارای پرونده در واحدهای اداره بهزیستی ارومیه بودند و تشخیص روانپزشکی داشتند و 79 نفر افراد بهنجار مراجعه کننده به این واحدها بودند. از گروه بهنجار برای اطمینان از ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره None

صفحات  19- 26

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022