بررسی ویژگی‌های شخصیتی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت

نویسندگان

چکیده

Objective: The aim of this study was the comparison of personality traits in addicts and normal group whit due attention to gender. Materials & Methods: The design of the present study was a causal comparative that has been done on the 90 people (60 men and 30 women addicts with the range of age=20-40) of the referrers to the welfare centers and outpatient addiction treatment centers in different parts of Tabriz and Marand in1388. They were selected through the accessible sampling method. This group suffered the substance abuse or dependence on Amphetamine substance on basic of the diagnosis criterions DSM-IV-TR. The other group, 60 men and 30 women with non-addicted who were among the relatives, neighbors and friends. The number of all members was 180 people. An assembling instrument was questionnaire of NEO-FFI. Analysis of the data was based on the multiple-analysis of variance (MANOVA) and LSD post-hock test. Results: The results revealed that there was significant difference between addicts and normal group in personality traits. Addicted scores were high neuroticism (P<0.001), less openness to experiences (P<0.001), less agreeableness (P<0.001), less conscientiousness (P0.05). Also, the results revealed that women scores were higher in neuroticism (P<0.05), agreeableness (P<0.05), and conscientiousness (P<0.001), than men and men score was higher in openness to experiences.  Conclusion: Addiction as a social pathology will not be eradicate completely, but it can be controlled through thinking, devotedly attempts. An assessment of personality traits in addicts contributes important information for a better definition and recognition of addicts and has implications for their treatment.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگی های شخصیتی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی های شخصیتی افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت بود.  روش بررسی: این مطالعه تحلیلی، به روش پس-رویدادی بر روی ۹۰ نفر با دامنه سنی۴۰-۲۰ سال (میانگین سن=۲۸/۴۱ و انحراف معیار=۵/۳۸) از مراجعین به مراکز بهزیستی و مراکز درمان سرپایی در بخش های مختلف شهر تبریز و مرند در سال ۱۳۸۸ که به طور تصادفی با روش نمونه برداری در دسترس انتخاب شده بودند انجام شد. گروه مورد بر مبنای ملا...

متن کامل

بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی معتادان به مواد مخدر با افراد غیر معتاد ساکن همدان

A Sizeable sector of the population in Iran continues to use substance&nbsp;abuse despite government efforts to prevent addiction. Present study was&nbsp;designed to compare personality characteristics of addicts with non&nbsp; addicts. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; One hundred and six addicts who sought treatment at addiction&nbsp;rehabilitation department of Hamada...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی معتادان به مواد مخدر با افراد غیر معتاد ساکن همدان

به دلایل فرهنگی، اجتماعی و ناکارآمدی برنامه های پیشگیری موجود، اعتیاد (وابستگی به مواد) طی سالهای اخیر در ایران رو به افزایش نهاده است. از آنجا که عدم شناخت علمی ویژگیهای شخصیتی معتادان ایرانی می تواند منجر به ناکارایی روش های پیشگیری گردد، این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی معتادان مراجعه کننده به مرکز خودمعرف سازمان بهزیستی با جمعیت عادی شهر همدان انجام گرفت.           با استفاد...

متن کامل

مقایسه سبک‌های دفاعی و ویژگی‌های شخصیتی در افراد معتاد و عادی

Aim: The purpose of this study was to comprise of psychological defense mechanism styles and personality characteristics in addicts and healthy individuals. Method: In this causal-comparative study, 70 addicts person (with an average age of 37.29±9.81and the age range 23 to 58 years) were selected via accessible sampling method of clinics and Hamadan’s addicted self-representing center during t...

متن کامل

مقایسه صفات شخصیتی خودشیفته، ضداجتماعی و مرزی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی

Objective: This study aimed to compare narcissistic, antisocial, and borderline personality traits among addicted prisoners, non-addict prisoners, and normal subjects. Method: This study employed a causal-comparative research method, with a sample size of 180 participants including addicted prisoners, non-addicted prisoners, and normal individuals (60 participants in each group) of Miandoab cit...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 1

صفحات  8- 16

تاریخ انتشار 2013-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022