بررسی ویژگی های آناتومی، فیزیکی و بیومتری چوب درخت انجیر ( Ficus carica) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به بررسی خواص بیومتری الیاف، خواص فیزیکی و میکروسکوپی چوب انجیر پرداخته شد. از این رو، سه اصله درخت سالم انجیر واقع در استان مازندران انتخاب و قطع شده است. سه دیسک به ضخامت 5 سانتی متر در طول درخت(قطر برابر سینه، ارتفاع 9/1 متر و نزدیک تاج) تهیه شد. در جهت عرضی نمونه های آزمونی 2×2×2 از مغز به سمت پوست به صورت متوالی تهیه و مورد بررسی فیزیکی و بیومتری الیاف قرار گرفت. سپس خواص بیومتری الیاف شامل طول الیاف ، قطر حفره سلولی ، قطر کلی فیبر و ضخامت دیواره سلولی اندازه گیری شده است. ویژگی های فیزیکی شامل دانسیته بحرانی ، دانسیته خشک ، همکشیدگی طولی، شعاعی و مماسی محاسبه شدند. مقاطع میکروسکوپی از سه سطح (عرضی، مماسی و شعاعی) چوب انجیر تهیه و ویژگی های آناتومی چوب این گونه بطور دقیق و بر اساس فهرست (IAWA) تعیین شد.. مطالعات آناتومی در نزدیک مغز و پوست این چوب بیانگر تفاوت های بود. مهم ترین این اختلافات وجود تیل در حفرات آوندی چوب نزدیک مغز و عدم حضور آن در چوب نزدیک پوست، اشعه همگن در نزدیک پوست و اشعه ناهمگن در نزدیک مغز، میانگین قطر مماسی حفرات آوندی در نزدیک پوست بزرگتر(105 میکرون) از چوب نزدیک مغز(70 میکرون) و اشعه چوبی پهن تر در نزدیک پوست نسبت به چوب نزدیک مغز بوده است. همچنین چوب درخت انجیر جزء گونه پهن برگ پراکنده آوند ، حلقه رویش مشخص ، پارانشیم گرد آوندی و نواری ، دریچه آوندی ساده ، منافذ بین آوند متناوب و حاوی کریستال های منشوری در پارانشیم بود. نتایج نشان داد که هم درجهت عرضی و هم در جهت طولی درخت انجیر از لحاظ طول، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی اختلاف معنی داری وجود دارد. بطوریکه خواص بیومتری الیاف از مغز به سمت پوست روند صعودی داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ویژگی‌های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه‌ی موردی: جنگل های سنگده مازندران)

مطالعات بنیادی بر روی چوب درختان و درختچه‌های جنگلی می‌تواند امکان استفاده از آنها را در مصارف مختلف آشکار سازد، یا منجر به ایجاد بانک اطلاعاتی گونه‌های مختلف چوبی کشور ‌شود. بارانک (Sorbus tominalis L.) از گونه‌های درختی کمیاب و با ارزش جنگل‌های هیرکانی و ارسباران است. در این مطالعه برخی ویژگی‌های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد استف...

متن کامل

بررسی برخی خواص آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار (Platanus sycamore) در محورهای طولی و عرضی ساقه در استان مازندران

هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی­های آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار در محور طولی و عرضی ساقه درخت می­باشد. به همین منظور یک اصله درخت کاملا سالم چنار با سن تقریبی 12 سال واقع در شهرستان آمل به­طور تصادفی انتخاب و قطع گردید. دو دیسک به ضخامت 5 سانتی­متر از ارتفاع برابر سینه و نزدیک به تاج درخت برای آزمون ها تهیه گردید. سپس نمونه­های آزمونی به ابعاد 3×2×2 سانتی­متر به­صورت متوالی در جهت عرضی ...

متن کامل

جداسازی و تعیین خواص چهار پروتئاز جدا شده از لاتکس درخت انجیر بومی خراسان (Ficus Carica

Background and Aim: The protease activity of fig latex has been reported in several articles. This study was carried out aiming at a comparison between proteases of the latex of Khorasan native fig tree and those of carica subspecies. Materials and Methods: In this experimental study, four latex proteases (Ficins) were extracted using salt fractionation and chromatography on Mono-S column (Ion...

متن کامل

بررسی برخی ویژگی های آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) در منطقه زابل

در این تحقیق، برخی خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) از منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان اندازه گیری شد. مطالعات آناتومی نشان داد که این گونه دارای آوندهای کوتاه با قطر متوسط, دریچه آوندی ساده و منافذ بین آوندی متناوب است. پره های چوبی آن از نوع همگن و سلول های خوابیده است. پارانشیم های طولی در مقطع مماسی به شکل مطبق و در مقطع عرضی با آرایش آوندگرای پیوست...

متن کامل

بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال ‌اسبی (Evonymus latifolia ) در منطقه رویشگاهی چمستان نور

این تحقیق با هدف بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال ‌اسبی در جهت‌های طولی و عرضی درخت صورت پذیرفت. برای این منظور تعداد سه اصله درخت سالم ال‌اسبی در منطقه رویشگاهی چمستان نور انتخاب و از هر درخت، سه دیسک به ضخامت 5 سانتیمتری از ارتفاع 1.30، 3 و 5 متری از ارتفاع درختان تهیه شد. سه نمونه چوبی در جهت عرضی درخت از مغز به سمت پوست به ازای هر دیسک بریده و سپس خواص فیزیکی (دانسیته بحرانی و همکشیدگی حج...

متن کامل

جداسازی و تعیین خواص چهار پروتئاز جدا شده از لاتکس درخت انجیر بومی خراسان (ficus carica

زمینه و هدف: فعالیت پروتئازی لاتکس انجیر در مقالات متعددی گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پروتئازهای شیرابه (latex) درخت انجیر بومی خراسان با لاتکس زیر گونه های مختلف از گونه کاریکا (carica) انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، چهار پروتئاز (فیسین) به کمک روشهای جداسازی به کمک نمک (salt fractionation) و کروماتوگرافی بر روی ستون مونو s (نوعی رزین تعویض کاتیون) از شیرابه استخراج گردی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  311- 321

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021